Jåvlemaarhna Rørosesne 10 jaepieh

Maarhna Rørosesne goevten lea gellie jaepieh akte dejstie Trööndelagen maarhnijste gusnie jeenjemes almetjh minnieh. Luhkie jaepieh mænngan jåvlemaarhna lea aalkeme seamma lyjhkedihks sjïdtedh.

Naan gille båvvaj raejeste 2008 daan jaepien raajan, gusnie gaatoeh lin dïeves almetjijstie njieljie biejjieh, Jåvlemaarhna akte eensi almetjefeeste sjïdteme. Røros aadtjen staatusem åådtjeme goh reeremetjïelte jïh lea histovrijen tjïrrh akte vihkeles saemien dajve orreme. Mijjieh dan åvteste jåvlemaarhnesne mïnnimh juktie vuartasjidh guktie dïhte saemien lij våajnoes gaatosne.

Gelliej luhkie doekemebåvvaj gaskem dïeves tjohpijste, dueljijste, guelijste, gejhkiebearkoste, nejpijste jïh jïjnje vielie mijjieh ajve göökte båvvah gaavnimh mah lin saemien.Rørosrein sov båvvine bearkoevaaroejgujmie jïh Ole Pentha mij gejhkiebearkoem jïh jïjnjem vielie duaka. Pentha sov dorjesh maarhkesne doekeme njieljie jaepieh jïh lea joekoen madtjeles doekeminie.

Ole Pentha lea joekoen madtjeles doekeminie jåvlemaarhnesne Rørosesne, dïhte viehkiem åådtje aajjoevistie Sanna Granefjell (14) jïh altese aajkohke Felix Grunde Pentha. Sanna tuhtjie luste aajjebem doekemebåvvesne viehkiehtidh. Daate lea 4. aejkien dïhte lea meatan.

– Almetjh jïjnjh bearkoevaaroeh åestieh jïh dah leah dovne murreds jïh åestemevyljehke, Pentha soptseste mij maaje lij sïjhteme jienebh saemien båvvah lin maarhnesne orreme.

Røros, staare mij åajvoeh sijjiem åtna UNESCO:n vaarjelimmielæstosne, vielie goh 1 millijovne turisth guessine åådtje fïerhten jaepien. Stoerre bielieh åesiestimmiesuerkeste bïerjestaaresne jieliemassem åadtjoeh turistijste. Aaj jåvlemaarhnesne meehti govledh russiske, kinesiske, eengelske jïh gellie jeatjah gïelh gaatojne.

Gaatesjen mijjieh idtjimh jienebh saemien båvvah vuejnieh, dan åvteste daesnie akte stoerre nuepie saemien vætnoem jïh kultuvrem vuesiehtidh abpe veartenasse, SÁMi Ođasmagasiidnan reportere vihteste, mij gegkeste jienebh saemien båvvah båetieh mubpien jaepien.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *