Tjaktjen Tjåanghkoe stuerebe stuerebe sjædta

Skïereden Tjaktjen Tjåanghkoe – åarjelsaemien tjaktjefestivaale Snåasesne. Daan tjaktjen festivaale fryöjstoe vihkeles faageseminaarigujmie, noerekonferansine jïh mijjen supernaestine Ella Marie Hætta Isaksen jïh ISÁK.

–Mïerhkede hïeljem skïereden 19. -22. b. dijjen biejjielåhkosne, jïh båetede Snåasese, Saemien Sijten preessetjåadtjoehtæjja Susanne Lyngmann haasta.

Daate lea govhteden aejkien festivaale Snåasesne öörnesåvva. Tjaktjen Tjåanghkoe åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem jarngese beaja.

Daan jaepien faageseminaare lea nommem åådtjeme ”Gïele lea faamoe – Power of language” jïh Saetniesvoetekommisjovne sov barkoen bïjre soptseste.

–Konferanse lea Snåasen Hotellesne. Gaskem jeatjah Henrik Barruk sæjhta soptsestidh guktie lea gïelem bååstede vaeltedh. Mænngan edtjh tjahkasjidh damtedh “wow”. Liktemebielie, man åvteste Saetniesvoetekommisjovne dïedtem åtna, sån leevles jïh dïeves domtesijstie sjædta, Lyngmann jeahta.

Tjaktjen Tjåanghkoe lea aaj noeride.

– Mijjen akte jïjtsh noerekonferanse barkoetjåanghkoejgujmie. Mijjieh guessieh åadtjobe Maori-almetjijstie New Zealaanteste. Dah sijhtieh barkoetjåanghkoeh daanhtsojne, tjeahpojne jïh gurrieminie utnedh. Mijjieh aaj aktem vuasahtallemem darjobe daestie. Dïhte mij våajnoes sjædta tjeahposne edtja gïelen jïh liktemen bïjre årrodh. Tjåanghkan lea jïjnje mij heannede konferansen bïjre. Mijjen leah maarhna jïh vuasahtalleme, åadtjestimmie jïh gærjabusse sæjhta hævvi aaj desnie årrodh, Lyngmann soptseste.

Musihkeboelhke mij fryöjstoe lea Saepmien jïjtse ISÁK jïh Ella Marie Hætta Isaksen. Mijjieh dam damtebe goh vitnije NRK:n gaahtjemistie ”Stjernekamp”.

–Daate akte faagefestivaale men mijjieh tjarke aavoedibie daan konsertese. Mijjieh joekoen gellie almetjh veanhtadibie gosse Ella Marie scenese vaadtsa, Lyngmann jeahta.

Jis sïjhth meatan årrodh konferansesne maahtah bïevnesh sïjsebieljelimmien jïh jïjjedimmien bïjre gaavnedh daesnie:

www.tjaktjen-tjaanghkoe.n

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *