Gejhkie meelemebearkoe

SÁMi Ođasmagasiidna gellie ovmessie reportasjh saemien aerpievuekien jieliedistie dorje. Daan aejkien libie Berit Marie E. Eiran luvnie mïnneme, båatsoeburrie jïh saemiedigkieraerie, jïh dïhte vyljehkelaakan sov daajroeh beapmoen bijre lïerehte. Daelie bearkoem gajhkesjeminie maam ij sïejhmemes maehtieh gajhkesjidh. Dïhte njaaregem jïh boerkem meelie jïh mænngan dam gajhkesje. Dåeredh amma gejhkiebearkoem åadtjodh gööktine våhkojne.

1. Berit Marie lea njaaregem jïh boerkem daennie prosessesne nuhtjeme. Dïhte jeahta maaje jeatjah bearkoe aaj maahta åtnasovvedh.

2. Tjoehpedh bearkoem jïh mænngan dam meelh.

3. Fïerhten tjahtese bearkoste datne 4 busth saelhteste jïh 1 bustem dïjnehkistie lissehth.

4. Daanjh dom meeleme bearkoem goske daajje tjovtjehke sjædta, jïh olles smealhkoeh gosse gajhka.

5. Plïehtjestehtieh daajjem goske jassoe lea akte centimeetere. Nuhtjh maaje plïehtjehtahkem mij lea rånhtjan. 

6. Bïejh dam plïehtjehtamme daajjem gaahkoepåasseni sïjse.

7. Datne tjoerh hælloem daejvies strientjeviermeste utnedh daan barkose. Gosse bearkoem hællose bïejh dellie påassenem tjoehpesth guktie plaaste ajve lea bearkoen nuelesne. Jårrehth bearkoem mubpien biejjien jïh vaeltieh påassenidie destie.

8. Gajhkesjimmieprosesse vaasa 2 våhkoeh. Jårrehth daajjem /bearkoem fïerhten biejjien.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *