Altese Majesteete Gånka Harald lea meatan mïerhkesjimmesne saemien gïelevåhkoste Karasjohkesne golken 24. b.

– Mov vaajmoe baahkene gosse raaktan Gånka lij akte dejstie voestes mah ïedtjem vuesiehti mijjen haestiemasse meatan sjïdtedh gïelevåhkoem mïerhkesjidh, jïh mijjieh tjarke aavoedibie Gånkese vuesiehtidh dam barkoem mij daesnie Karasjohkesne dorjesåvva juktie saemien gïelh våajnoes darjodh jïh dejtie nænnoestehtedh, saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jeahta.

Saemiedigkie maahta stoerre aavojne bievnedh Gånkangåetie lea sïjhteme meatan årrodh mïerhkesjimmesne gïelevåhkoste. Altese Majesteete Gånka Harald sæjhta meatan årrodh öörnedimmesne gïelevåhkoen sjïekenisnie Karasjohkesne golken 24. b. Öörnedimmesne Gånka sæjhta gaskem jeatjah Karasjohken maadthskuvlesne mïnnedh jïh Gïelelutnjemen gïeleåasam vitnijasse deelledh. Daate akte eevre orre gïeleåasa, gusnie Saemiedigkie sæjhta aktöörh, jielemem jallh siebrieh earoehtidh mah viehkiehtieh saemien gïelh våajnoes darjodh voengesne jïh nasjonaale daltesisnie. 

– Manne gegkestem gaajhkesh dovnesh, goh Altese Majesteete Gånka Harald, meatan sjidtieh gïelevåhkoem mïerhkesjieh ovmessie öörnedimmine gïelevåhkoen, saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jeahta. 

Saemiedigkie skraejriem vaalteme akten nasjonaale saemien gïelevåhkose golken 21. – 27. b. Gïelevåhkoe akte bielie Saemiedigkien guhkiebasse gïelebarkoste – Gïelelutnjeme, jïh aaj bielie Saemiedigkien mïerhkesjimmeste EN:n gaskenasjonaale jaepeste aalkoealmetjegielide – ILYL19.

– Saemien lea jienebelåhkoengïele Karasjohkesne, men tuhtjebe læjhkan joekoen vihkeles saemien våajnoes darjodh dovne bovrine, maanagiertine, skuvlesne jïh jeatjah sijjine mijjen tjïeltesne. Mijjieh aavoedibie Altese Majesteete Gånkese dam barkoem vuesiehtidh maam darjobe saemien gïelen åvteste Karasjohkesne, tjïelten åejvie Svein Atle Somby jeahta.

Gïelevåhkoen våarome lea saemien gïelh våajnoes darjodh abpe siebriedahkesne. Saemiedigkie lea privaate jïh byögkeles aktöörh, jielemem, siebrieh jïh voenges aktöörh haasteme meatan sjïdtedh daennie gieltegs barkosne. Mijjieh libie haasteme mïerhkesjimmieh, darjomh jïh jeatjah råajvarimmieh tjïrrehtidh juktie saemien gïelh våajnoes darjodh.

Gïelevåhkosne sæjhta gellie ovmessie öörnedimmieh jïh darjomh årrodh bïjre jarkan laantesne, jïh aaj Saepmien såevmien bielesne.

– Programmh dejtie ovmessie mïerhkesjimmide bïjre jarkan laantesne eah leah gaervies annje, men vååjnoe goh stoerre ïedtje gïelevåhkoem mïerhkesjidh, jïh mijjieh gellie öörnedimmieh veanhtadibie. Manne tjarke aavodem, jïh saemiedigkieraerie sæjhta meatan årrodh dan gelline öörnedimmine goh gåarede dan våhkoen, Aili Keskitalo jeahta. 

Romsan jïh Finnmaarhken fylhkenålma bïevnesh akkrediteradimmien bïjre olkese seedtie skïereden minngemossesne.

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *