Arbeiderpartiets stortingsgruppe hjelper Jovsset Ánte

I dag fremmet SV, AP og SP forslag om at et eventuelt tvangstiltak i Jovsset Ante-saken blir utsatt til FNs menneskerettskomitè har behandlet saken. Ronny Wilhelmsen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe er veldig glad for at samarbeidet med stortingsgruppa.

– Vi er veldig glad for samarbeidet med stortingsgruppa i denne saken. Det finnes absolutt ingen gode grunner til hvorfor myndighetene skal tvinge gjennom dette overgrepet ovenfor en reineier før saken er behandlet i FNs menneskerettskomitè, sier Ronny Wilhelmsen,parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe i en pressemelding.

Torgeir Knag Fylkesnes i Sosialistisk venstreparti har, i samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i næringskomiteen i dag fremmet forslag sammen om at et eventuelt tvangstiltak i Jovsset Ante-saken blir utsatt til FNs menneskerettskomitè har behandlet saken.

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Høyesteretts dom av 21. desember 2017 (HR-2017-2428-A) om tvangsreduksjon av en reinflokk. Disse medlemmer viser til at problemstillingen blir brakt inn for FNs Menneskerettskomité. Disse medlemmer mener det vil være rett å avvente vurderingen fra FNs menneskerettskomité om saken før tvangstiltak eventuelt benyttes i saken.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen avvente eventuell iverksettelse av tvangstiltak i saken om reintalsreduksjon (Høyesteretts dom av 21. desember 2017 (HR-2017-2428-A)) til FNs menneskerettskomité har behandlet saken»». 

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *