–Ij gåaredh åarjelsaemien ööhpehtimmiem vaeltedh

Aarebi gïelekonsulente Snåasen tjïeltesne, Sara Marja Magga meala ööhpehtimmiegeajnoe åarjelsaemien gïelesne lea fer geerve jïh guhkie. Dïhte gegkeste varke nuepie sjædta aktem iktemierien ööhpehtimmiem vaeltedh elliestïjjen.

Magga joekoen geerjene ihke åarjelsaemien lea mietiemoeresne goh ij gåessie gih, men meala Saemiedigkie jïh ööhpehtimmieinstitusjovnh eah leah vyljehke sjïehteladtedh guktie studenth nuepiem utnieh aktem elliestïjjen iktemierien studijem gïelesne vaeltedh maadthkuvsjen raejeste maasteren raajan bielelen tjoeredh tjöödtjestidh.

Jïjtje lij aavrehke jïh åadtjoeji åarjelsaemien 1 jïh 2 vaeltedh gööktine jaepine. Gosse edtji åarjelsaemien 3 vaeltedh 2012 dellie maanam åadtjoeji jïh tjoeri vuertedh. Dïhte annje vuertieminie, dan åvteste maahta gellie jaepieh vaesedh åvtelen mubpie studije aalka. Dïhte ermies dan åvteste ij gåaredh aktem ellies ööhpehtimmiem vaeltedh åarjelsaemien gïelesne gosse jïjtje sæjhta.

– Mah numhtie åarjelsaemieh edtjieh ajve maadthfaagine fuakajidh? Gusnie siebriedahkedïedte gosse saemieh eah maehtieh jollebe ööhpehtimmiem vaeltedh juktie siebriedahken stoerre daerpiesvoetem åarjelsaemien gïelese gorredidh. Åarjelsaemien akte gïele mij tjarke sjïdteminie daelie. Dah mah åarjelsaemien luhkieh akten jollebe ööhpehtimmien tjïrrh daejrieh sijjieh barkoem åadtjoeh, men ööhpehtimmie daan biejjien ååpsen soejmetje jåhta. Akte bielietïjjen studije gusnie 30 studijepoengh låhka aktem jaepiem ij leah dan ellen bööremes. Manne sïjhtem bagkesidh akte gïele maam datne jielehteminie aktem ööhpehtimmieareenam daarpesje gusnie dovne maahtah gïelem digkiedidh jïh evtiedidh. Jis datne ajve naan gille gaavnedimmieh åadtjoeh muvhti hïelji, dellie akte raaste gååvnese man jïjnjem daajroem datne maahtah gïeleste vejtiestidh. Doh jeanatjommesh mah leah bielietïjjen studenth aaj daejrieh studijh barkoen minngesne båetieh. Mov mïelen mietie lea gaajh itjmies gosse ij akten buerebe gïeleööhpehtimmiem åvteste vielie barkh mij aktem iktemierien ööhpehtimmiegeajnoem vadta, Magga jeahta. 

Tjuara barkedh dejgujmie mah skraejriem utnieh

Magga tuhtjie vihkeles doh noerh jïh dah mah skraejriem utnieh edtjieh buerebe nuepiem åadtjodh åarjelsaemien lohkedh elliestïjjen. Guktie lea daan biejjien dle gellie noerh mah jåarhkeskuvlem illieh tjuerieh jeatjah faagh lohkedh lissine åarjelsaemien, dah mah skraejriem utnieh ajve gïelem lohkedh eah maehtieh åarjelsaemien elliestïjjen lohkedh.

– Ovmurreds studenth eah maehtieh elliestïjjen lohkedh jïh eah maehtieh stipendh disse åadtjodh goh vuesiehtimmien gaavhtan doh studenth mah lohkehtæjjaööhpehtimmiem vaeltieh, åadtjoeh. Ij leah ajve lohkehtæjjah gïelemaahtojne mah fååtesieh, men daate maahtoe daerpies gelline barkojne jïh dan åvteste tjuara aktem tjïelke gïeleööhpehtimmiem utnedh. Mov mïelen mietie tjuara elliestïjjen studiji åvteste åarjelsaemien gïelesne eensilaakan barkedh, akte ööhpehtimmie gusnie raaktan maahtah åarjelsaemien lohkedh aalkoekuvsjeste goske maasterem jallh dåakteregraadem illh. Guktie lea daelie dle jeenjesh mah gaarvanieh. Ij leah maereles jis edtja gïelem evtiedidh, Magga jeahta. 

Ööhpehtimmie fïnkese

NSR:n saemiedigkietjirkije Mikkel Eskil Mikkelsen meala akte ellies ööhpehtimmie  åarjelsaemien gïelesne sæjhta 10 jaepieh ryöhkedh buektiehtidh.

Saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen meala gïele vihkeles, men sæjhta fïnkesidh aktem ööhpehtimmiem buektiehtidh mij lea hijven. Ij jaehkieh dïhte åarjelsaemien gïeleööhpehtimmie lea stïeresne åvtelen luhkine jaepine.

–Tjoerebe ööhpehtæmman smaave saemien gïeline vuartasjidh, men sæjhta fïnkesidh åvtelen aktem elliesvoetem buektiehtibie. Tjoerebe voestegh gïelevierhtieh ööhpehtidh jïh mijjieh daejrebe dïhte krïevije. Daan biejjien vaenie almetjh mah maehtieh faalenassem tjåadtjoehtidh, dan åvteste tjoerebe smaave sïllh vaeltedh jïh 10 jaepieh åvtese ussjedidh. Easkah dellie sïjhtebe aktem maasteregraadem jïh jeatjah ööhpehtimmieh utnedh mah maehtieh meatan årrodh gïelem tjåadtjoehtidh.

– Dïhte maam Magga jeahta lea saatnan jïh mijjieh maaje limh sïjhteme vielie elliesvoetem ööhpehtimmesne utnedh, men sïjhtebe daelie pryøvedh jienebh studenth åadtjodh vueliehkåbpoe daltesasse guktie dah mænngan maehtieh meatan årrodh aktem stuerebe faalenassem tjåadtjoehtidh. Daan biejjien ibie akt bachelorem utnieh åarjelsaemien gïelesne, tjuara akte ulmie årrodh dam buektiehtidh goh minngebe sïlle, men gaatesjen dle aath fïnkesieh, Mikkelsen minngemosth jeahta.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *