Sïejhme vuajnoe Saepmesne sjïdteme

Tjuara ajve haarjanidh Kristeles Åålmegekrirrien Dagfinn Høybråtenem vuejnedh akten dueljien nelnie låavthgåetien ålkolen jïh maaje saemien festivaalesne. Dïhte gidtjh Saetniesvoete- jïh Liktemekommisjovnen åvtehke jïh stillemem daaroedehtemem goerehtidh joekoen itjmieslaakan vaalta.

Jarkoestæjja: Ellen Bull Jonassen

– Manne aervedem manne hijvenlaakan Saepmine åahpenem. Gosse leam gaervies daejnie dellie gujht enn vielie daajram goh deejrim gosse eelkim. Manne gujht maam akt saemien gïeli bïjre lïereme, men mov åejviefokuse ij leah saemien lïeredh, men daaroedehtemeprosessem guarkedh jïh maam dïhte lea dorjeme. Jïh almetjh edtjieh åadtjodh dam soptsestidh dennie gïelesne maam sijhtieh, mijjieh edtjebe hoksedh daate jarkoestamme sjædta jïh guarkeme sjædta dejstie mah eah guarkoeh, Dagfinn Høybråten jeahta, mij Saetniesvoete- jïh Liktemekommisjovnen barkoem stuvrie.

Låavthgåetiej jïh dueljiej gaskesne

Mijjieh raaktan Riddu-plaahkosne gaavnedibie gelliej låavthgåetiej jïh teelti gaskesne. Dueljesne tjahkasjidh låavthgåetien ålkolen sæjhta akte eevre biejjieladtje vuajnoe sjïdtedh. Daaroedehtemepolitihke lea garre orreme, dan garre guktie Stoerredigkie aktem kommisjovnem nammoehtamme mij edtja daaroedehtemem goerehtalledh jïh liktemem raeriestidh. Dïhte aarebi Kristeles Åålmegekrirrien åvtehke jïh ministere lea provnedamme biejjeste jïh lea mejjesne. Læjhkan itjmies sjædta gosse daaroedehtemen bïjre soptseste.

Guvvie: Saetniesvoete- jïh Liktemekommisjovnen

–Mijjieh veaksehks soptsesh govleme seminaaresne maam Riddu Riđđusne åtneme. Ij leah naan juerie gellie soptsesh eah leah eensilaakan jæjhteme. Jïjnje lea luehkien nualan bïejesovveme. Muvhten aejkien luehkie leeseldihkie, men maehtedh dam tjuevtedh lea vihkeles juktie maehtedh histovrijem soptsestidh dejtie mah dan bïjre birreme, jïh aaj juktie maehtedh daejnie guhkiebasse barkedh. Ij leah akte iemie almetje jis dan eah gïknjelassh båetieh gosse dan vaejvien bïjre gåvla man bïjre doh ovmessie boelvh maehtieh soptsestidh. Noerh sijjen aahka gon aajjaj bïjre soptsestieh mah garmerdin saemine årrodh jïh eejhtegi bïjre mah lin dam tjeakoes höölteme. Almetjh mah meadtam dååjreme akten guhkies jieleden tjïrrh jïh mah sijhtieh govlelgidh jïh krööhkestamme sjïdtedh. Dam darjobe jïh mijjen gïknjelassh båetieh.

Aalka orre feelemisnie daan tjaktjen

Minngemes hïeljen kommisjovne lij Riddu Riddusne Gaivuotnesne. Skïereden edtja daejnie sijjine mïnnedh: Bugøynes, Vadsø, Varangerbotn, Neiden, Kirkenes, Tjakten Tjåanghkosne Snåasesne jïh Pride-öörnedimmesne Tråantesne.

Riddu Riđu presseguvvie, Ørjan Marakatt Bertelsen 

–Mijjieh gujht aalkeme mijjen bïevnesefeeleminie kommisjovnen barkoen bïjre. Mijjieh festivaaline mïnnebe jïh daelie libie Riddu Riđđusne. Hijven orreme soptsestidh guktie kommisjovne barka, guktie mijjieh guarkebe mijjen stillemem jïh ij goh unnemes almetjh bööredidh sijjen soptsesigujmie båetedh. Mijjieh edtjebe tjaaleldh materijaalem våaroeminie utnedh, dotkeme mij gååvnese, våarhkoematerijaale, voenegærjah jïh gaajhkesåarhts tjaaleldh aath, men sïjhtebe dejtie lissiehtidh dej dååjrehtimmiejgujmie jïh soptsesigujmie mah almetjh utnieh. Mijjieh joe aalkeme dejtie sïjse åadtjodh. Nuepie gååvnese mijjem gaskesadtedh mijjen nedtesæjrojne. Almetjh maehtieh saaht mennie gïelesne tjaeledh jïh saaht mennie hammosne, mejtie lea tjoeje jallh elektrovneles jallh ajve prieviem seedtedh.

Høybråten aavode gellie saemieh jïh kveenah råakedh. Dïhte gujht guarkoe satne maahta govledh veaksehks soptsesh Åarjel-Saepmeste gusnie daaroedehteme lea joekoen garre orreme jïh gïele lea vaahresne gaarvanidh.

–Almetjh daaroedehtemem jïh dan konsekvensh dan joekehtslaakan dååjroeh, seamma joekehts goh almetjh leah, jïh seamma tïjjen daejrebe dej geografeles joekehtsi bïjre jïh tsiehkie lea joekehts ovmessie dåehkiej gaskem. Mijjese sæjhta vihkeles årrodh guarkedh jïh vielie dan bïjre lïeredh. Dan åvteste libie daelie dennie boelhkesne gusnie gamte bïevnesh vedtebe dejnie ovmessie sijjine jïh ovmessie areenine gåabph bööredimmiem åadtjobe, jallh desnie gusnie jïjtjh tjåanghkoeh öörnedibie.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *