Ođđasat

Illudeaba go máttasámegiella vuoruhuvvo

Sámediggi juolludii 155 000 ruvnnu SÁMi ođasmagasiidnii ovdánahttit ja nannet digitála máttasámegielat mediafálaldaga. – Illusáhka máttasámegielagiidda, go dál ožžot nuvttá digitála mediafálaldaga iežaset eatnigillii.

– Lea váttis ohcat amas gillii

Čájehuvvo ahte menddo unnán sámi dáiddárat ja kulturfitnodagat ohcet ruhtadoarjaga Norgga Kulturráđis. – Amas gillii ja guhkes gaskkaid dihte šaddá váttis ohcat doarjagiid.

Doarju dáiddačoakkáldaga áimmahuššama

Sámediggeráđđi addá 200 000 ru doarjaga Árran julevsámi guovddážii dáiddaskeaŋkka áimmahuššamii maid leat ožžon sámi dáiddáris Elle Hánssas/Keviselies/Hans Ragnar Mathisenis.

Álgá sadjásaš redaktevran

SÁMi ođasmagasiidna lea virgádan Anne Berit Anti sadjásaš redaktevran jahkái. Son bargagoahtá gaskaboddosaš virggis geassemánu 25. beaivvi rájes.

Plassje sámegielaid hálddašanguvlui

Ráđđehus mearridii maŋŋebargga lahttudit Plassje suohkana Trøndelágas sámegielaid hálddašanguvlui suoidnemánu 1.b rájes.
Bargoheaitta NRK:s

– Dehálaš čalmmustahttit duhtameahttunvuođa

1700 miellahttu Norgga journalistasearvvi NRK-ossodagas (NRKJ) manne bargoheaitagii diibmu 13:01 rájes odne maŋŋebárgga. 31 sis gullet NRK Sápmái, gos váikkuhusat vuhttojit bures.

Sámiráđđi ođasmahttá Sámi Duodjemearkka

Sámiráđđi lea bargamin Sámi Duodjemearkka ođasmahttimin. Ulbmil bargguin lea suddjet duoji ja sámi designa, ja maiddái buoridit duoji ja sámi designa gálvomearkan.

Sámi gáhtadáidda Lofuhtii

Sámi lávdedáiddárat leat mielde dán jagi teáhterfestiválas Stamsundas gáhtadáidagiin.

Vuoitu sáhttá mearkkašit láhkarievdadusa

Mannan vahkkus lei okta deháleamos áššiin boazodoalu historjjás alimusrievttis. Ášši sáhttá guorahallat gitta 1800 vuođđalohkui, goas riiddut gaskkal máttasápmelaš badjeolbmuid ja eananeaiggádiid álggii.

Ođđa vuotnaguolástuslávdegoddi nammaduvvon

Sámediggi lea ovttas golmmain davimus fylkkain ikte nammadan stivralahtuid Vuotnaguolástuslávdegoddái áigodahkii 2018-2020.

Illuda bargat duoji ovdánahttimin

Sámediggi čohkke vuosttaš háve buot duodjeaktevrraid ovtta sadjái ja sámediggeráđđi Berit Marie P. E. Eira illuda gullat ealáhusas guđe láhkai sáhttet nannet duodjesuorggi.

Áigemearri cealkámušaide lea dievvagoahtán

Sámediggi lea ožžon bargun buktit cealkámuša Stuorradiggái duohtavuođakommišuvnna mandáhta birra.

Ođđa suohkanrádji sohppojuvvon

Sámediggi ja Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta leat soahpan ođđa suohkanráji Hápmira ja Áhkánjárgga gaskka.
Sámi gründárat ja fitnodateaiggádat:

Boazodoalus Pizza-gonagassan

Gáregasnjárgalaš badjealmmái Aslak Niittyvuopio fárrii 2013:s Levii, gos láigohii fitnodatvistti ja álggahii Kotipizza. Das rájes lea vuovdán pizzaid miljovnnaid euroid ovddas ja šaddan olles fitnodatráiddu “Pizza-gonagassan”.

– Deahálaš mearrádus Girkočoahkkimis

Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen sávvá lihku Girkočoahkkimii, mii cuoŋománu 16. b. ovttajienalaččat mearridii ásahit sámi girkolaš válgačoahkkima.

– Dehálaš jietna

Dan oaivvilda snoasalaš Hanne-Lena Wilks (50), gii šaddá vuosttaš ovddasteaddjin Trøndelága Sámi ráđis, Sámiid Duoji riikkasearvvi ovddas.

Siiddut