Ij daejrieh mejtie gåess’akt maahta bovtsigujmie aelkedh

Dïhte båatsoefuelhkesne byjjenamme, lohkehtæjjine åarjelsaemien gïelesne barka jïh gegkeste satne maahta fuelhkien krievvine jåerhkedh akten biejjien. Maja Krihke Jåma hov tjïelkelaakan daajra maam sæjhta, men vïerremesistie bælla.

Jarkoestimmie: Ellen Bull Jonassen

Tjoevkese derhviegåetien riehpeneraejkien tjïrrh tjuavka. Ålkoelisnie aadtjen böövteme. Maja Krihke lea våårege, gyhtjelasside veelelaakan aajahtalla, ij fer guhkiem, men nuekies guhkiem guktie mijjieh guarkebe dïhte meala jïh tjåadtjohte dam maam jeahta. Gïele lijnies men vihties.

Mov lij akte naa hijven byjjenimmie Fovsenisnie. Ij lij dan gellie saemieh daesnie, men ektiedimmiem Snåasese utnimh jïh limh daamtaj desnie. Easkah gosse geerve sjïdtimh manne guarkajim man vaenie daajroe lij desnie, saemiej bïjre. Almetjh ierielimmesne sjïdtin gosse govlin mijjieh bovtsigujmie gïehtelimh Fovsenisnie. Mijjieh hov vïssjehtovvebe gosse iktesth tjoerebe mijjen maadtoen bïjre soptsestidh.

Akte dejstie geervemes aatijste Maja Krïhken mïelen mietie lea raaktan almetjidie goerkesem vedtedh man åvteste saemieh ussjedieh jïh darjoeh goh darjoeh, maam sijhtieh jïh man åvteste dam sijhtieh.

Vaeltieh vuesiehtimmien gaavhtan gæmhpoe bïegkejårrehtsepaarhken vööste. Tjoerebe iktesth tjïelkestidh man åvteste mijjieh bigkemem vuastalibie jïh saaht guktie mijjieh dam tjïelkestibie, dle im vïenhth almetjh guarkoeh maam mijjieh mïelebe. Tjoerebe barkedh juktie jeatjebh edtjieh goerkesem saemiej jieledevuekien bïjre åadtjodh, man åvteste numhtie jïh naemhtie. Gosse almetjh dam guarkoeh dellie dagke baejieh mijjem åadtjodh gïehtelidh dejnie mejnie gïehtelamme gelline boelvine, Jåma jeahta.

 

Vuastalimmie bïegkejårrehtsi vööste

Maja Krihken fuelhkie bovtsigujmie gïehtele Fovsenisnie, dam dorjeme gelline boelvine. Daelie bïegkefaamoevierhkh akte aajhtoe dej gåatomedajvi vööste. Daelie soejkesjeminie mahte 300 bïegketurbijnh Trööndelagesne. Jis daate soejkesje vitnie dellie jeenjesh tjuerieh bovtsigujmie orrijidh.

Edtja naa veaksehke fysiske jih psykiske årrodh juktie båatsosne barkedh. Deadtove gaajhkede lehkeste båata jïh raaktan daelie dïhte stööremes deadtove biegkefaamoevierhkijste båata. Stoerre bïegkejårrehtsh edtjieh bigkesovvedh mijjen daelviegåatomelaanten sisnjelen, jïh joe aalkeme geajnojde bigkedh. Jalhts mijjieh libie reaktasuerkesne orreme gellien aejkien, dle ij leah mijjen mietiemoeren mietie jåhteme daan mearan. Jis ibie vitnh, sïjhtebe naa varke ij naan nuepiem utnedh bovtsigujmie gïehtelidh seammalaakan goh mijjieh aarebi dorjeme. Desnie gusnie bïegkejårrehtsh bigkesuvvieh ibie maehtieh bovtsigujmie årrodh. Juhtemegeajnoeh sijhtieh steegkesovvedh, dïhte 24 jaepien båeries Maja Krihke jeahta.

 

Jieledevuekie

Maja Krihke ij ajve båatsoen bïjre soptsesth, men akten ellies jieledevuekien bïjre. Dïhte ahkedh åådtje govledh båatsoe ajve akte barkoe, akte jieleme. Men Maja Krihken mïelen mietie dle sagke jienebe. Majan mïelen mietie dle båatsoe dan guhkiebasse jieleden bïjre akten ellies åålmegasse.

­–Manne leam sïemes dan kruana energijen bïjre, men tjoerebe måjhtajidh gïeh tjuerieh dan åvteste maeksedh, mij gaarvene. Raaktan daelie tuhtjem mijjieh libie ånnetji tjoedtjestamme. Manne gegkestem naakenh mijjen åejvieladtjijste varke maehtieh jååhkesjidh mijjieh daesnie guhkiem orreme jïh dajvem nuhtjeme boelvi tjïrrh. Sïjhtebe ajve guhkiebasse jieledh, dajvem nuhtjedh naemhtie guktie dah mah mijjen minngesne båetieh, seamma nuepiem åadtjodh.

Dan soe vaenie Fovsenisnie, jïh dan jïjnje joe mijjeste vaaltasovveme. Geajnoeh, hæhtjoeh, el-faamoelinjah, akten aejkien tjuara orrijidh, ibie vielie utnieh mestie maahta vaeltedh.

Maja Krihke lea aktene tsiehkesne man sisnie gellie jeatjah noerh. Dïhte joekoen jueriedisnie sov båetijen aejkien bïjre goh båatsoealmetje.

–Akte gæmhpoe orreme gellie luhkiejaepieh Fovsenisnie, men eah leah gåessie gænnah mijjem itjmieslaakan vaalteme. Iktesth naakenh mah maehtiehtjinie soptsestieh, mah leah dotkeme dajvesne, mah govlelgieh. Ij guhte krööhkesth mijjieh dah, mah raaktan bööremes daejrieh, mijjieh mah dajvem nuhtjeme gellie tjuetie jaepieh.

Sjïdtije deadtove båatsoen dajvide