Boine raser mot statens behandling av Jovsset Ante

Kunstnere adresserer landets politikere med mektig moralsk appell. Mari Boine dedikerte jubileums-konsert til Jovsset Ánte Sara.

– Vi fikk nylig vite om vedtaket fra staten og jeg bestemte meg for å omrokkere hele konserten for å markere støtte til Jovsset Ante Sara, sa Mari Boine innledningsvis før hun inviterte Pile O´Sápmi på scenen under NSRs 50-års jubileumskonsert i Kautokeino lørdag kveld.  

Maret Anne Sara, kunster og storesøster til Jovsset Ante har de siste årene stått i spissen med Pile O’Sápmi; En kunstbevegelse som setter fokus på Jovsset Ánte Saras og reindriftas kamp mot det norske statsapparatets maktovergrep. Hun entret scenen med nytt verk og en skarp personlig appell til landets politikere:

 – Uansett hvilke lovverk eller byråkrati man gjemmer seg bak, så er det politkere og maktpersoner i dette landet, som står ansvarlig for våre liv, vår overlevelse og menneskeskjebner iblant oss, sa hun på scenen.

Til stor jubel fra publikum i Bakteharji sto en tydelig og berørt Maret Anne Sara på scenen sammen med Mari Boine og kunstgruppen Artikkel 3 der de sammen presenterte deler av Maret Annes nyeste kunstverk Gielastuvvon (snared) .

Belastningsopphopninger og uhelse 

Og Sara er ikke alene om sine bekymringer. NBR (Norske Reindriftssamers Landsforbund) satte psykisk helse på dagsorden for ti år siden. Forskningsrapporten Reindriftas hverdag viser at det store flertall av reineierne lever med flere parallelle eksterne inngrep og tydelig opphopning av merarbeid og stress. Reineiere opplever at omverdenen har et feilaktig og negativt bilde av reindrift og reindriftsutøvere, og at fremstilling av reindrift i media er belastende. 

70 % av reineierne er utsatt for minst 4 typer inngrep som påfører reineieren/familien belastende stress og merarbeid. 91 % opplever at lover og bestemmelser kommer i konflikt med å kunne utføre arbeidet på en faglig god måte, og i underkant av 3 % mener at det offentlige har kunnskap om reindrift. 

– Som reindriftssame er man juridisk utspilt i dette landet og politisk under hardt angrep, sier Sara. Tre rettssaker nasjonalt og en kostbar anke til FN, er noe av prisen broren hennes og familien betaler for å leve som reindriftssame i dette landet. 

Fratatt selvbestemmelse innvirker helse 

“Plan for Selvmordforebygging i Sápmi” aktualiserer også samenes rett til helse, omtalt blant annet i FNs deklarasjon om urfolksrettigheter. Årsaker til belastningsopphopninger og høye selvmordsrater leses i stor grad i sammenheng med fratatt selvbestemmelse. Tiltak som foreslås er at samer gis reell mulighet til selvbestemmelse ved å få mulighet til påvirke beslutninger som har konsekvenser for egen livssituasjon. Dette mener Sara er langt fra å oppnås.

– Dette er et strukturelt problem helt til høyeste hold, sier søster Maret Anne og viser blant annet til Høyesteretts dommen der staten påstår at Jovsset Antes interesser er i strid med det som anses som best for samisk reindrift, noe både både Jovsset Ante, Sametinget og NBR-NRL fornekter. 

Psykisk terror

Etter to domsavsigelser som viser til brudd på Jovsset Antes menneskerettigheter og hans rett til å utøve egen kultur, dømte Norges Høyesterett han til å slakte ned flokken til 75 dyr. På bakgrunn av dommen, krever staten nå at Sara slakter ned flokken sin innen 31 desember, til tross at saken er sendt til FN. Vedtaksbrevet kom i midten av oktober, etter at Saras flokk har vært gjennom uttak av årets slakt, og midt under en intens arbeidskrevdne høstflytting der det ikke naturlig foreligger for slakteuttak av dyr. Sara har to måneder til å tilrettelegge for et livsomveltende vedtak. 

– Å sende ut et slikt livsomveltende vedtak på så kort varsel og uten noe hensyn for praktiske omstendigheter, oppleves som grovt psykologisk terror, sier storesøster Maret Anne Sara som bekymrer seg for brorens helse i det hun kaller for blodig heksejakt fra statens side. 

26 år gammel står Jovsset Ánte ribbet for rettigheter, kultur, sitt levesett, sosiale tilhørighet, framtidig inntekt og sin kulturelle arv. 

– Det er på tide å ta sitt ansvar over de enorme menneskelige konstnadene av dette overgrepet. Jovsset Ante som ung reindriftssame lever allerede under store belastninger i en hardt utsatt næring og har i løpet av tvangsreduseringsprosessen levd under utenkelig press og usikkerhet rundt liv og framtid, under juridiske og økonomiske trusler – og uten noe form for støtteapparat rundt helse og en påtvunget livsomstilling. Jeg er sterkt bekymret for min bror og for reindriftsbefolkningens generelle rett til helse og eksistens i dette landet, sier søster Maret Anne Sara i en pressemelding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *