Åvtehke NSR:n orre voenges siebresne Thomas Ole Andersen veanhta voenges siebrie gellie vihkeles laavenjassh åtna daelie gosse Røros reeremetjïeltine sjïdteme.

NSR sov barkoem nænnoestahta åarjelsaemien dajvesne

NSR sov barkoem nænnoestahta åarjelsaemien dajvesne aktine lissie voenges siebrine. Dïhte orre voenges siebrie Guevteli saemieh sæjhta barkedh åarjelsaemien gïelem gorredidh jïh vielie fokusem bïejedh haestiemidie reaktajgujmie mejtie åarjelsaemien dajvine åtna.

Såemies våhkoej juassah eajhnadovvin Åarjel-Trööndelage jïh Hedmaarhken saemiej siebriem juekedh, guktie Røros jïh Tråante fïereguhten voenges siebriem åadtjoejin.

Voenges siebrie Rørosesne, Guevteli saemieh – NSR joe jienebh goh 50 lïhtsegh åtna.

– Juktie sïjhtin aktem orre saemiesiebriem Tråantesne tseegkedh, dellie lij akte iemie evtiedimmie åarjelsaemien dajvesne staaresaemieh jïh mijjieh stoerrestaare Tråanten ålkolen fïereguhten voenges siebriem åadtjobe. Tuhtjem daate joekoen hijven jïh dïhte orre NSR-goevtese lea Unni Fjellheimen raeriestimmien mietie nommem åådtjeme dehtie vaeriedajveste gusnie Røros lea. Daennie dajvesne hov gellie veeljemelæstoeh, men mijjieh dïhte aajnehke voenges siebrie mij dan eadtjohke, guktie damtebe mijjieh aktem vihkeles funksjovnem utnebe, dïhte orre voenges siebrien åvtehke Thomas Ole Andersen jeahta. 

Guevteli saemieh – NSR:n mubpieåvtehke lea Unni Fjellheim, jïh doh jeatjebh ståvrosne leah Sagka Danielsen, Læjsa Pentha Granefjell jïh Stig Arne Somby. 

Stoerre soejkesjh

Dïhte orre voenges siebrie Guevteli saemieh – NSR stoerre soejkesjh åtna.

– Mijjen håhkoe lea jienebh darjomh maanide jïh noeride buektiehtidh, ståvroen åvtehke Andersen tjïelkeste jïh jeahta gïele jïh reaktagyhtjelassh læjhkan doh stoerre aamhtesh sjidtieh mejgujmie tjuerieh barkedh.

Daelie gosse Røros reeremetjïeltine sjïdteme sijhtieh meatan årrodh prosessesne juktie vuesiehtidh mij lea daerpies dennie orre reeremetjïeltesne Røros.

– Mijjieh tjoerebe tjïeltese bievnedh guktie mijjieh sijhtebe reeremetjïelte Røros edtja juhtedh. Gïele, sijjienommh, gaajhkh byögkeles dïenesjh edtjieh daelie guektiengïeleldh sjïdtedh jïh tjïelte edtja åarjelsaemien gielese sjïehteladtedh, jïh dellie vihkeles bievnedh guktie mijjieh sijhtebe dam utnedh. Mijjieh gihtjelgamme meatan årrodh prosessesne, guktie dan åvteste tuhtjem mijjieh saemiesiebresne aktem lissie vihkeles misjovnem åadtjobe tïjjen åvtese, Thomas Ole Andersen jeahta.

Åarjelsaemien reaktah

Siebrie joe raeriestamme aktem jïjtse saemien sijjienommemoenehtsem tseegkedh Rørosesne juktie soejkesjh jïh åssjalommesh darjodh juktie guektiengïeleldh tsïeglh, jïh reaktoe saemien sijjienommh åadtjodh.

– Mijjieh raeriestamme såemies almetjh mah mijjen mïelen mietie byöroeh meatan årrodh daennie moenehtsisnie. Mijjieh raeriestimmide seedteme Rørosen tjïeltese goh mijjien voestes politihkeles aamhtese, ståvroen åvtehke tjïelkeste.

Dïhte orre voenges siebrie aaj veanhta joekoen vihkeles vielie fokusem bïejedh dejtie saemien reaktahaestiemidie mejtie åarjelsaemien dajvine åtna.

– Aadtjen hov aktem jïllemesreakta-aamhtesem åtneme. Mijjieh stoerre lastoem utnebe aktem onne politihkeles vierhkiesijjiem darjodh mij vuartesje guktie mijjieh maehtebe guhkiebasse barkedh dej saemien reaktaj åvteste daennie dajvesne. Dan gaavhtan sijhtebe seminaarem öörnedidh såemies faagealmetjigujmie jïh saemiepolitihkeles almetjigujmie NSR:ste gusnie daah maehtieh meatan årrodh ussjedidh gåabph geajnoe edtja guhkiebasse juhtedh dej reaktahaestemi sisnjeli mejtie daennie dajvesne utnebe. Ussjedibie mijjieh båatsoesiebrine ektine maehtebe areenine årrodh dagkeres barkose, Andersen minngemosth jeahta mij gegkeste voenges siebrie sæjhta 3-4 tjirkijh saemiedægkan åadtjodh mubpien saemiedigkieveeljemen mænngan.