Sïjhth SÁMi Ođasmagasiidnan åvteste tjaeledh?

SÁMi Ođasmagasiidnan aarebi freelancere, mij åarjelsaemien dajveste tjeeli, lea jeatjah barkoem åådtjeme. – Dan sjïeken gaavhtan sïjhtebe maaje aktem gaavnedh mij maahta mijjen åvteste tjaeledh Åarjel-Saepmeste.

JARKOESTÆJJA: ELLEN BULL JONASSEN

Redaktööre Anne Berit Anti dam jeahta. 

Dïhte gaajhkesidie haasta mah saemien siebriedahken jïh saemien gïelen åvteste gæmhpoeh gaskesadtedh. Jis åarjelsaemien njaalmeldh jallh tjaaleldh maahtah dellie dïhte joekoen hijven.

–Men jis ih gïelem maehtieh, maahtah læjhkan gaskesem vaeltedh juktie mijjen akte væjkele jarkoestæjja. Mijjieh maaje datnine soptsestibie saaht guktie. Jis ih journalisteles dååjrehtimmiem utnieh jïh tuhtjh geerve tjaeledh, manne maaje dutnjien båatam jïh datnem dejtie ellen vihkielommes aatide lïerehtem jïh datnem ahkedh viehkiem vadtam,  Anti jeahta.

 –Gaskesadth

SÁMi Ođasmagasiidna dovne nöörjen jïh åarjelsaemien tjaala paehperelåhkosne jïh nedtesne. Nedtesne aaj sïjhth nöörjen tjaalegh gaavnedh. Mijjieh aaj videovh åarjelsaemien gïelesne bæjhkoehtibie gosse naaken saemiestieh gihtjehtimmesne.

–Dan jïjnje gieltege mij Åarjel-Saepmesne heannede jïh mijjieh sïjhtebe årrodh desnie gusnie heannede. Mijjieh aktem joekoen stoerre evtiedimmiem gïelesne vuejnebe jïh stoerre jaahkoem utnebe båetijen aajkan. Goske mijjieh gaavneme aktem jallh maaje jienebh mah dajveste tjaelieh, tjoerede maaje mijjese saarnodh mij heannede. Manne gidtjh tjahkesjeminie soejkesjeminie åarjene mïnnedh aktem våhkoem, juktie reportasjh darjodh. Jis datne dan åvtelen lih ussjedamme datne sïjhth mijjen åvteste tjaeledh maehtebe aktem våhkoem reportasjigujmie barkedh jïh lïerehtimmiem utnedh, Anti jeahta.

Maahtah gaskesem vaeltedh  SÁMi Ođasmagasiidnine jis dov leah tipsh jallh ïedtje pryövedh journalistine årrodh. Seedth maaje e-påastem redaktöörese anneberit@samimag.no. juktie vielie dan bïjre soptsestidh.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *