Saernie

Vaajtele filmefestivaale filmebarkose skreejrehte

Jienebh Raasten Rastah Åarjelsaemien filmefestivaalesne mïnnin. – Mijjieh jienebh åarjelsaemien filmesjugniedæjjah daarpesjibie jïh manne vaajtelem filmefestivaale noeride skreejrie filmh darjodh åarjelsaemien dajveste.

Joekoen krïevije budsjedtebarkoe

Saemiedigkieraerie lea raeriestimmiem budsjedtese 2020 dorjeme. Saemiedigkieraerie Henrik Olsen lea håjnan ihke dej lij ajve mandaate giehpiedidh.

Kultuvre- jïh gaarsjelimmiestipeende 2019

Saemiedigkieraerie lea aktem kultuvrestipeendem jïh golme gaarsjelimmiestipeendh joekedamme 2019. Daanhtsoetjiehpiedæjja Ánna-Katri Helander kultuvrestipeendem åådtje, jïh treavkavuetjije Amalie Kristine Triumf, turnere Peder Funderud Skogvang jïh jïengehockeyspïelere Tuva Sirin Schall Mikkelsen gaarsjelimmiestipeendh åadtjoeh.

200.000 kr dåarjojne åarjelsaemien maanagïertese

Saemiedigkieraerie lea 200.000 kråvnah dåårjeme Luvlege maanagïertese – Svaalen goevtese Rørosesne juktie åarjelsaemien maanagïertemaahtoem dåårrehtidh.

Gosse datne jïjtje gïelebarkoem stuvrh

Gosse datne jïjtje gïelebarkoem stuvrh dellie dallah geervebe sjædta gïelem bååstede vaeltedh. Mijjieh soptsestamme åarjelsaemien dorjehtæjjine Marja Læjsa Thomasson (31) altese gæmhpoen bïjre gïelem bååstede vaeltedh

Julevsaemien healsoeviermiem sæjhta

Evteben våhkoen Saemiedigkien stoerretjåanghkoe jeehti vaajteles healsoeviermie tseegkesåvva, mij dovne maahta healsoebarkijh årganiseradih jïh viehkiehtidh seammavyörtegs healsoedïenesjh evtiedidh.

Sïemes Tjiehpiedæjjalatjkoen 2020 bïjre

Saemiedigkie jïh Saemien tjiehpiedæjjaraerie leah tjiehpiedæjjalatjkoen bïjre seamadamme mij lea faamosne 2020.

Earoem åadtjoejigan juktie lin saemien åvteste gymhpeme

Fïereguhtelaakan dah leah tjarke barkeme dan åarjelsaemien åvteste. Minngemes hïeljen gosse dah nammoehtimmiem earoedåaktarinie åadtjoejigan World Indigenous Nations Universiteeteste, mijjieh guhkiem dejgujmie soptsestimh dej jieleden jïh barkoen bïjre.

SáMOS pilovtemaanagïerth ohtsede

Saemiedigkien maanagïerteprosjekte SáMOS, saemien maanah orre ektietjiehtjielinie, daelie nuepiem vadta saemien maanagiertide syökedh pilovtemaanagïertine sjïdtedh.

Altese Majesteete Gånka Harald lea meatan mïerhkesjimmesne saemien gïelevåhkoste Karasjohkesne golken 24. b.

- Mov vaajmoe baahkene gosse raaktan Gånka lij akte dejstie voestes mah ïedtjem vuesiehti mijjen haestiemasse meatan sjïdtedh gïelevåhkoem mïerhkesjidh, jïh mijjieh tjarke aavoedibie Gånkese vuesiehtidh dam barkoem mij daesnie Karasjohkesne dorjesåvva juktie saemien gïelh våajnoes darjodh jïh dejtie nænnoestehtedh, saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jeahta.

Saemien filmefestivaale Plassjesne

Festivaale dïeves saemien- jïh jeatjah aalkoealmetjefilmijste. Juktie mijjieh åarjelsaemien dajvesne, dle sjïere fokuse åarjelsaemien filmide.

Saemien lidteratuvrem nænnoste 5,1 millijovnh kråvnajgujmie

Saemiedigkieraerie raereste 5,1 millijovnh kråvnah vielie budsjedteste 2020 nuhtjedh mah edtjieh produksjovnese jïh bievniemasse saemiengïeleldh lidteratuvrese juhtedh. Akte hijven saernie gaajhkide mijjese mah saemien lidteratuvrem lyjhkoeh, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta.

Orre saemien tsïeglh soptsesovveme

Daan jaepien abpe 19 noerh mah sïjhtin Saemien tsïegline sjïdtedh. Gaatesjen dle ajve njielje noerh mah dam nuepiem åadtjoeh. Gïeh dah orre tsïeglh leah Markomeannusne soptsesovvi minngemes hïeljen.

Anne jïh Anne Berit gegkiestieh SÁMi ođasmagasiidna preessedåarjoem åådtje.

Anne Rasmus lea daelie veeljeme redaktöörebarkoem laehpedh jïh sæjhta sov Beauty-salongine barkedh. Anne jeahta satne ij strerkesth plaeriem laehpedh, juktie daajra Anne Berit Anti lea reaktoe almetje daan barkose. Seamma tïjjen gåabpatjahkh gegkiestieh SÁMi ođasmagasiidna daelie preessedåarjoem åådtje, guktie gåarede plaeriem lutnjedh jïh eevtjedh.

Sïejhme vuajnoe Saepmesne sjïdteme

Tjuara ajve haarjanidh Kristeles Åålmegekrirrien Dagfinn Høybråtenem vuejnedh akten dueljien nelnie låavthgåetien ålkolen jïh maaje saemien festivaalesne. Dïhte gidtjh Saetniesvoete- jïh Liktemekommisjovnen åvtehke jïh stillemem daaroedehtemem goerehtidh joekoen itjmieslaakan vaalta.

Tjaktjen Tjåanghkoe stuerebe stuerebe sjædta

Skïereden Tjaktjen Tjåanghkoe - åarjelsaemien tjaktjefestivaale Snåasesne. Daan tjaktjen festivaale fryöjstoe vihkeles faageseminaarigujmie, noerekonferansine jïh mijjen supernaestine Ella Marie Hætta Isaksen jïh ISÁK.

Pages