Julevsaemien healsoeviermiem sæjhta

Evteben våhkoen Saemiedigkien stoerretjåanghkoe jeehti vaajteles healsoeviermie tseegkesåvva, mij dovne maahta healsoebarkijh årganiseradih jïh viehkiehtidh seammavyörtegs healsoedïenesjh evtiedidh.

You need to be connected to see this content.

If you already have a subscription plan, click here to Login
Otherwise, you need to purchase a subscription to see the contents. Shop