Vaajtele filmefestivaale filmebarkose skreejrehte

Jienebh Raasten Rastah Åarjelsaemien filmefestivaalesne mïnnin. – Mijjieh jienebh åarjelsaemien filmesjugniedæjjah daarpesjibie jïh manne vaajtelem filmefestivaale noeride skreejrie filmh darjodh åarjelsaemien dajveste.

JARKOESTÆJJA: ELLEN JONASSEN

–Daamtaj gosse maam akt öörnedibie åarjelsaemien dajvesne, dellie dam darjobe juktie sïjhtebe gaavnedimmiesijjieh mijjese sjugniedidh, juktie vaenie dagkerh gaavnedimmiesijjieh daesnie. Filme akte joekoen hijven meedijume gusnie maahta vuartasjæjjide soptsestidh jïh tjïelkestidh dan saemien bïjre, seamma tïjjen goh vuartasjæjja maahta guarkedh. Filmh leah nåhtojne dovne saemide jïh mubpide, Raasten rastah filmefestivaalen åvtehke Stig Arne Somby tjïelkeste.

Vihkeles faalenasse

Minngemes hïeljen Raasten rastah filmefestivaale öörnesovvi Rørosesne. Jienebh filmefestivaalesne mïnnin. Tjïelten åejvie Isak Veierud Busch filmefestivaalem rïhpesti jïh lij madtjeles vuejnedh dan gellie åarjelsaemien filmh leah dorjesovveme.  Veierud Busch festivaaline læhkoehti.

Gellie almetjh lin Raasten Rastah filmefestivaalesne Rørosesne mïnneme.

–Raasten rastah lea aalkoelistie kultuvrefestivaale mij öörnesåvva fïerhten mubpien jaepien. Mijjieh sïjhtimh faalenassem utnedh fïerhten jaepien jïh dan åvteste nïerhkimh Raasten rastah filmefestivaaline aaj. Göökte jaepiej juassah voejhkelimh aktem filmebiejjiem öörnedidh jïh gosse dejnie lyhkesimh, eajhnadovvimh akten ellies filmefestivaalese vijriedidh daan jaepien, Somby tjielkeste. 

Noere filmesjugniedæjjah

Raasten rastah dovne åarjel- jïh noerhtesaemien filmh vuesiehti. Aaj nöörjen jïh jeatjah aalkoealmetjefilmh lin programmesne. ”Sööfe”, dïhte soejkesjamme NRK TV-raajroe sov voestes vuesiehtimmiem utni jïh jeenjesh lin dïsse vuarteme. Raajroem maahtah NRK:sne vuejnedh.

Gïeleviehkie Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell, Jonna Dunfjeld Mølnvik, Elli-Jonna Jannok-Joma jïh Anne Marja Kristine Jannok Joma earoem dåastoehtin mænngan filmine barkeme gïelevåhkoen.

Gïeleviehkie lij prosjekte maam Gielem Nastedh Snåasesne lij dorjeme. Gïelejarnge jïh noerh lin ektesne filmem dorjeme gïelevåhkoen.

Dïhte mij stoerre lahkojne sjïdti, lij Rørosen noereskuvlelearohki baltovefilmem Stalker. Noerh lin jïjtjh manusem tjaaleme jïh filmem dorjeme hijven dramaturgijine. Almetjh noeri filmem lyjhkin jïh noerh jïjtjh lin aaj joekoen madtjeles. Kinovesavka lij mahte eevre dïeves.

Rørosen noereskuvlelearohkh baltovefilmem vuesiehtin maam jïjtjh dorjeme. Vuartasjæjjah dam hijvenlaakan dåastoehtin.

–Mov favorihte lij ”Stalker” maam skuvlelearohkh lin dorjeme. Göökte våhkoeh festivaalen åvtelen lij barkoetjåanghkoe learoehkidie. Dah lin göökte biejjieh åådtjeme manusem tjaeledh jïh filmem darjodh. Dah profesjonelle bïhkedæjjah utnin jïh learohkh åadtjoejin eensi filmedalhketjh nuhtjedh. Illedahke joekoen hijven sjïdti jïh lij dan luste dej baltovefilmem vuejnedh. Lij aaj luste filmem ”Sööfe” vuejnedh voenges dorjehtæjjajgujmie jïh åehpies dajvigujmie. Raaktan lij joekoen luste åahpetjh vuejnedh stoerre kinovesjeermesne, Somby jeahta. 

Morten Fjellheim jïh Piera Åvla Bransfjell tjoerigan ”preemijere-champagnem” maejstedh voestes vuesiehtimmien mænngan Maana-TV-seerijeste ”Sööfe” Rørosen kinovisnie.

Sæjhta åarjelsaemien filmesjugniedæjjah dåårrehtidh

Dïhte vaajtele festivaale jienebh filmesjugniedæjjah dåårrehte.

–Mijjieh jienebh åarjelsaemien filmesjugniedæjjah daarpesjibie jïh vaajtelibie festivaale jïh barkoetjåanghkoe sijhtieh dejnie viehkiehtidh. Mijjieh limh aaj Saemien jïlleskuvlem diekie bööredamme juktie sijjen filmelohkemi bïjre soptsestidh, gusnie gaskem jeatjah Nils Gaup lea lohkehtæjja. Lij dan joekoen åajvoeh orreme jis mijjieh buektiehtibie noere filmesjugniedæjjah dåårrehtidh, juktie daesnie dan gellie soptsesh mah eah leah soptsesovveme filmesne annje.

Raasten rastah: Filmh-rïhpestimmeste, Thomas Ole Andersen, Rørosen tjïelten åejvie Isak Veierud Busch jïh Stig Eebre Somby. 

Tjåanghkan filmefestivaalen åvtehke madtjeles festivaaline.

–Mov mïelen mietie libie öörnedimmine lyhkesamme jïh hævvi maam akt lïereme aaj. Mubpien aejkien ij edtjh dan gaertjies programme årrodh, guktie almetjh hinnieh  lïegkedidh jïh ektesne soptsestidh filmi gaskem. Manne joekoen garmeres dan jïjnjh almetjh bøøtin jïh almetjh mijjen maanaprogrammem lyjhkin. Mubpien jaepien sïejhme Raasten rastah festivaale daesnie jïh jaepien don mænngan vihth filmefestivaale, Raasten rastah filmefestivaalen åvtehke Stig Arne Somby jeahta.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *