“Sööfe” NRK Superasse båata goeven

Goeven åadtjobe åarjelsaemien noere-tv-raajroem ”Sööfe” vuejnedh. – Mijjieh aavoedibie, NRK:n maana-tv-redaktøøre Norleif Krokmo jeahta.

JARKOESTÆJJA: ELLEN BULL JONASSEN

–Åarjelsaemien jïh julevsaemien dajve maana jïh noere-tv-produksjovnh ohtselieh, jïh mijjese joekoen vihkeles maehtedh dam faalehtidh. Mijjieh dan joekoen aavrehke juktie dan hijven laavenjostoem TMM produksjonerigujmie utnebe, mij lea raajroem ”Sööfe” dorjeme jïh mijjieh tjarke aavoedibie daam raajroem vuesiehtidh goeven. Akte joekoen tjaebpies jåvlevadtese sjædta dovne saemien jïh nöörjen maanide. Åarjelsaemien noere-tv:m darjodh gïelem nænnoste jïh dovne maanide, noeride jïh geerve almetjidie madtjeldahta gïelem lïeredh, NRK:n maana-tv-redaktööre Norleif Krokmo jeahta.

TV-raajroe Sööfe lea riejries NRK Super nedte-tv:se goeven. – Daelie saadtegedaatojne barkeminie, men gaajhkh saemien noerh maehtieh goeven askese aavoedidh juktie dellie raajroe riejries NRK Super nedte-tv:se, TMM produksjoneren biejjieladtje åvtehke Hans Petter Sundal, produsente Dag Rune Johansen jïh NRK Sápmi Manaid-TV:n redaktööre Nordleif Krokmo (gaskoeh) jiehtieh. GUVVIE: Anne Berit Anti

NRK Superisnie

Raasten rastah filmefestivaalesne lij voestes aejkien filmem vuesiehti. Almetjh Sööfe-raajroem stoerre aavojne dåastoehtin jïh varke mijjieh aaj, mah eah lin festivaalesne, åadtjobe dejnie åarjelsaemien nïejtine åahpenidh. Raajroe ”Sööfe” voestes aejkien båata NRK Superen nedtesæjrosne goeven raejeste. Orrejaepien raejeste raajroe TV:se båata.

Lene Ailin Brandsfjell Brandzæg råållesne goh urbaane saemienïejte Sööfe. GUVVIE: TMM produksjoner

Luhkie boelhki tjirrh mijjieh dam 11 jaepien båeries Sööfem dåeriedibie. Dïhte Tråantesne orre åarjelsaemien tjidtjine jïh nöörjen aehtjine. Gåetesne jïjnjem åarjelsaemien soptsestieh, men sov urbaane aarkebiejjien ij Sööfe dan jïjnjem sov saemien maadtoen bïjre ussjedh. Gosse tjidtjien fuelhkiem vååksje miesiemïerhkesjimmesne, dïhte damta daate lea ovnohkens kultuvre. Gosse tjidtj-aajja sealede, dellie geerve sjædta dam aerpievuekien saemien jieledem jieledh, eevre goske Sööfe saemien voelpem åådtje mij satnem meatan vaalta gïelebeasan jïh satnem vielie bovtsi bïjre leara.

Sööfe jïh aajja (Torbjörn Rensberg) miesiemïerhkesjimmesne.  GUVVIE: TMM produksjoner

Mijjieh Sööfen fealadimmesne dåeriedibie dehtie raejeste dïhte lea jeenjemes ”stoerresiebriedahkenöörjen” goske garmeres åarjelsaemien nïejtine sjædta nænnoes domtesigujmie dan aerpievuekien jieliedasse bovtsigujmie.

–Raajroe lea ektiedimmien jïh identiteeten bïjre jïh jeenjesh jïjtjemse damtijieh. Daate raajroe lij maahteme rïektes jieliedistie årrodh, juktie raajroe lea dan tsiehkien bïjre mesnie jeenjesh leah, produsente Rune Johansen jeahta.

Mijjieh Sööfem bæjjese vaaran dåeriedibie. Daesnie Sööfe jïh vïellebe Hilje (Piere Åvla Bransfjell) ryöjnesjeminie. GUVVIE: TMM produksjoner

–Joekoen vihkeles raajroe

Produksjovne daehtie åarjelsaemien noere-tv-raajroste lea laavenjostoe gaskem TMM produksjoner AS, NRK Super jïh NRK Sápmi. Ånnetji nedte-premijeeren åvtelen TMM produksjoneren biejjieladtje åvtehke Hans Petter Sundal jïh produsente Dag Rune Johansen vaaksjoejigan NRK Sápmim Karasjohkesne. Doh maehteles tv-produsenth daelie tv-premijeerese aavoedieh.

GUVVIE: TMM produksjoner

–Mijjieh raajrojne barkeme ovrehte göökte jaepieh daelie jïh minngemes jaepien libie produksjovnine barkeme. Mijjese daate lea produksjovne mij ij dan stoerre dïenestem vedtieh, men tuhtjebe joekoen luste dam darjodh. Ij leah mijjen voestes åarjelsaemien raajroe. Mijjieh dorjeme Laara jïh Leisa aarebi, jïh tuhtjebe daate stoerre mïelem vadta, Hans Petter Sundal jeahta, produsente Sööfe-raajrosne jïh biejjieladtje åvtehke sïeltesne TMM produksjoner. 

Ida Marie Bransfjell råållesne goh Sööfen tjidtjie. GUVVIE: TMM produksjoner

Dan stoerre mïelem vadta åarjelsaemien noere-tv:m darjodh guktie libie haestiemidie dallah vaalteme.

Dan ellen voestes vuesiehtimmesne gaajhkesh dovnesh mah lin meatan Sööfe-produksjovnesne plåamsterh åadtjoejin. Gårroehbieleste: Ellinor Brandfjell, Piera Åvla Bransfjell (aktem dejstie åejvieråållijste åtna), Amalie Danielsen Gundersen, Lene Ailin Brandsfjell (åejvieråållam Sööfe åtna), Carl Eltervaag (bïhkedæjja), Torbjørn Rensberg (bïhkedæjja), Aasta Joma Granefjell, Ida Marie Bransfjell (råållam åtna goh Sööfen tjidtjie), Jåvva Danielsen. GUVVIE: Jan Skoglund Paltto

– Gosse castingem utnebe dellie joekoen vaenie almetjh mah leah meatan dan åvteste ij leah dan jeenjesh mah åarjelsaemien haalvoeh. Men gosse dam jeahteme, dellie dah mah leah meatan raajrosne joekoen væjkele jïh mijjieh joekoen madtjeles, Sundal jeahta.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *