–Daelie hov tïjje båateme mijjieh aelkebe sinsitniem guarkedh

–Aellieh bealjesidie tsaekieh gusnie toelhkestimmiem govlh, men goltelh sijjeste doh ovmessie saemien gïelh. Ih toelhkestimmiem daarpesjh jis eensilaakan goltelh. Ånnetji ånnetji sïjhth guarkedh. Daelie tïjje båateme mijjieh sinsitniem guarkebe, saaht maam gïelide naaken soptseste.

Jarkoestimmie: Ellen Bull Jonassen

Máret jïh Ingá Márjá Steinfjell dah mah daejnie haestieminie båetiejægan. Åabpetjeguaktah ligan meatan Saemien Gïelekonferansen digkiedimmesne Gïelegaaltijen åvtehkinie Marko Marjomaa jïh julevsaemine Jon Isak Gælok.

– Sisvege vihkielåbpoe gïeleste

Steinfjell & Steinfjell, maam dah guaktah aaj sov åarjelsaemien talkshow-programmem gåhtjoejigan, sån jaehkieh mijjieh maehtebe sinsitnine govlesadtedh, saaht maam gïelide mijjieh soptsestibie. Dah talkshowem utnin 2016 jïh seamma jaepien gïelebaalhkam vitnin.

– Mijjen programme dan joekoen gellie goltelæjjah utni. Manne vïenhtem sisvege dïhte, jïh ij gïele mij goltelæjjide programmese geasa. Sïjhth akten teeman bijre govledh, jaa, dellie tjarke pryövoe guarkedh mij jeahtasåvva. Saaht guktie dellie joekehtsh eah leah dan stoerre guktie ij gåaredh sinsitniem guarkedh. Gåarede aaj akten programmese goltelidh gellien aejkien, juktie dellie aalkah guarkedh, Ingá Márjá Steinfjell jeehti.

–Gosse aktem gïelem guarkah, dellie aelhkebe aktem vihth gïelem lïeredh. Tjuara haarjanidh vuesiehtimmien gaavhtan julevsaemien govledh, åabpebe Máret Steinfjell jeahta.


Gïelegaaltijen Marko Marjomaa, Ingá Márjá Steinfjell, Jon Isak Gælok jïh Máret Steinfjell lin meatan digkiedimmesne gusnie teema lea sinsitniem guarkedh jalhts gaajhkesh jïjtsh saemiengïelem soptsestieh.ngá Márjá jïh Máret Steinfjell vienhtiejægan mijjieh byörebe doestedh jienebh saemien gïelh lïeredh, guktie aelhkebelaakan sinsitniem guarkebe. – Joekoen noerhtesaemieh tjuerieh aelkedh mijjen gïeline haarjanidh, jiehtiejægan.

–Gåarede govlesadtedh

Saemien gïelegaaltije akte laavenjostoeårgaane noerhtelaantide, gusnie gïeletermologijine jïh gïelenormeradimmine barka. Barkoedåehkesne almetjh vïjhte ovmessie saemien gïelijste.

– Dah gïelh leah åarjel-, julev-, noerhte-, anari- jïh luvliesaemien jïh ånnetji ånnetji libie buektiehtamme sinsitniem guarkedh. Mov dååjrehtimmiej mietie edtja maehtedh sinsitnine govlesadtedh jis fïereguhte jïjtse saemien gïelem sinsitnine soptseste. Gosse Saemien gïelegaaltijisnie eelkim 2013, idtjim dan jïjnjem åarjel- jïh julevsaemien govleme. Mænngan gosse gïelide govlim, dellie eelkim guarkedh. Ij leah dan stoerre joekehtsh goh almetjh vienhtieh, Gïelegaaltijen Marko Marjomaa jeahta.

– Ij leah daerpies lïeredh doh mubpieh saemien gïelh soptsestidh, men jis leara guarkedh dellie dïhte joekoen hijven. Jïh gosse vielie gåvla, dellie aaj vielie guarkoe. Men eah gaajhkesh nuepiem utnieh dej mubpiej saemien gïeligujmie åahpenidh.

Annje daerpies toelhkestimmine

Marjomaa ij læjhkan vïenhth mijjieh edtjebe toelhkide båarhte vaeltedh tjåanghkoetjiehtjielijstie. Gosse gïelegaaltije tjåanghkoeh åtna, gaajhkesh dovnesh jïjtsh saemien gïelem soptsestieh. Såemies aejkien tjoerebe toelhkem utnedh.


Gïelegaaltijen Marko Marjomaa aktene byjresisnie barka vïjhte saemien gïeligujmie. Dïhte lïereme gaajhkh gïelh guarkedh.

–Tjoerebe hoksedh gaajhkesh dovnesh sinsitniem guarkoeh jïh dellie daerpies toelhkestimmine. Jis vihkeles aati bïjre soptseste, dellie ij leah nuekie sisvegem moenedidh. Olles naaken miste guarkah dellie tjuara læjhkan toelhkh utnedh. Vihkielommes lea mijjieh edtjebe nuepiem utnedh jïjtse gïelem soptsestidh, Marjomaa jeahta.

Ij leah jyöhkehke gænnah ektie tjaelemegïeline

70-jaepiej galhkuvisnie aktem ektie saemien tjaelemegïelem raeriestin. Dellie voejhkelin, men idtjin buektehth.

 Daan biejjien eevre tjyölkehke vuajna daate ij gåessie gih sïjhth saatnan sjïdtedh.

–Sijjeste mubpelen jåhta, juktie daelie aaj pijtesaemien barkoedåehkie nïerhkeme aktem byögkeles jååhkesjamme pijtesaemien ortografijem åadtjodh. Gïele lea domtesidie ektiedamme. Gosse gïele tjaelemegïelem åtna, dellie statuse lutnjesåvva. Ibie sån buektehth aktem ektie tjaelemegïelem darjodh, Marjomaa jeahta.

Ole Henrik Magga mij lij meatan don aejkien gosse lin barkeminie aktem ektie tjaelemegïelem buektiehtidh, jeahta ij leah naan hijven fåantoe daam barkoem vihth bæjjese vaeltedh.

– Gåarede gujht aktem ektie tjaelemegïelem buektiehtidh, men åasa lea stoerre, dovne tïjje, vierhtieh jïh barkoe lea dovres jis edtja dam darjodh. Daelie hov mijjen gellie ovmessie tjaelemegïelh jïh ibie dan jïjnjem vitnh jis edtjebe dam jarkelidh. Daelie mijjen leah noerhte-, julev-, åarjel- jïh upmejesaemien jïh daelie pijtesaemien  tjaelemegïeline barkebe. Jis edtjebe daam barkoem vihth bæjjese vaeltedh, dellie limh tjoereme gaajhkh gærjah orresistie tjaeledh, Magga jeahta mij buerebh veanhta jienebh ovmessie saemien gïelh lierieh guktie gaajhkh saemieh maehtieh sinsitniem guarkedh jalhts fïereguhte jïjtse saemiengïelesne tjaala.