Sïemes Tjiehpiedæjjalatjkoen 2020 bïjre

Saemiedigkie jïh Saemien tjiehpiedæjjaraerie leah tjiehpiedæjjalatjkoen bïjre seamadamme mij lea faamosne 2020.

–Saemien tjeahpoe jïh saemien tjiehpiedæjjah leah vihkeles dåarjoehtæjjah juktie saemien siebriedahkem våajnoes darjodh jïh dam evtiedidh, jïh manne aavone jïh garmeres saemien tjeahpoe lea jïjtjemse joekoen hijvenlaakan åehpiedahteme, dovne voenges, nasjonaale jïh gaskenasjonaale sijjesne dej minngemes jaepiej, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta. 

Tjiehpiedæjjalatjkoen mierie lea 8.570.000 kråvnah, mij lea akte lissiehtimmie 220 000 kråvnine.

Guejmieh aaj latjkosne seamadamme prioriteradidh jïh vielie vierhtieh tjiehpiedæjjastipendide læjkodh.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *