Sæjjasadtje redaktööre Anne Berit Anti aavode vuejnedh mejtie lohkijh jarkelimmide SÁMi Ođasmagasiidnesne hijvenlaakan dåastoeh. Mijjieh gegkiestibie aaj lohkijh nuhteligs tipsh åadtjoeh, Anti jeahta.

SÁMi Ođasmagasiidna orre hammosne

Tïjjen åvtese sïjhth aktem jeatjahlaakan magasijnem åadtjodh, jïh mijjieh gegkiestibie datne mijjen orre vihties boelhkem lyjhkh gusnie åadtjoeh reportasjem lohkedh saemien aerpievuekiej bïjre, seamma tïjjen goh nuepiem åadtjoeh gaskem jeatjah saemien beapmoejurjiehtimmien jallh duedtien bïjre lïeredh.

– Mijjieh såemies jarkelimmieh darjobe, naakede mij lea eevre iemie gosse akte orre redaktööre stuvreme-aajroem vaalta. SÁMI Ođasmagasijne sæjhta annje reportasjh utnedh mijjen gellielaaketje ræjhkoes kultuvrejieliedistie, seamma tïjjen goh mijjieh sïjhtebe pryövedh aerpievuekien daajroem sertedh dan nuerebe boelvese, jïh dovne dejtie mah mov aaltarisnie idtjin gåessie gih dan jïjnjem daajroem vejtesth goh lin byöreme. Sïjhtebe aaj mijjen faalenassem åarjelsaemien gïelesne jåerhkedh jïh tipsh vaajtelibie man bïjre åarjelsaemien lohkijh sijhtieh lohkedh, sæjjasadtje redaktööre Anne Berit Anti jeahta.

Saemien “beapmoebïhkedassh”

Daennie magasijnesne åadtjoeh dåeriedidh Mama Saram jokngh tjöönghkedh jïh minngebinie sæjrosne tipsh åadtjoeh guktie datne voessjememuerjiem jokngeste darjoeh.

– Manne damtem manne geerjene sjïdtem gosse daajram manne minngemosth dam lïereme daelie, jïh mijjieh hov daejrebe dïhte maam gåetesne darjobe lea ellen njaelkemes. Manne ojhte gegkestem joekoen jeenjesh nåhtoem åadtjoeh dejstie tjaalegijstie båetijen aejkien magasijnine. Maahtam joe daelie soptsestidh manne edtjem geadtan leekedæmman. Edtjem maeliem vaeltedh, bovtsentjåelieh bïssedh jïh maeliegoervh jïh maeliegaamsoeh darjodh. Edtjem aaj aktene fievsesne mïnnedh gaessiemielhkiem veedtjedh. Mijjieh pryövebe jaepien boelhkh dåeriedidh jïh manne gellie lustes barkoetæjmojde aavodem. Ånnetji fïnkese, men dovne manne jïh gaajhkh jeatjebh mah eah gaajhkem dam maehtieh, byörebe astedh mijjen aerpievuekiem bååstede vaeltedh, Anti jeahta.

Åahpetji aarkebiejjie

“Mii – Gii – Goas” -sijjie ij eevre gaarvenh, men sæjhta unnebe sjïdtedh jïh ajve saemiengïelesne årrodh.

– Sijjeste jienebh saernieh, reportasjh, ohtje gïeleraerieh, Quiz jïh dïejvesh åadtjobe, jïh mijjieh åahpetjigujmie Saepmesne åahpenibie. Gieltege sjædta ånnetji daejredh maam dah sijjen aarkebiejjien darjoeh. Mijjieh daennie mini-redaksjovnesne göökte almetjigujmie, lissine dejtie freelanceridie mejgujmie ektine barkebe, dïsse aavoedibie. Gegkiestibie datne mijjem gaskesadth jis dov leah tipsh man bïjre datne sïjhth lïeredh dan aerpievuekien saemien jieleden bïjre, mejtie lea duedtie, beapmoejurjiehtimmie jallh mij akt jeatjah. Mijjieh gegkiestibie datne sïjhth nåhtoem vuejnedh mijjen raajroste aerpievuekien bïjre, jïh gegkiestibie raaktan datne sïjhth mijjen lohkijinie sjïdtedh, Anti jeahta. 

Jis dov leah tipsh jallh sïjhth magasijnem dongkedh maahtah meejlem diekie seedtedh info@samimag.no jallh abo@samimag.no  

Jïh dongkh jïh maaksah åvtelen 29.10.18 maahtah dagke aktem MAC Book Air 128 gb vitnedh. Jis vippsem veeljh aktem gærjam lissine åadtjoeh. Vuartesjh minngemes sæjroem gusnie vielie bïevnesh.