Bølareinen lea ovrehte 6000 jaepien båeries jïh lea akte dejstie Trööndelagen sjïere kultuvremojhtesijstie maam jeenjemes almetjh vaaksjoeh.

6000 jaepien båeries bovtse læhkoem dorje

Såemies mïjlh Snåasen ålkolen Bølabua gååvnese. Akte onne prïhtjhgåetie jïh bovre mejtie iedtielahtjh bigkin mahte 50 jaepiej juassah. Goske naan gille aski juassah privaate aajhterh båvvam eekin, daelie Saemien Sijte aajhterinie sjïdteme. Dah gegkiestieh dej gïehtelimmie båvveste sæjhta dejtie lïhkes spaenjietjaalegidie enn fryöjstehkåbpoe darjodh guesside.

Jarkoestimmie: Ellen Bull Jonassen

Ovrehte 6000 jaepiej juassah naaken mijjen maadtoeladtjijste njeemehtjespaenjien uvte tjåadtjoejin. Dah gellie centimeeterh sïevigujmie  spaenjesne tjaalehtjin.  Illedahke gaskem jeatjah akte bovtse sjïdti iemie stoeredahkesne. Daan biejjien gaskem 20.000 jïh 25.000 almetjh guessine minnieh daan sjïere kultuvremojhtesasse mij lea vyörtegs vuejnedh, jïh dan åvteste daate akte dejstie Trööndelagen stööremes turisteattraksjovnijste sjædta.

Vueptiestamme 1800-låhkoen

Almetjh spaenjietjaalegidie Bøla-sijjesne vueptiestin 1800-låhkoen minngiegietjesne. Dellie aktem tjïelke guvviem bovtseste vööjni. Mænngan jienebh spaenjietjaalegh gaavneme, gaskem jeatjah aktede stoerre duvreste. Gellie jaepieh doh spaenjietjaalegh leah onterdimmiem jïh gutnedimmiem gååskeme  dej luvnie mah sijjesne mïnneme. Saemien Sijte daam sijjiem åtna goh akte vihkeles biehkie museumen sjaavnjosne vielie ïedtjem jïh goerkesem sjugniedidh mijjen ektie histovrijasse.

- Dæjman åadtjoejimh daejredh dah mah Bølabuam eekin sïjhtin gïehtelimmine orrijidh, dah lin orre aajhterh ohtsedeminie jïh mijjieh tuhtjimh daate lij akte nuepie maam idtjim maehtieh mijjeste luejhtedh. Mijjieh goerehtimh mejtie åadtjoejim gåetiem åestedh, jïh dam åadtjoejimh. Gålkoen 1.b. dæjman limh Bølabuan aajhterinie. Fylhkentjïelte dïedtem åtna dan jïjtjehke spaenjietjaalegesijjien åvteste juktie dah leah rijhkeantikvaaren guhkiedamme gïete gosse lea kultuvremojhtesi bïjre, jïh mijjieh dejgujmie lïhke barkeminie. Daelie aktine stoerre sjïehteladtemeprogrammine gïehteleminie man nomme spaenjiefeeleme gusnie edtjieh spaenjietjaalegesijjieh Trööndelagesne sjïehteladtedh. Bøla sæjhta akte dejstie sijjijste årrodh maam sijhtieh vuartasjæjjide buerebelaakan sjïehteladtedh. Daate nuepieh vadta akten buerebe åehpiedehtemesoejkesjasse goh mijjieh daan biejjien utnebe. Dellie Saemien Sijte jïh Bølabua sæjhta meatan sjïdtedh goh akte nænnoes aktööre dennie barkosne, museumen direktööre Birgitta Fossum soptseste. 


Museumen direktööre Birgitta Fossum Saemien Sijtesne lea joekoen madtjeles dah leah Bølabuam åasteme. Dellie museume stuerebh nuepieh åtna vielie dejtie darjodh mah Bølareinen gåajkoe båetieh. 

Voenges beapmoe jïh histovrijesoptsestimmie

Daejnie lokaaline dah nuepiem utnieh guesside vielie bïevnesh bovtsen bïjre vedtedh Bølesne, jïh jeatjah gieltegs gaavnoeh dennie dajvesne. Guessieh edtjieh aaj nuepiem åadtjodh njaelkies beapmoem gåassodh jïh/jallh dejtie hearskoes beapmojde meatan vaeltedh gåatan. Museumen direktööre soptseste dah leah aalkeme jïjtsh prïhtjhgåetine jïh onne bovrine Bølabuesne nïerhkeme.

- Mijjieh eajhnadovvimh voenges beapmoem faalehtidh lïhkebistie: saemien beapmoe men aaj voenges beapmoe vuesiehtimmien gaavhtan dejstie sïeterijstie lïhkebisnie jïh jeatjah deallahtæjjijste. Vuesiehtimmien gaavhtan mijjen lea vuasta dajveste. Ij leah sån seamma gellie almetjh mah prïhtjhgåetien sïjse båetieh goh dah mah spaenjietjaalegidie vaaksjoeh, men såemies hov mijjese båetieh jïh dellie nuepiem åadtjobe gieltegs dorjesh jïh vielie bïevnesh vedtedh dejtie mah spaenjietjaalegidie vaaksjoeh Fossum tjïelkeste.

Saemien Sijten dïedtedajve abpe åarjelsaemien dajvem feerhmie Saltdalen luvhtie noerhtene Hedmaarhken gåajkoe åarjene. Museume dej seamma laavenjassigujmie barka goh jeatjah museumh, reereme, åehpiedehteme, dotkeme jïh orrestimmie jïh vihtiestimmie aatijste mah leah vihkeles orreme saemien histovrijisnie. Museume gegkeste dah varke dåarjoeh åådtje staatebudsjedten tjïrrh guktie dah aktem orre museumegåetiem åadtjoeh.