Stoerre heevehtimmie Åarjel-saemiej skuvlesne

Daan jaepien 50 jaepieh mænngan doh voestes learohkh Åarjel-saemiej skuvlesne eelkin. Dan mænngan vielie goh 250 maanah learohkh dennie skuvlesne orreme. Dam tjoeri hævvi heevehtidh jïh minngemes våhkoen dellie aarebi, daaletje jïh jeatjebh åadtjoejin såemies åajvoeh biejjieh dååjredh öörnedimmiejgujmie fierhten smaahkese.

Jarkoestimmie: Ellen Bull Jonassen

Gaajhke aktine tjaebpies vuasahtalleminie eelki Saemien Sijtesne guvviejgujmie, teekstine jïh boelhketjigujmie plaerijste skuvlen 50 jaepien guhkies histovrijistie. Vuasahtallemen rïhpestæmman minngemes dæjstan bijjelen 100 almetjh böötin jïh jeenjesidie daate akte murreds gaavnedimmie sjïdti aarebi learohkigujmie mejgujmie skuvlesne vaadtseme. Eva Anette Wilks mij lea heevehtimmien koordinatovre lij joekoen madtjeles ihke dan jeenjesh geajnoem gaavnin Saemien Sijtese dæjstan aeredsbiejjien.

Joekoen luste almetjidie vuartasjidh mah bïjre jarkan veedtsin vuasahtallemisnie, dellie meehti vuejnedh gellie mojhtesh bååstede böötin, tjïelkeste.

Gïele jïh dotkeme

Dah mah vielie akademihkeles daajroem sïjhtin gujht dam åadtjoejin dejnie göökte biejjine gusnie lij håalemh Snåasen Hotellesne. Teemah goh gïelen aarvoe, institusjovni råålla gïelebarkosne, reeremetjïelte Snåase 10 jaepieh, guktie gïelem bååstede vaeltedh, Sockenlappar jïh dej gïele jïh vielie, lij naan daejstie håalemijstie mejtie akte dïeves seminaaresavka åadtjoeji govledh.

Gærjabæjhkoehtimmie jïh teatere

Heevehtimmesne aaj göökte gærjah bæjhkoehtin, dïhte voestes lij akte maanagærja, Gullietjååtsele -. Akte klassihkere maam sån jeenjesh leah lohkeme men orre lohkijidie båata daelie. Dïhte mubpie gærja lij akte joekoen tjaebpies gærja saemien vætnoen bïjre ”Aerpiemaahtoe – Åarjelsaemien duedtien baakoeh” mij gaskem jeatjah aktem stoerre baakoelæstoem jïh gellie buerkiestimmieh åtna saemien vætnoej bïjre. Maanah åadtjoeji teaterestuhtjem ”Staaloe” vuejnedh mij lea akte öörnedimmie gærjabussen tjïrrh.

Konserte jïh feestegaskebiejjie

Doh nööremes aaj sijjen sjaavnjoem heevehtæmman åadtjoejin, gidtjh artistem Kevin Boine, jïh jalhts Boine lij buektiehtamme guektiengierts dongkesovvedh, jïh dan åvteste tjoeri konsertem sertedh laavadahkeste bearjadahkese, dellie læjhkan jeenjesh mah konsertese böötin. Boinen teeksth eah leah dagke sjiehteles dejtie ellen nööremesidie, men idtji vååjnh goh naakenh dan bïjre pryjjh, juktie lij hijven aajmoe jïh jeenjesh daanhtsoehtin abpe konsertesne.

Vielie goh 200 almetjh lin meatan feestegaskebiejjesne Snåsa hotellesne, jïh jeenjesh båeries voelph jïh learohkh gaavnedin mejgujmie klaassesne vaadtseme. Gellie mojhtesh jïh hijven soptsesh soptsesovvin abpe iehkeden.

–Mijjieh joekoen madtjeles

Abpe heevehtimmie akte joekoen stoerre dååjrese sjïdti dovne maanide jïh geerve almetjidie, jalhts ånnetji abroeji dennie byögkeles rïhpestimmesne. Tjåanghkan lij bijjelen 400 almetjh mah lin geajnoem gaavneme dejtie gellie öörnedimmide heevehtimmievåhkoen.

–Mijjieh aktem joekoen stoerre haestemem utnimh gaajhkesh dovnesh gaavnedh mah lin skuvlesne vaadtseme jïh gaajhkesh dovnesh mah leah daesnie barkeme, men hijven viehkine jeenjesijstie minngemosth gaajhkesh dovnesh gaavnedimh. Abpe heevehtimmie akte stoerre ektiebarkoe orreme. Vååjnoe goh sisvege gaajhkesidie sjïehti dan åvteste dïeves orreme gaajhkine öörnedimmine faageles seminaari raejeste darjomi raajan  goh åadtjestimmie jïh vielie. Konserte Kevininie lij dïhte ellen bööremes noeride, mijjese geerve almetjidie lij joekoen hijven feestegaskebiejjesne årrodh, gusnie meehtimh gaavnedidh gaajhkesh dovnesh, heevehtimmien koordinatovre Eva Anette Wilks minngemosth jeahta.