Kultuvre

IKTEDIMMIE:

Saemieh jïh inuihth – jïjnje ektesne

Gosse saemieh jïh inuihth gaavnesjieh, dellie varke gåajhtsedibie mijjieh vielie ektesne utnebe goh såemies plearoeh baakoeh v.g kamiit / gaamegh.
IKTEDIMMIE:

Rïeksegetjovke

Saemien nasjonaaleteatere Beaivváš aktem tjaebpies maanateaterem deellie sov orre stuhtjine Rïeksegetjovke (Rievssatčivga).

Sara Ajnnak – Sjeavohtsvoeten revolusjovne

Sara Ajnnak lea akte dejstie Saepmien vihkielommes gïelijste. Dïhte båatsoefuelhkeste, upmejesaemien dajvesne, jïh soptseste tjihtemen bïjre aerpievuekien dajvijste, sïerredimmien jïh gïeleteehpemen bïjre. Daelie abpe Saepmiem ritneme, Tråanten raejeste Sámi Grand Prixen raajan sov fååmijes gïeline.
Mari Boine – Almetje jïh laavlome (3/4)

Tjoeri musihkem veeljedh sijjeste fuelhkiem

Laavlome aktem oksem Marise rïhpesti. Akte okse gåatan jïjtse åålmegasse. Jïh okse akten åålmegasse mij dååjresi mietie gajhkelovvi jïjtse gïelesne.
Mari Boine – Almetje jïh laavlome (2/4)

Guhkies geajnoe bååstede dan saemien

Altesne akte stoerre ovvaantoe lij sjïdtedeminie. Dah mah sïjhtin jeanoem vaarjelidh lin ovvaantosne dejgujmie mah sïjhtin faamoem bigkedh, saemien åålmege staaten vööste.

Debuterede saemiengïelesne

Marianne Pentha lea lååvleme dan guhkiem måjhta, men easkah daelie dïhte CD:ine båata baantine Ánnásuolo. Jïh daelie lyjhkebaakoejgujmie tjuengelde ållermaehtiejijstie.
IKTEDIMMIE

Saemien saajvenïejte båeries aarvoeh vuesehte

Elin Kåven ij joejkh jïh ij sïjhth gaptam tsaekedh. Læjhkan sæjhta sov saemien identiteetem vuesiehtidh jïh dellie iemie sjïdti dïsse bovtsentjåerviem jallh åeksieh voepti sïjse biejedh, juktie saemien mytologijem vuesiehtidh, mïsse jïjtje aktem nænnoes ektiedimmiem åtna.

Jielemen Aavoe: Mijjen histovrije – mijjen saetniesvoete

Gieriesvoete, eerlegevoete jïh voejkenevoete. Daate lij Rawdna Carita Eiran våarome gosse heevehtimmievuasahtallemem Jielemen Aavoe tjeeli saemiej 100-jaepienaavoedimmien sjïekenisnie Tråantesne.
Iktedimmie:

Vadtese mij jieledem jarkeli jïjjen bijjelen

Såemies jaepiej juassah Kim Anders Vuolab Karasjohkeste  ij lij nïekedamme designerinie sjïdtedh jïh satne sïjhti sov aalkovem utnedh goh designerinie jïjtse kolleksjovnine saemiej stööremes heevehtimmesne. Vadtese maam mïelehkistie åadtjoeji abpe jieledem jarkeli.
Saemien gründerh jïh sïelteaajhterh:

Lyjhkoe jïjtse åvtehkinie årrodh

Sïelteaajhtere Rosie Holmestrand lea ovmessie barkoeh jïh prosjekth pryöveme, men gaavnehtamme bööremes lea jïjtse åvtehkinie årrodh.

Båeries kleebjegh orrestieh

Duarstan evteben våhkoen Álttá Sámi Festivála kuvsjem öörnedi orrhammoedimmesne kleebjegijstie. Luhkiegöökte almetjh böötin juktie sijjen båeries kleebjegh orrestidh.

Nullese ryöknedh - noeri teaterebomba

Deatnun kultuvreskuvle jïh Sámi Mánáid Teáhter vuartasjæjjide heesti teaterestuhtjine Lohkat nollii / Nullese ryöknedh Tråanten 100-jaepienheevehtimmesne.

Boinen jielede guvvine

Golme jaepieh dïhte Mari Boinem dåeriedamme sov guvvieabparaatine. Destie gellie stoerretjuetie guvvieh sjïdti. Jïh akte gærja.

Bovtsenbearkoe bïegkesne

Daelie ahkedh jienebh mah ovmessie bovtsenbearkoedorjesi mietie gihtjieh. Ragnhild Kolvereid dam jeahta, mij lea prosjekten åvtehke bovtsenbearkose prosjektesne MatPrat.

Saemien ovgeahpa noerhtelaanti konvensjovnen bïjre

Konvensjovne vihteste guktie tsiehkie lea daelie, status quo, men ij naan bueriedimmiem vedtieh guktie jeenjesh lin veanhtadamme.

Elsa, Snefrid jïh orre sceneteektseprosjekte

Mov monologesne Snefrid lea dïhte voestes saemiestæjja tjidtjie mij ij gïelem mubpien boelvese sertieh.

Pages