Ellinor Marita Jåma lea vyljehke orresistie NBR:n åvtehkinie veeljesovvedh, jïh dan åvteste ijje jeahta sæjjan saemiedigkieraeresne jis satne NBR:n åvtehkinie veeljesåvva.

–Sïjhtem maaje NBR:n åvtehkinie orresistie veeljesovvedh.

Ellinor Marita Jåma lea vyljehke orresistie NBR:n åvtehkinie veeljesovvedh jïh ijje jeahta sæjjan saemiedigkieraeresne jis satne NBR:n åvtehkinie veeljesåvva.

–Ij leah naan juerie båatsoe lea mov vaajmoen lïhkesadtje jïh NBR lea dïhte reaktoe sijjie dellie, Ellinor Marita Jåma jeahta.

Jåma lea åvtehkinie orreme Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebresne 2014 raejeste. Dïhte aaj saemiedigkietjirkije læstoen åvteste Åarjel-Saemiej Gïelh. Jaepien 2017 Jåma akten latjkoen bïjre seamadi NSR:ine satne edtji göökte jaepieh saemiedigkieraeresne tjahkasjidh. Jåma abpe daelvien nuhtjeme daan veeljemen bijjelen ussjedidh.

–Annjebodts ajve presidentem bïeljelamme manne leam vyljehke NBR:n åvtehkinie årrodh göökte orre jaepieh. Ij guhte maehtieh tjirkedh manne orresistie veeljesovvem, men dovne NBR:n åvtehkinie årrodh jïh seamma tïjjen saemiedigkieraeresne tjahkasjidh ij gåaredh gænnah. Jis manne vihth åvtehkinie NBR:sne veeljesovvem dellie Åarjel Saemiej Gïelh ij lïhtseginie raeresne sjïdth, Jåma jeahta mij lea Åarjel-Saemiej Gïelh-læstoen aajnehke tjirkije.

–Ij leah naan juerie båatsoe lea mov vaajmoen lïhkesadtje. Mijjieh jïjnjem buektiehtamme, men annje joekoen stoerre haestemh mijjen uvte utnebe, jïh annje mov lea stoerre skraejrie båatsoen åvteste barkedh jïh dam bööremeslaakan NBR:sne darjoem.

Annjebodts ij naan vuestiekandidaate

Stoerre nuepie Jåma vihth åvtehkinie sjædta rijhketjåanghkoen mænngan ruffien 14. -16. b. Daan mearan ij naan vuestiekandidaate.

–Manne hijven bïevnesh bååstede åådtjeme dejstie voenges siebrijste gosse manne sïjhtem åvtehkinie sjïdtedh orresistie. Dah leah madtjeles dejnie barkojne maam manne jïh dïhte joekoen åajvoeh ståvroe leah dorjeme. Mijjieh joekoen hijvenlaakan laavenjosteme dovne ståvrosne jïh dej voenges siebriej åvtehkigujmie. Daan mearan mijjieh guhkiem gïehtelamme alliansh bigkedh, gaskesem sjugniedidh Stoerredigkien jïh reerenassen jïh jeatjah årganisasjovni sisnjeli. Daelie dïhte stoerre jïh vihkielommes barkoe aajmene mij lea abpe båatsoem meatan åadtjodh, jeahta.

Noerh NBR:n sïjse sæjhta

 Lissine dejtie stoerre politihkeles aamhtesidie goh gruvaskilkehtassh jïh bïegkejårrehtspaarhkh, juvrepolitihke jïh orre laakeraeriestimmie gusnie gaskem jeatjah raeriestimmie indivijdemïerhkesjimmien bïjre bovtseste, Jåma sæjhta barkedh juktie jienebh lïhtsegh årganisasjovnebarkoen sïjse dåårrehtidh.

–Manne aavone dan åvteste noerh leah eadtjohke jïh ståvroem jïh siebriedahkem haestieh. Dïhte akte stoerre skraejrie munnjien. Joekoen vihkeles lïhtsegh NBR:n sïjse åadtjodh. Mijjen leah gellie moenehtsh jïh posisjovnh mejtie almetjh daarpesjibie. Årganisasjovnem dåarjoehtidh lea joekoen vihkeles.

Isvelihke reerenasseste

Juktie gaajhkesh dovnesh edtjieh daejredh gusnie datne tjåadtjoeh, maam tuhtjh reerenassen båatsoepolitihken bïjre, goh skilkehtassh eatnamisnie jallh indivijdemïerhkesjimmie bovtseste.

–Dïhte isvelihke. Raaktan ovmurreds mijjieh aktem reerenassem utnebe mij dan tjarke pryövoe båatsoem daaroedehtedh. Mestie manne jeenjemes båasarostem lea dah eah buektehth båatsose goltelidh, jïh stoerredigkiepolitihkerh dan vaenie daajroem utnieh jïh eah konsekvenside sijjen dahkojste guarkah. Im maehtieh guarkedh man åvteste dah sijhtieh indivijdemïerhkesjimmiem faamojne tjïrrehtidh, gosse ij guhte daejrieh guktie jïh man åvteste. Aktem dagkeres laakem mijjen åejjien bijjelen tsaekedh vuesehte dah eah båatsoem  jïh mubpide seahkerh gænnah, mah leah dam nyrhteme.  Daate joekoen isvelihke, Ellinor Marita Jåma.