Sjïdtije deadtove båatsoen dajvide

Abpe Saepmesne deadtove sjïdteminie båatsoen dajvide. Saemiedigkie jeahta båatsoesaemieh edtjieh slyöhpedh oktegh tjåadtjodh jis veeljieh aamhtesidie reaktese vaeltedh.

–Gellieh jaepieh libie aktem sjïdtije deadtovem dååjreme båatsoen dajvide, jïh dagke joekoen gosse lea bïegkefaamoetseegkeldahki bïjre. Saemiedigkie daejtie aamhtesidie bæjjese fulkie abpe soejkesje- jïh konsesjovneprosessen tjïrrh, dovne govlehtimmine, vååksjedimmine jïh konsultasjovnine. Saemiedigkie aaj faamoem åtna gïrredh, naakede mij daamtaj dorjesåvva darjoeminie eatnamisnie. Mijjieh aaj reaktaaajhterigujmie rååresjibie, dovne juktie bïhkedimmiem vedtedh jïh konsultasjovnh iktedidh, saemiedigkieraerie Silje Muotka jeahta.

Dan sjïdtije deadtoven jïh dej sjïdtije aamhtesi gaavhtan dovne åarjene jïh noerhtene  Saemiedigkie båatsoesaemieh dåarjohte gaskem jeatjah vierhtiejgujmie reakta-aamhtesidie.

–Saemieh mah gæmhpoeminie juktie mijjen ektie kultuvrem beerkedh ovmessie aamhtesinie, aktem stoerre leavloem gaajhkesi mijjen åvteste vaeltieh. Dah edtjieh slyöhpedh oktegh tjåadtjodh, jïh dan åvteste Saemiedigkie tjarke meatan råajvarimmie-aajhteren salkehtimmine jïh åejvieladtji aamhtesegïetedimmesne. Lissine dåarjoem vedtebe Protect Sápmise mij saemien reakta-aajhterh dåarjohte. Jis reakta-aamhtesh sjædta dejstie aamhtesijstie mijjieh aktem dåarjoeöörnegem utnebe mestie reakta-aajhterh maehtieh syökedh, Muotka jeahta.

Dïhte båatsoefuelhkesne byjjenamme, lohkehtæjjine åarjelsaemien gïelesne barka jïh gegkeste satne maahta fuelhkien krievvine jåerhkedh akten biejjien. Maja Krihke Jåma hov tjïelkelaakan daajra maam sæjhta, men vïerremesistie bælla.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *