Sámedikkiráđđi

Davviálbmogiid guovddáš oažžu doarjaga ovddidanprošektii

Sámediggeráđđi juolluda 150 000 ru doarjjan Davvi álbmogiid guovddážii Gáivuonas ovdaprošektii man áigumuššan lea čielggadit viiddideami mas Áillohačča/Nils-Aslak Valkeapää barggut leat vuođđun.

Vuoruhit vuođđoealáhusaid politihkalaččat

Sámediggeráđđi bidjá vuođđoealáhusaid bajás politihkalaš áššelisttas ja bovde danne vuođđoealáhusseminárii boahtte vahkus go Sámedikkis lea dievasčoahkkin.

Doarjja sámegielat prošeavttaide

Sámediggeráđđi lea juolludan ruđaid earát eará ubmisámegiela sátnegirjái. – Ubmisámegiela sátnegirjjis lea stuorra mearkkašupmi ja das lea symbolaárvu buohkaide geat ollu jagiid leat bargan ubmisámi giela ja kultuvrra suodjalemiin ja ovdánahttimiin, dadjá Sámedikki presideanta Aili Keskitalo.

– Iešguđet gielladilit dárbbašit iešguđet ortnegiid

Sámediggeráđđi ovddida ášši giellaguovllu ja suohkankategoriijaid birra dievasčoahkkimii juovlamánus. – Iešguđet guovlluid gielladilli dat galgá leat vuođđun boahtteáiggi giellaplánemii, dadjá sámediggepresideanta Aili Keskitalo.

– Ođđa bušeahttamálle beavttálmahtášii Sámedikki

Sámediggi háliida ođđa málle rámmaruhtadeami ja konsultašuvnnaid várás Sámedikki bušeterema oktavuođas. Dat danne vai ollašuhttojuvvo álbmotrievttálaš iešmearridangáibádus, ja oažžun dihtii eanet friijavuođa politihkalaš vuoruhemiide Sámedikkis ja beavttálmahttin dihtii Sámedikki.
KRONIHKKA

– Diktot dáčča servodaga oahppat sámi giellaárgabeaivvi birra

Sámediggeráđđi Lars Filip Paulsen ávžžuha buohkaid geat beroštit sámegielain buktit oaivila ráđđehussii ovdal go gulaskuddanáigemearri lea nohkan.