–Akte joekoen sjollehke domtese

Påaskeiehkeden joekoen stoerre håatjeme sjïdti gosse Saara Hermansson Västerbottenistie, Sveerjen åarjelsaemien dajve, daan jaepien Saemien Grand Prixem vitni.

–Dan joekoen hijven domtoe gosse åadtjoem Åarjel Saepmien åvteste årrodh jïh lissine vitnedh. Daelie ååpsen guhkiem mænngan naaken mijjen dajveste vitnie, Saara Hermansson SÁMI Ođasmagasiidnese jeahta.

Vuelie

Daate lea mubpien aejkien Hermansson lea meatan Sámi Grand Prixesne. Dæjman lij meatan laavloeminie ”Festivaale-dobtesh”. Daan jaepien lij meatan laavloeminie ”Mov laavlome” jïh dejnie vitni.

Stoerre aajmoe gosse Saara Hermansson sov vitnijelaavlomem laavloeji. Guvvie: Torgrim Halvario

– Almetjh mov laavlomem lyjhkin. Im daejrieh mejtie lij refrengen vuelie. Im disse ussjedamme, dan åvteste vuelie lea eevre iemie munnjien. Im gåessie gih musihkem tjaaleme vuelien namhtah, dïhte læhkoes vitnije jeahta.

Gïelefeeleme Jalhts dïhte lea noere, dellie dïhte 22 jaepien båeries nïejte jïjnjem scenesne tjåådtjeme jïh jïjnjem musihkine barkeme. Åarjelsaemien vihkeles disse jïh dïhte sov musihkebarkoem buerkeste goh akte gïelefeeleme.

–Manne iktesth musihkine gïehtelamme. Doh njieljie minngemes jaepieh leam saemien musihkine barkeme. Joekoen vihkeles munnjien mov musihkem åarjelsaemien gïelesne åehpiedehtedh. Jalhts maahta geerve årrodh teekstide åarjelsaemien gïelesne tjaeledh, dellie njaelkie domtoe vaajmoegïelesne laavlodh. Musihkine gïehtelidh lea akte gïelefeeleme munnjien, jïh vihkeles munnjien biejjieladtje gïeline barkedh dovne mov gaavhtan jïh mubpiej gaavhtan. Daan biejjien aaj lohkehtæjjine barkem dejtie mah åarjelsaemien mubpiengïeline utnieh.

CD jïh konserth

Daan raajan Saara Hermansson ij naan CD:m luajhteme. SGP:m vitnedh aktem lissie skraejriem jïh ïedtjem vadta daan ulmien vööste barkedh.

–Manne jïjtje tjaalam jïh musihkem darjoem gaajhkide laavloemidie. Aktem CD:m bæjhkoehtidh lea akte nïekedasse maam åtnam. Gosse SGP:m vitneme dellie damtem manne aktem sïlle åvtese vaalteme. Mov lea såemies materijelle jïh stoerre skraejriem jïh ïedtjem åådtjeme orre materijellem darjodh.

Goh vitnije Saemien Grand Prixeste dïhte 20 000 kråvnah jïh aktem jïjtse påaskekonsertem Guovdageaidnusne åadtjoeji jïh åådtje meatan årrodh Rijhkescenen tjaktjekonsertesne.

–Edtjem tjarke barkedh åvtese juktie riejries årrodh mubpien jaepien konsertese. Manne aavodem, men guhkiem domtoe aktem ellies jaepiem vuertedh, Saara Hermansson föörhkede, vitnije Saemien Grand Prixeste.

EiRA mubpiem sijjiem veelti laavloeminie ”Eallin lea dál”. Kalle Urheim Divtasvuodneste gåalmeden sæjjan bööti laavloeminie ”Don besset jođášit». Aaj dah åadtjoeh meatan årrodh konsertesne Oslosne.

Čále cealkámuša

Your email address will not be published. Required fields are marked *