Sámi Gamers oažžu 450 000

Arne Hammari Gjensidige vuođđudusas bođii
juovlaskeaŋkkain go galledii Guovdageainnu aitto. Sus lei 450 000
ruvdnosaš šeahkka fárus maid geigejedje Sámi Gamers searvái.

BOĐII SKEAŊKKAIN: Gjensidigevuođđudusa stivralahttu Arne Hammari bođii juovlanigán go buvttii sierranas juovlaskeaŋkka Sámi Gamers searvái. Sus lei ruhtaseahkka mas olles 450 000 ruvnno man geigii Sámi Gamershirpmahuvvan jođiheaddjái, Aslak Anders Gaino. 

Sámi Gamers jođiheaddji Aslak Anders Gaino gii ii diehtán maidege dán birra, lei bovdejuvvon dáhpáhussii, ja oažžu roahkka dadjat ahte son lei hirpmahuvvan dainna stuora skeaŋkkain, gosii bealle miljovnna ruhta.   

DEHÁLAŠ FÁLALDAT

Hammari muitalii dáhpáhuHammari muitalii dáhpáhusas ahte dihtorspeallan lea hui áigeguovdil ja ahte Sámi Gamers dan oktavuođas lea dehálaš sihke Guovdageidnui ja Sápmái, go unnit báikkiin eai dáidde leat nu ollu iešguhtet lágan doaimmat, ja lea illudahtti oaidnit ahte eaktodáhtolaš bargu lea nu nanus.   

MOVTET

Jođiheaddji Aslak Anders Gaino lei hirpmahuvvan ja hui movttet dán skeaŋkka ovddas, man gal ii lean oba vuordán ge.

BUOREMUS SKEAŊKA: Buoremus 10-jagi skeaŋka. Golggotmánu lei Sámi 
Gamers 10 jagi, ja jođiheaddji Aslak Anders Gaino muitala ahte dát lei duohta fiinna skeaŋka searvái, ja lea buorre bihttá duohtandahkat niegu oažžut 
nugohčoduvvon Gamers house searvvi spelliide. 

–  Mun lean hui ilus ja nu hirpmahuvvan. Dán eat lean gal vuordán. Mis ii leat nu ollu ruhtadoarjja, ja min ruhtadeapmi lea speallanruđain ja sisaboađuin lágidemiin, nu ahte dát lea ávkkálaš ja movttiidahtti min eaktodáhtolaš bargui. Min niehku lea hukset nu gohčoduvvon Gamers House, ja dát lea buorre oassi dasa, ja mearkkaša ahte sáhttit joatkit dainna bargguin. Buorre álgga min bargui sihke nuorat ja veahá boarraset spealliid ovddas. Hui buorre ođas, loahpaha Gaino.   

OVTTASBARGU

Anne Maret Sara lea prošeaktajođiheaddji Ovddos fitnodagas mii lei evttohan Sámi Gamers dása, muhto sus eai lean sánit juste dál.

ILLUDEIGGA: Sihke Ovddos prošeaktajođiheaddji Anne Maret Sara ja Sámi Gamers jođiheaddji Aslak Anders Gaino illudeigga dainna stuora skeaŋkkain. 

Ann Catharina Lango giittii juolludeami ovddas sin evttoheami mielde, ja čujuhii ahte ovttasbargu Sámi Gamersservviin lea dušše okta máŋgga ovttasbargoprošeavttain mat leat jođus ovdánahttinbargguid olis.   mat leat jođus ovdánahttinbargguid olis.