–Joekoen luste jïh gijhteles ööhpehtimmie

Daan daelvien vïjhte almetjh åarjelsaemien toelhkeööhpehtimmiem vaalteme. Ööhpehtimmie aajkojne åtna buerebe toelhkedïenestem buektiehtidh byögkelesvoeten jïh åarjelsaemien saamastalliji gaskem.

Vïjhte studenth maehtieh daelie jïjtjemse feegredh tihtelinie åarjelsaemien toelhke. Akten jaepien tjïrrh dah leah aktem veele ööhpehtimmiem tjïrrehtamme toelhkebarkoen bijre. Naakede destie maam tjïertesti ööhpehtimmesne lij guktie edtja jienebi almetji gaskem toelhkestidh. Jis vïenhtih toelhkestimmie ajve lea jarkoestidh maam akte almetje don måbpan jeahta, dellie miste guarkah, gosse edtja toelhkine årrodh dellie tjuara jïjnjem krööhkestidh.

– Goh toelhke tjoerh uvtemes gåabpegh gïelh mej gaskem edtjh toelhkestidh, joekoen hijven haalvedh. Edtja aaj buektiehtidh jiehtedh vielie goh dïhte mij jeahtasåvva. Aajmoe soptsestimmesne, guktie almetjh dam jiehtieh jïh jïjnje vielie. Aaj vihkeles veele årrodh, jïh jis jeatjah almetjh eah leah mahte aajhtseme gænnah toelhke lij desnie, dellie aktem hijven barkoem dorjeme, akte dejstie vïjhte studentijste, Stig Arne Somby tjielkeste.

Sjaevehtsvoetedïedte jïh nööjtraliteete

Dennie tjaaleldh eksamenisnie maam toelhkh toelhketeknihkesne utnin, dellie akte stoerre bielie lij guktie toelhke edtja barkedh juktie leajhtadimmiem sjugniedidh dej guejmiej  luvnie mej gaskem edtja toelhkestidh. Daesnie akte teema lij nööjtraliteetem vuesiehtidh aktene toelhketsiehkesne.

– Mijjieh libie lïereme ij ov-partiske årrodh men göökte-partiske. Gosse toelhkine barka dellie vihkeles barkoem darjodh göökte guejmide jïh ajve dan akten guajman. Tjuara aaj maehtedh njaelmiem steeredh dan bijre mij tjiehtjielisnie jeahtasåvva, sjaevehtsvoetedïedtem ållesth steeredh lea akte vihkeles bielie toelhkebarkoste, Somby tjielkeste, mij veanhta båetijen aejkien gosse jienebh gïelem lierieh, dellie sæjhta daerpiesåbpoe sjïdtedh toelhkedïenesjigujmie åarjelsaemien gïelesne.

– Dej, mah åarjelsaemien ietniengïeline utnieh, lea reakta jïh lea reakta åtneme toelhkem nuhtjedh NAV:sne, pollisen luvnie jïh abpe byögkelesvoetesne, men daan raajan ajve akte fuelhkielïhtsege mij lea meatan orreme goh toelhke, vuesiehtimmien gaavhtan båarasåbpoe fuelhkielïhtsegidie. Vaenie jallh ij guhte maahtoem åtneme toelhkestidh nöörjen jïh åarjelsaemien gaskem, Somby tjielkeste.

Dïhte jïjtje dovne noerhte- jïh åarjelsaemien lïereme gosse geerve sjïdti, jïh dan mænngan mahte akte jieledelaavenjasse sjïdteme disse  saemien gïeligujmie barkedh.

Lustes ööhpehtimmie

Somby veanhta jis dovne nöörjen jïh åarjelsaemien hijvenlaakan haalvoe jïh toelhkeööhpehtimmiem vaalta dellie stoerre nuepieh åtna barkoem åadtjodh, jïh altese mïelen mietie dellie ööhpehtimmie lij akte murreds dååjrese.

– Daate lea akte dejstie lustemes studijijistie maam vaalteme. Jïjnje dehtie ööhpehtimmeste lij råållaspïele gusnie akte dejstie meatanstudentijste vuesiehtimmien gaavhtan lij skïemtjije akten dåakteren luvnie jïh akte dejstie mubpieh studentijste lij akte nöörjen dïenestealmetje. Dïhte minngemes eksamene lij akte praktihkeles laavenjasse, akte råållaspïele mij lij mahte seammalaakan goh dïhte maam dorjeme dan jaepien tjïrrh. Munnien jïh mov åarjelsaemien meatanstudentide eksamene ij lij dan isveligke, jïh miijieh limh mijjem haasteme abpe tïjjem, jïh gosse eksamenese böötimh dellie gujht hijven gåaradi. Mijjieh limh jïjtjemem ryöjrehtamme daase jïh eksamenem dåhkasjimh gaajhkesh dovnesh. Aaj joekoen luste meatan årrodh gïelem evtiedidh. Mearan jeatjah gïelh daamtaj aktem evtiedamme terminologijem utnieh ovmessie faagesuerkiej sisnjeli, dellie mijjieh tjoerimh jïjtsh terminologijem evtiedidh, naakede mij lij joekoen gijhteles, Somby minngemosth jeahta, mij gegkeste jienebh ööhpehtimmiem vaeltieh goh åarjelsaemien toelhke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *