Saernie

Orre saemien tsïeglh soptsesovveme

Daan jaepien abpe 19 noerh mah sïjhtin Saemien tsïegline sjïdtedh. Gaatesjen dle ajve njielje noerh mah dam nuepiem åadtjoeh. Gïeh dah orre tsïeglh leah Markomeannusne soptsesovvi minngemes hïeljen.

Anne jïh Anne Berit gegkiestieh SÁMi ođasmagasiidna preessedåarjoem åådtje.

Anne Rasmus lea daelie veeljeme redaktöörebarkoem laehpedh jïh sæjhta sov Beauty-salongine barkedh. Anne jeahta satne ij strerkesth plaeriem laehpedh, juktie daajra Anne Berit Anti lea reaktoe almetje daan barkose. Seamma tïjjen gåabpatjahkh gegkiestieh SÁMi ođasmagasiidna daelie preessedåarjoem åådtje, guktie gåarede plaeriem lutnjedh jïh eevtjedh.

Sïejhme vuajnoe Saepmesne sjïdteme

Tjuara ajve haarjanidh Kristeles Åålmegekrirrien Dagfinn Høybråtenem vuejnedh akten dueljien nelnie låavthgåetien ålkolen jïh maaje saemien festivaalesne. Dïhte gidtjh Saetniesvoete- jïh Liktemekommisjovnen åvtehke jïh stillemem daaroedehtemem goerehtidh joekoen itjmieslaakan vaalta.

Tjaktjen Tjåanghkoe stuerebe stuerebe sjædta

Skïereden Tjaktjen Tjåanghkoe - åarjelsaemien tjaktjefestivaale Snåasesne. Daan tjaktjen festivaale fryöjstoe vihkeles faageseminaarigujmie, noerekonferansine jïh mijjen supernaestine Ella Marie Hætta Isaksen jïh ISÁK.

Festivaaleraerieh

Jis daate lea voestes giesien datne edtjh festivaalese, jïh leah jueriedisnie maam byörh meatan vaeltedh? Jallh båeriesbïenjine sjïdteme men ij gåessie gænnah buektiehtamme reaktoe aath meatan vaeltedh? Aellieh raessesne sjïdth. Daesnie såemies raerieh raaktan dutnjien!

Staateministere Saalboge-tjåanghkoem tjarke laajhta

Staateministere Erna Solberg jeahta satne tjarke joekehtsgïetedimmien vööste girrie etnihkeles våaroemisnie. Dïhte dam vuestie- saemien tjåanghkoem måjhtele mij Saalbogisnie öörnesovvi.

Sïjhth SÁMi Ođasmagasiidnan åvteste tjaeledh?

SÁMi Ođasmagasiidnan aarebi freelancere, mij åarjelsaemien dajveste tjeeli, lea jeatjah barkoem åådtjeme. – Dan sjïeken gaavhtan sïjhtebe maaje aktem gaavnedh mij maahta mijjen åvteste tjaeledh Åarjel-Saepmeste.

Saemiedigkiepresidente Saalbogen gåajkoe vuestie-saemien tjåanghkoen mænngan

Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo lea gellie bïevnesh saemijste åådtjeme akten tjåanghkoen bïjre Saalbogisnie jååktan maam Selbu utmarksråd jïh Roltdalen allmenningstyre öörnedin, gaskem jeatjah politihkerigujmie goh ulmiedåehkie.

–Sïjhtem maaje NBR:n åvtehkinie orresistie veeljesovvedh.

Ellinor Marita Jåma lea vyljehke orresistie NBR:n åvtehkinie veeljesovvedh jïh ijje jeahta sæjjan saemiedigkieraeresne jis satne NBR:n åvtehkinie veeljesåvva.
Saetniesvoetekommisjovnen haesteme:

– Vaeltieh gaskesem jïh soptsesth dov histovrijem

Tjaktjen 2022 Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovne edtja sov materijellen jïh raeriestimmieh liktemasse deelledh Stoerredægkan. – Kommisjovne almetji soptsesh sæjhta jïh dan åvteste haestebe gaskesem vaeltedh.

Gïengeles tjarna noere saemiej psykiske healsoen sïjse

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, åvtehke prosjektekoordinatovre siebresne Mental Helse Ungdomlea noeri saemiej psykiske healsoem goerehtalleminie. Dïhte ulmine åtna statistihkide vaeniedidh mah leah aemieluesemen, asven jïh psykiske vaejviej bïjre. Mijjieh dejnie soptsestamme.
Mænngan bieliemubpiem jaepiem vuastalamme Saemiedigkie sæjhta meatan årrodh båatsoeståvrosne

NBR ij ”båajhtoeh” nænnoestimmieh neajhkoeh

NBR ij neajhkoeh gellieh dejstie båatsoeaamhtesijstie mejtie Båatsoeståvroe lea gïetedamme dan boelhken Saemiedigkie nyöjhki meatan årrodh, lin maahteme jeatjah illedahkem åadtjodh jis saemieh meatan orreme.

Saemien maanah jïh noerh edtjieh åadtjodh haestiedihks teemaj bïjre lïeredh jïjtsh gïelesne

Saemiedigkie 10 millijovnh kråvnah prioriterede digitaale learoevierhtide juktie trïegkenassem, båajhtoeh åtnoem geeruvevoeteste, vædtsoesvoetem jïh daaresjimmiem heerredidh.
Åarjel Saepmie Saemien Grand Prixem vitni

–Akte joekoen sjollehke domtese

Påaskeiehkeden joekoen stoerre håatjeme sjïdti gosse Saara Hermansson Västerbottenistie, Sveerjen åarjelsaemien dajve, daan jaepien Saemien Grand Prixem vitni.

Oktegimse siebriedahke faahketji jorkese daelie

Varke akte abpe orre veartene rïhpese Kalaallit Nunaatisnie Kruanalaantesne. Gaajhkh smaave voenh gamtebaantem åadtjoeh daelie, jïh dïhte digitaale veartene ståapoen sïjse jåhta dejtie ellen jeanatjommesidie. Daate maahta dovne nuhteligs men aaj haestiedihks årrodh kalaallisut-gïelese Kruanalaantesne.

–Mijjieh buektiehtibie saemien gïelem nænnoestehtedh digitaale veartenisnie

Saemiedigkie sæjhta saemien nænnoestehtedh digitaale veartenisnie. Dïhte åehpies gïelebarkije jïh gïeleïedtjeladtje Ánne Márjá Guttorm Graven jïh teknologeles gïelebyjrese Romsesne aktem tjarke veanhtoem utnieh saemien gïele aktem båetijem aejkiem åtna dennie digitaale veartenisnie.

Pages