– Vaeltieh gaskesem jïh soptsesth dov histovrijem

Tjaktjen 2022 Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovne edtja sov materijellen jïh raeriestimmieh liktemasse deelledh Stoerredægkan. – Kommisjovne almetji soptsesh sæjhta jïh dan åvteste haestebe gaskesem vaeltedh.

Dam Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen lïhtsege Liv Inger Somby jeahta.

Daaroedehteme lea fuelhkieh jïh jienebh boelvh eerjeme. Dan åvteste Stoerredigkie Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnem tseegkeme mij edtja daaroedehtemen histovrijem goerehtalledh viehkine våarhkojne ohtsedidh jïh almetjh gihtjehtidh.

– Gaajhkesh mijjieh daejrebe mijjieh byjjenamme daaroedehtemetïjjen. Gaajhkesh mijjieh daejrebe guktie daaroedehteme lea saemide jïh kveenide tsavtseme. Daelie gosse daate stoerre goerehtallemebarkoe lea aalkeme, dellie mijjieh nuepiem utnebe dan bïjre soptsestidh stoerresiebriedahkese jïh pryövedh liktemem buektiehtidh, Somby jeahta.

Nedtesæjroeh leah 7 gieline

Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen nedtesæjroe lea tjïjhtje gieline: https://uit.no/kommisjonen jïh daesnie maahtah ryöktesth reektedh dan bïjre maam datne leah dååjreme. 

– Sijhtebe almetji soptsesh utnedh. Nedtesæjrosne aaj gåarede gaskesem mijjine vaeltedh, Somby haasta.

Dah liktemem sijhtieh

Aaj daan biejjien geerve. Annje geerve saemien skuvlesne åadtjodh. Vaallah laakh jïh njoelkedassh leah sjïehtedamme Saapman, jïh jeenjesh ovvaantojne haajpanieh jïh reakta-aamhtesinie båetieh dan gaavhtan. Somby gegkeste kommisjovnen barkoe maahta tsiehkiem bueriedidh.

– Ulmie lea raeriem gaavnedh, men dellie viehkiem daarpesjibie. Histovrijem gujht damtebe, men annje gelliej almetji histovrijem maam ibie govleme annje. Vihkeles dejtie histovrijidie vihtiestidh, Somby jeahta.

Nedtesæjroe:  https://uit.no/kommisjonen

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *