Med politiets hjelp vil staten slakte Jovsset Ántes flokk

Hverken den norske stat ellerØst-Finnmark tingrett lytter til FNs anmodning om å vente med tvangstiltak. Når Jovsset Ante Saras reinbeitedistrikt starter kalvemerkinga i september, vil Landbruksdirektorat med hjelp fra politiet, tellekorps, slakteri, fylkesmann og Mattilsynet, fullføre tvangsslakting av Saras flokk.

Da Sara før nyttår nektet å slakte ned til 75 dyr slik Reindriftsstyret vedtok, måtte Reindriftsstyret gå via retten for å få avsagt ny dom om tvangsfullbyrdelse av vedtaket. 

Øst-Finnmarks tingrett har sist uke avsagt dom i saken og gir medhold til Landbruksdirektoratet. 

Kostnader opp mot en million

Tingretten ga full støtte til Landbruksdirektoratet og gir grønt lys for tvangsslakting i september under kalvemerkinga. Om Sara ikke påtar seg oppgaven selv eller anker dommen, vil den unge reindriftsutøverens nesten syv års lange rettighetskamp være tapt. Sara har med hjelp fra storesøster, den store kunstnerenMaret Anne Sara, FN og Sametinget prøvd det meste for å hindre at tvangsslakting blir en realitet. 

Når Landbruksdirektoratet kommer til kalvemerkingsgjerdet har de med se både Mattilsynet, Reinpolitiet, reintellere, Fylkesmannen og slakteriet. Tingretten har også dømt Sara til å dekke kostnadene av en eventuell tvangsslakting 

Det er anslått å koste 400 000 kr å slakte ned flokken. Disse kostnadene kommer i tillegg til dagsmulkter han har fått på grunn av for høyt antall rein. I dag ligger dagsmulktene på godt over en halv million kroner. 

Avviser FN 

Øst-Finnmark tingrett avviste Jovsset Ánte Saras forsvarer Trond Biti som krevde full frifinnelse av Sara. Bitis argumenter om at et tvangstiltak er i strid med folkeretten, et overgrep mot Sara og den samiske kulturutøvelse ble ikke tatt til følge. Bitis anførsel om at tvangsreduksjon av reinflokken ikke er rettskraftig avgjort før FNmenneskerettighetskomité har behandlet Saras klage, ble også avfeid. 

Tingretten avviste Biti på alle punkter. I tillegg avviste tingretten FNs anmodning til å vente med tvangstiltak frem til komiteen har behandlet Saras anke. 

Retten kom frem til FN menneskerettighetskomités anmodning ikke er folkerettslig bindende, og at komiteen ikke kan, på noen som helst måte, overprøve Høyesteretts dom. 

Advokat Trond Biti har foreløpig ikke vært i kontakt med sin klient Jovsset Ánte Sara, men Biti vurderer det slik at saken ankes til lagmannsretten. 

– Det blir action og om de kommer for å tvangsslakte Jovsset Antes flokk under kalvemerkinga. Det blir en umulig situasjon der Sara merker kalver, mens staten slakter de ned. Vi vurderer selvfølgelig anke av saken og om mulig og nødvendig kjører vi løpet helt frem til Europa menneskerettighetsdomstolen, sier Biti. 

Sara og hans familie er ikke klar til å kommentere saken.

DETTE ER SAKEN: 

Jovsset Ánte Sara iKvaløyareinbeitedistrikt fikk første gang i 2013 et krav om at reintallet på 115 måtte reduseres til 75 rein. 

Landbruksdepartementethaddebestemt å redusere reintallet i Finnmark.Reinbeitedistrikt som selv ikke klarte å bli enige om hvordanreintallet skullereduseres, ble underlagt staten. Til tross for atSametinget foreslo å skåneungdom og smådriftsenheter, så krevde statenat i Kvaløyader man ikke var kommet til enighet omreduksjonsplan, måttealle slakte like mŧe prosentvis.

Sara ville sitte igjen med 75 rein. Han var i startfasen og avslo kravet. Sara stevnet staten for retten og vant frem ibåde tingrett og lagmannsrett. Saken havnet i Høyesterett og der tapte Sara mot staten.  

SÁMi Ođasmagasiidna har fulgt storesøsters Máret Ánne Saras kamp for broren rettigheter.  Hun har reist rundt i Europa og vist sin protestkunst laget av hodeskaller av rein.  Hun har demonstrert utenfor Stortinget og med tårevåteøye har hun bedt om hjelp fra stortingspolitikerne og dronning Sonja. Også Sametinget har prøvd å hjelpe i saken. Ingenting har hjulpet. Stortinget støttet ikke den ung reindriftsutøver. De ville heller ikke anerkjenne FN menneskerettighetskommisjonen som klageorgan.  Stortinget vedtok for omtrent et år siden at reduksjonsplanen skulle gjennomføres og at Jovsset Ante Sara ikke skulle spares, da 230 andre reindriftsutøvere hadde måttet slakte.  Etter det har saken gått slag i slag og før jul vedtok Reindriftsstyret tvangsslakting om Sara ikke slaktet frivillig, og om hans tilhørende reinbeitedistrikt ikke kom med en ny reduksjonsplan. Sara fulgte ikke opp vedtaket og Reindriftsstyret måtte via retten få et endelig vedtak om tvangsfullbyrdelse. Øst-Finnmark tingrett avsa sin dom sist uke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *