Gosse datne jïjtje gïelebarkoem stuvrh

Gosse datne jïjtje gïelebarkoem stuvrh dellie dallah geervebe sjædta gïelem bååstede vaeltedh. Mijjieh soptsestamme åarjelsaemien dorjehtæjjine Marja Læjsa Thomasson (31) altese gæmhpoen bïjre gïelem bååstede vaeltedh

Gihtjehtimmie: Jan Skoglund Paltto – Åarjelsaemien: Ellen Bull Jonasse

– Joekoen jearsoes munnjien domtoe dah mah båarasåbpoe jïh raaktan daajroem utnieh, sijjen gïelemaahtoem mijjine juekieh naemhtie guktie darjoeh.  Dan barkoen gaavhtan mijjieh noerh jïjnjem viehkiem gïeline åadtjobe. Akte joekoen stoerre aavoe mijjen leah almetjh dan stoerre vierhtiejgujmie. Daate mijjese stoerre skraejriem vadta åarjelsaemien gïeline barkedh, dorjehtæjja Marja Læjsa Thomasson jeahta.

Skraejriem åådtje

Mijjieh Tjaktjen Tjåanghkosne jïh doh båarasåbpoe desnie Sverre Fjellheim, Inga Persson Mortensson, Jonhild Joma, Evald Stenfjell jïh Jonar Thomasson leah aadtjen earoem åådtjeme sijjen barkoen åvteste. Dagkerh almetjh mijjese skraejriem vedtieh gïelem bååstede vaeltedh,

–Scenesne saemien nuhtjem dan hijven goh maahtam. Dejnie teaterestuhtjine mejnie manne leam meatan orreme, desnie ånnetji pleenteme, juktie jieniebidie vuartasjæjjide jaksedh. Gaatesjen dellie gujht jeenjesh mah eah gïelem maehtieh jalhts leah saemieh. Men joekoen vihkeles gïele scenesne åtnasåvva jïh vihkeles gïele aaj aarkebiejjien åtnasåvva.

Saemien scenesne

Marja Læjsa Thomasson lea dorjehtæjja-ööhpehtimmiem vaalteme. Scenesne dan lea manuse maam fulkie jïh replihkh leah tjaalasovveme almetjijstie mah gïelem maehtieh. Dihte jearsoes domtoe satne gaajhkem reaktoelaakan jeahta. Aarkebiejjien vïerrebe sjædta. Dellie jïjtje edtja gaajhkem stuvredh.

– Manne gujht vielie guarkam goh soptsestem jïh mov ulmie lea væjkalåbpoe sjïdtedh åarjelsaemien soptsestidh aarkebiejjien aaj. Manne gïelestipenden bïjre syökeme jïh gïelementovrem åådtjeme. Dejnie edtjem ajve saemiestidh. Mijjieh almetjh darjobe dam mejnie libie vaane. Gosse vaane daaroestidh dellie numhtie sjædta dan åvteste mijjieh vaane dejnie. Daam möönsterem sïjhtem tsööpkedh.

Sæjhta Shakespearem saemiengïelesne lohkedh

Jalhts åarjelsaemien saernieh, podcasth jïh såemies tjoejebaantedimmieh gååvnesieh daanbien, dellie gujht Thomasson lij sïjhteme vielie gååvnese. Gaajhke mij lea tjaalasovveme jïh lohkesovveme saemiengïelesne lijsie.

– Mijjieh vielie daarpesjibie. Goh jienebh filmh, vielie åarjelsaemien raadijoveprogrammh jïh enn jienebh podcasth. Manne gujht tjoejegærjah smaave maanide lohkem, men lim sïjhteme mijjen lij akte romaane goh åarjelsaemien tjoejegærja. Manne lim maaje sïjhteme vielie dramatihkem åarjelsaemien gïelesne. Manne lim sïjhteme Shakespearem, dikth jïh dejtie stoerre lidteratuvrevierhkieh åarjelsaemien gïelesne lohkedh. Mov stoerre åvteguvvieh leah Jonar Thomasson mij gïelebaalhkam åadtjoeji daesnie jïh seasa Unni Steinfjell mij jarkoestimmiejgujmie barka. Gellie væjkele almetjh jïh jeenjesh mah lin maahteme dam laavenjassem vaeltedh, amma dejtie stoerre vierhkide jarkoestidh.

Tjuavkeds båetije aejkie

Gellie terminologijh, vuesiehtimmien gaavhtan båatsoen sisnjelen, eah daaroengïelesne gååvnesh jïh mejtie vihkeles utniehtidh. Marja Læjsa ij sïjhth daate edtja gaarvanidh. Dan åvteste jïjtsasse ulmiem bïejeme mubpie boelve edtja gïelem lïeredh.

– Manne vïenhtem saemien sæjhta jåerhkedh jieledh båetijen aejkien. Sïjhtem mov maanide saemien lïeredh jalhts geerve sjædta. Nïekedasse lij orreme jis saemien lea voestesgïeline sjïdteme. Gosse saemien govlem dellie domtoe goh abpe kråahpe dan baahkes sjædta. Damtem manne gåetesne jïh dan jïjnjem faamoem åadtjoem. Stoerre sådtoe gosse im maehtieh dan jïjnjem saemiestidh, men daelie  tjoerem jïjtje dïedtem vaeltedh mov vaajmoegïelen åvteste. Daate mov stoerre soejkesje, jeahta.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *