Magasijne

“Sööfe” NRK Superasse båata goeven

Goeven åadtjobe åarjelsaemien noere-tv-raajroem ”Sööfe” vuejnedh. – Mijjieh aavoedibie, NRK:n maana-tv-redaktøøre Norleif Krokmo jeahta.

Vaajtele filmefestivaale filmebarkose skreejrehte

Jienebh Raasten Rastah Åarjelsaemien filmefestivaalesne mïnnin. – Mijjieh jienebh åarjelsaemien filmesjugniedæjjah daarpesjibie jïh manne vaajtelem filmefestivaale noeride skreejrie filmh darjodh åarjelsaemien dajveste.

Gosse datne jïjtje gïelebarkoem stuvrh

Gosse datne jïjtje gïelebarkoem stuvrh dellie dallah geervebe sjædta gïelem bååstede vaeltedh. Mijjieh soptsestamme åarjelsaemien dorjehtæjjine Marja Læjsa Thomasson (31) altese gæmhpoen bïjre gïelem bååstede vaeltedh

Earoem åadtjoejigan juktie lin saemien åvteste gymhpeme

Fïereguhtelaakan dah leah tjarke barkeme dan åarjelsaemien åvteste. Minngemes hïeljen gosse dah nammoehtimmiem earoedåaktarinie åadtjoejigan World Indigenous Nations Universiteeteste, mijjieh guhkiem dejgujmie soptsestimh dej jieleden jïh barkoen bïjre.

Orre saemien tsïeglh soptsesovveme

Daan jaepien abpe 19 noerh mah sïjhtin Saemien tsïegline sjïdtedh. Gaatesjen dle ajve njielje noerh mah dam nuepiem åadtjoeh. Gïeh dah orre tsïeglh leah Markomeannusne soptsesovvi minngemes hïeljen.

Anne jïh Anne Berit gegkiestieh SÁMi ođasmagasiidna preessedåarjoem åådtje.

Anne Rasmus lea daelie veeljeme redaktöörebarkoem laehpedh jïh sæjhta sov Beauty-salongine barkedh. Anne jeahta satne ij strerkesth plaeriem laehpedh, juktie daajra Anne Berit Anti lea reaktoe almetje daan barkose. Seamma tïjjen gåabpatjahkh gegkiestieh SÁMi ođasmagasiidna daelie preessedåarjoem åådtje, guktie gåarede plaeriem lutnjedh jïh eevtjedh.

Sïejhme vuajnoe Saepmesne sjïdteme

Tjuara ajve haarjanidh Kristeles Åålmegekrirrien Dagfinn Høybråtenem vuejnedh akten dueljien nelnie låavthgåetien ålkolen jïh maaje saemien festivaalesne. Dïhte gidtjh Saetniesvoete- jïh Liktemekommisjovnen åvtehke jïh stillemem daaroedehtemem goerehtidh joekoen itjmieslaakan vaalta.

Tjaktjen Tjåanghkoe stuerebe stuerebe sjædta

Skïereden Tjaktjen Tjåanghkoe - åarjelsaemien tjaktjefestivaale Snåasesne. Daan tjaktjen festivaale fryöjstoe vihkeles faageseminaarigujmie, noerekonferansine jïh mijjen supernaestine Ella Marie Hætta Isaksen jïh ISÁK.

Festivaaleraerieh

Jis daate lea voestes giesien datne edtjh festivaalese, jïh leah jueriedisnie maam byörh meatan vaeltedh? Jallh båeriesbïenjine sjïdteme men ij gåessie gænnah buektiehtamme reaktoe aath meatan vaeltedh? Aellieh raessesne sjïdth. Daesnie såemies raerieh raaktan dutnjien!

Staateministere Saalboge-tjåanghkoem tjarke laajhta

Staateministere Erna Solberg jeahta satne tjarke joekehtsgïetedimmien vööste girrie etnihkeles våaroemisnie. Dïhte dam vuestie- saemien tjåanghkoem måjhtele mij Saalbogisnie öörnesovvi.

Sïjhth SÁMi Ođasmagasiidnan åvteste tjaeledh?

SÁMi Ođasmagasiidnan aarebi freelancere, mij åarjelsaemien dajveste tjeeli, lea jeatjah barkoem åådtjeme. – Dan sjïeken gaavhtan sïjhtebe maaje aktem gaavnedh mij maahta mijjen åvteste tjaeledh Åarjel-Saepmeste.

Saemiedigkiepresidente Saalbogen gåajkoe vuestie-saemien tjåanghkoen mænngan

Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo lea gellie bïevnesh saemijste åådtjeme akten tjåanghkoen bïjre Saalbogisnie jååktan maam Selbu utmarksråd jïh Roltdalen allmenningstyre öörnedin, gaskem jeatjah politihkerigujmie goh ulmiedåehkie.

–Sïjhtem maaje NBR:n åvtehkinie orresistie veeljesovvedh.

Ellinor Marita Jåma lea vyljehke orresistie NBR:n åvtehkinie veeljesovvedh jïh ijje jeahta sæjjan saemiedigkieraeresne jis satne NBR:n åvtehkinie veeljesåvva.
Saetniesvoetekommisjovnen haesteme:

– Vaeltieh gaskesem jïh soptsesth dov histovrijem

Tjaktjen 2022 Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovne edtja sov materijellen jïh raeriestimmieh liktemasse deelledh Stoerredægkan. – Kommisjovne almetji soptsesh sæjhta jïh dan åvteste haestebe gaskesem vaeltedh.

Gïengeles tjarna noere saemiej psykiske healsoen sïjse

Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, åvtehke prosjektekoordinatovre siebresne Mental Helse Ungdomlea noeri saemiej psykiske healsoem goerehtalleminie. Dïhte ulmine åtna statistihkide vaeniedidh mah leah aemieluesemen, asven jïh psykiske vaejviej bïjre. Mijjieh dejnie soptsestamme.
Åarjel Saepmie Saemien Grand Prixem vitni

–Akte joekoen sjollehke domtese

Påaskeiehkeden joekoen stoerre håatjeme sjïdti gosse Saara Hermansson Västerbottenistie, Sveerjen åarjelsaemien dajve, daan jaepien Saemien Grand Prixem vitni.

Pages