Saemien filmefestivaale Plassjesne

Festivaale dïeves saemien- jïh jeatjah aalkoealmetjefilmijste. Juktie mijjieh åarjelsaemien dajvesne, dle sjïere fokuse åarjelsaemien filmide.

Raasten rastah: Filmh-festivaalen aamhtese lea “Vaajesth!”.

– Sïjhtebe datne edtjh dov histovrijem soptsestidh, dov vuekine, dov gïeline jïh dov baakoejgujmie. Raasten rastah: Filmh-festivaale edtja sijjine årrodh gusnie saemieh jïh jeatjah aalkoealmetjh maehtieh sijjen histovrijh soptsestidh, sijjen våaroemistie, Stig Arne Somby, Raasten rastah, jeahta

Raasten rastah: Filmh-festivaalen leah stoerre maanafilmh-, guhkiesfilmh-, åenehksfilmh- jïh dokumentaarefilmeprogrammh.

– Juktie daan jaepien EN:en aalkoealmetji gïelejaepie, dle edtjebe aaj ovmessie filmh jeatjah aalkoealmetjistie vuesiehtidh. Edtjebe aaj paneelesoptsestimmiem öörnedh, jïh dorjehtæjjah jïh regissöörh bööredh filmi bïjre soptsestidh. Vuesiehtibie filmh abpe biejjiem golme ovmessie tjïehtjelinie.

Sööfe

Festivaalesne åvtevuesiehtimmie orre åarjelsaemien maana-tv-raajroste, Sööfe.

– Raajroe daehtie dajveste, jïh gellie dorjehtæjjah leah åarjelsaemieh daebpede. Aavoedibie!

Programmesne aaj filmeworkshop saemien noeride. Gööktine biejjine noerh edtjieh filmem darjodh, åarjelsaemien gïelesne. Voestesvuesiehtimmie festivaalesne sjædta.Raasten rastah jïh Røros Kino festivaalem öörnedeminie.

– Gaajhkesh dovnesh buerie båeteme. Sjïere bööreme gaajhkesidie mijjen dajvesne mah sijhtieh saemien filmevearelden gellievoetem dååjrehtalledh, Somby jeahta.

Seedth mijjese dïejvesem

Your email address will not be published. Required fields are marked *