Gosse datne jïjtje gïelebarkoem stuvrh

Gosse datne jïjtje gïelebarkoem stuvrh dellie dallah geervebe sjædta gïelem bååstede vaeltedh. Mijjieh soptsestamme åarjelsaemien dorjehtæjjine Marja Læjsa Thomasson (31) altese gæmhpoen bïjre gïelem bååstede vaeltedh

You need to be connected to see this content.

If you already have a subscription plan, click here to Login
Otherwise, you need to purchase a subscription to see the contents. Shop

Julevsaemien healsoeviermiem sæjhta

Evteben våhkoen Saemiedigkien stoerretjåanghkoe jeehti vaajteles healsoeviermie tseegkesåvva, mij dovne maahta healsoebarkijh årganiseradih jïh viehkiehtidh seammavyörtegs healsoedïenesjh evtiedidh.

You need to be connected to see this content.

If you already have a subscription plan, click here to Login
Otherwise, you need to purchase a subscription to see the contents. Shop

Earoem åadtjoejigan juktie lin saemien åvteste gymhpeme

Fïereguhtelaakan dah leah tjarke barkeme dan åarjelsaemien åvteste. Minngemes hïeljen gosse dah nammoehtimmiem earoedåaktarinie åadtjoejigan World Indigenous Nations Universiteeteste, mijjieh guhkiem dejgujmie soptsestimh dej jieleden jïh barkoen bïjre.

You need to be connected to see this content.

If you already have a subscription plan, click here to Login
Otherwise, you need to purchase a subscription to see the contents. Shop

Saemien filmefestivaale Plassjesne

Festivaale dïeves saemien- jïh jeatjah aalkoealmetjefilmijste. Juktie mijjieh åarjelsaemien dajvesne, dle sjïere fokuse åarjelsaemien filmide.

You need to be connected to see this content.

If you already have a subscription plan, click here to Login
Otherwise, you need to purchase a subscription to see the contents. Shop

Saemien lidteratuvrem nænnoste 5,1 millijovnh kråvnajgujmie

Saemiedigkieraerie raereste 5,1 millijovnh kråvnah vielie budsjedteste 2020 nuhtjedh mah edtjieh produksjovnese jïh bievniemasse saemiengïeleldh lidteratuvrese juhtedh. Akte hijven saernie gaajhkide mijjese mah saemien lidteratuvrem lyjhkoeh, saemiedigkieraerie Henrik Olsen jeahta.

You need to be connected to see this content.

If you already have a subscription plan, click here to Login
Otherwise, you need to purchase a subscription to see the contents. Shop

Anne jïh Anne Berit gegkiestieh SÁMi ođasmagasiidna preessedåarjoem åådtje.

Anne Rasmus lea daelie veeljeme redaktöörebarkoem laehpedh jïh sæjhta sov Beauty-salongine barkedh. Anne jeahta satne ij strerkesth plaeriem laehpedh, juktie daajra Anne Berit Anti lea reaktoe almetje daan barkose. Seamma tïjjen gåabpatjahkh gegkiestieh SÁMi ođasmagasiidna daelie preessedåarjoem åådtje, guktie gåarede plaeriem lutnjedh jïh eevtjedh

You need to be connected to see this content.

If you already have a subscription plan, click here to Login
Otherwise, you need to purchase a subscription to see the contents. Shop

Sïejhme vuajnoe Saepmesne sjïdteme

Tjuara ajve haarjanidh Kristeles Åålmegekrirrien Dagfinn Høybråtenem vuejnedh akten dueljien nelnie låavthgåetien ålkolen jïh maaje saemien festivaalesne. Dïhte gidtjh Saetniesvoete- jïh Liktemekommisjovnen åvtehke jïh stillemem daaroedehtemem goerehtidh joekoen itjmieslaakan vaalta.

You need to be connected to see this content.

If you already have a subscription plan, click here to Login
Otherwise, you need to purchase a subscription to see the contents. Shop