NBR ij ”båajhtoeh” nænnoestimmieh neajhkoeh

NBR ij neajhkoeh gellieh dejstie båatsoeaamhtesijstie mejtie Båatsoeståvroe lea gïetedamme dan boelhken Saemiedigkie nyöjhki meatan årrodh, lin maahteme jeatjah illedahkem åadtjodh jis saemieh meatan orreme.

Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrien åvtehke Ellinor Marita Jåma lea madtjeles Saemiedigkie dellie maaje lea lïhtsegh nammoehtamme Nöörjen Båatsoeståvrose.

–Mijjieh joekoen madtjeles dejnie, dan åvteste mijjieh limh sïjhteme dam darjodh abpe tïjjem. Hævvi mijjieh aaj dejtie haestiemidie vuejnebe mejtie Saemiedigkie lea vuajneme, haestemh jïh raagkoeh joekedimmie Båatsoeståvrosne. Dïhte ellen bööremes lij læjhkan orreme jis Saemiedigkie lij lïhtsegh nammoehtamme gaajhki boelhki, mearan lij haestemigujmie barkeminie, Jåma jeahta.

Ståvroem leehpi goeven 2017

Saemiedigkie nænnoesti Saemiedigkie idtji sïjhth lïhtsegh nammoehtidh båatsoeståvrose 2016 dan åvteste Saemiedigkie idtji vuejnieh daate lij maereles ståvroen raagkoeh faamoejoekedimmien gaavhtan. Minngemes aejkien Saemiedigkien nammoehtamme lïhtsegh lin Båatsoeståvroetjåanghkosne lij goeven 2017. Aktene preessebïevnesisnie evteben våhkoen dellie læjhkan Saemiedigkie aamhtesisnie jarkaji jïh ståvroelïhtsegh nammoehti.

Saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka lea preessetjaalegem olkese seedteme gusnie jeahta sijjieh leah madtjeles daelie departemeenten barkojne Båatsoeståvroen bïjre. Dan åvteste Saemiedigkie lea ståvroelïhtsegh nammoehtamme daelie.  Guvvie: Anne Berit Anti

–Saemiedigkie jïh Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente leah rååresjimmiej tjïrrh seamadamme mijjieh edtjebe prosessh tjïrrehtidh juktie saemien meatannænnoestimmiem jïh båatsoefaageles maahtoem nænnoestehtedh nammoehtimmesne båatsoeståvroste åvtese. Destie Saemiedigkie joekoen geerjene, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta fåantoen bïjre man åvteste daelie lea veeljeme ståvroelïhtsegh nammoehtidh

Daelie 7 lïhtsegh Båatsoeståvrosne. Saemiedigkie golme nammohte. Staate njieljie dejstie ståvroelïhtsegijstie nammohte. Ståvroen åvtehke veeljesåvva staaten lïhtsegi gaskem.

Latjkoej bïjre seamadamme

Annjebodts Muotka ij sïjhth tjïelke jarkelimmide vuesiehtidh mejtie departemeente lea dåajvoehtamme. Dïhte aajnehke maam maahta  åvtelhbodti jiehtedh lea gellie jaepieh konsultasjovnigujmie aktem tjïelke barkoem vadta juktie båatsoeståvroem nænnoestehtedh gosse tjïelke meatannænnoestimmiem jïh båatsoemaahtoem måjhtele åvtese.  

–Im maehtieh soptsestidh guktie galhkuvekabaale sjædta. LBD sæjhta dan bïjre bievnedh gosse dah leah riejries dam darjodh. Båatsoeståvroe annjebodts dam seamma bïhkedassem fulkie, men mijjieh edtjebe aktine tjïelke barkojne nïerhkedh juktie vuartasjidh guktie mijjieh maehtebe ståvroem daerpieslaakan nænnoestehtedh. Manne gujht vïenhtem tsiehkie sæjhta sagke buerebe sjïdtedh, joekoen dan åvteste departemeente daelie jeahta sijjieh sijhtieh vuartasjidh dïsse maam mijjen nammoehtamme båatsoelaakemoenehtse sæjhta juvnehtidh , Muotka jeahta. 

Bieliemubpie jaepie bielelen saemieh leah meatan

Bieliemubpiem jaepiem Båatsoeståvroe ij naan saemieh meatan åtneme. Silje Karine Muotka ij maehtieh vaestiedidh mejtie aamhtesh, goh gaskem jeatjah noerhkemeråajvarimmie Jovsset Ante Saran vööste, lin sïjhteme aktem jeatjah illedahkem åadtjodh jis Saemiedigkie lij ståvroelïhtsegh nammoehtamme dan sjyöhtehke boelhken. 

–Im maehtieh vaestiedidh, juktie im bïevnesh dan bïjre utnieh. Im daejrieh mejtie illedahkh lin sïjhteme joekehts sjïdtedh daan beajjetje illedahkijste, dan åvteste ståvroen bïhkedassh lin sïjhteme seammalaakan årrodh aaj dejtie saemien ståvroelïhtsegidie. Dan åvteste geerjene mijjieh edtjebe dïsse vuartasjidh goh tjïelke meatannænnoestimmie jïh maahtoe ståvrosne departemeentine ektine åvtese.

NBR ij jeatjah illedahkh neajhkoeh

NBR ånnetji jeatjahlaakan aamhtesasse vuajna. NBR:n åvtehke Ellinor Marita Jåma:

– Ibie maehtieh aktem jeatjah illedahkem neajhkodh saemien tjirkijigujmie jïh daajrojne. Ij leah aelhkie eevre seekere årrodh, men dellie aamhtese lij sån joekehtslaakan jåhteme ståvroen maahtoen gaavhtan. Daelie gosse departemeente lea dåajvoehtamme ståvrose vuartasjidh jïh orre prosessh tjïrrehtidh, dellie dïhte sån akte dejstie fåantojste man åvteste Saemiedigkie daelie veeljie meatan årrodh. Destie leam aavone. Manne gujht aaj vïenhtem Saemiedigkie eelki vuejnedh ij gåaredh ståvroem jåerhkedh bielelen saemieh leah meatan, Jåma jeahta.

Saemiedigkieraerie lean daejtie lïhtsegidie nammoehtamme båatsoeståvrose boelhken 2019-2023: Inge Even Danielsen, Inger Marie Gaup, Eira Leif Anders Somby Sæjjasadtjh: Bjørn Thomas Åhren, Inger Marit Eira Åhren, Anders Somby jr.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *