Snåase 10 jaepieh goh reeremetjïelte

Daelie bijjelen 10 jaepieh mænngan Snåase reeremetjïeltine sjïdti. Jeenjemasth dovne saemien byjrese jïh tjïelten reereme madtjeles dejnie barkojne mij lea dorjesovveme, men eah leah annje måalese båateme.

– Aalkoe lij ånnetji muevies, mijjieh sïjse njulhtjimh bielelen rikti daejredh gåabph. Geajnoe lea sjïdteme mearan limh vaadtseme, men væjkele almetjigujmie tjïeltesne jïh akten væjkele raerieålman gaavhtan manne vïenhtem mijjieh aktem saemien reeremetjïeltem buektiehtamme saemiej vuajnoej mietie, Snåasen tjïelten åejvie Tone Våg jeahta, jïh myöte gosse Snåase reeremetjïeltine sjïdti dellie gaajhkesh dovnesh lin joekoen jueriedisnie mïsse veedtsi, men Tonen mietie dle væjkele almetji gaavhtan tjïelten reeremisnie lea jeanatjommesem buektiehtamme maam ulmine utnimh.

Daej luhkie jaepiej naa jïjnje dorjesovveme Snåasesne. Snåase geajnoetsïeglh gåabpegen gïelesne åtna. Snåase lea saemien gïelem maanagïertesne dåarjoehtamme jïh skuvlesne. Maanagærjah åarjelsaemien gïelesne akte prioriteete orreme jïh daelie jienebh tjïelten årroejijstie sijjen gïelem haalvoeh. Åarjelsaemien aktem iemebe sijjiem åådtjeme siebriedahkesne jïh jiene-jienebh jååhkesjieh saemien edtja åtnasovvedh jïh govlesovvedh.

– Mijjieh aaj maanagïertem utnebe jïh dan åvteste maanah maehtieh sijjen gïelem nuhtjedh maanabaelien raejeste, jïh mijjieh jeatjebh aaj såemies smaave raajesh lïerebe mejtie maehtebe nuhtjedh. Gïele tjuara evtiesovvedh guktie dïhte maahta åtnasovvedh gaajhkine bieline siebriedahkeste, jïh dejnie barkeminie. Dovne politihkerh jïh jeatjebh iktegisth barkeminie vielie jååhkesjimmiem åadtjodh saemien gïelese. Akte vihkeles barkoe mij hijven vuajnoeh sjugnede. Snåase lij voestes tjïelte åarjel-Saepmesne jïh mijjieh geerjene gosse jienebh sijhtieh reeremetjïeltine sjïdtedh, Våg jeahta.

Pioneere


Knut Vik, seniorraeriestæjja Trööndelagen fylhkentjïeltesne jïh koordinatovre saemien aamhtesi åvteste, Snåasen tïjeltem åtna goh pioneere.

Knut Vik lea seniorraeriestæjja Trööndelagen fylhkentjïeltesne jïh koordinatovre saemien aamhtesidie.  Dïhte åtna Snåasen tjïelte goh pioneere. Vik veanhta Snåasen tjïelten krïevenassh fylhkentjïeltese leah joekoen vihkeles orreme, daelie gosse jienebh edtjieh reeremetjïeltine sjïdtedh Trööndelagesne.

–Trööndelage sæjhta stoerre dïedtem jïh dahkoesijjiem åadtjodh. Mijjieh lïhke laavenjostebe Engerdalen tjïeltine Hedmaarhkesne jïh Nordlaanten fylhkentjïeltine. Mijjieh aaj sïjhtebe lïhke laavenjostoem utnedh Jïemhtine jïh Herjedaeline mah leah såårneme dah sijhtieh daam laavenjostoem vijriedidh. Aarebi daan jaepien aavoedim gosse govlimh Røros aaj meatan sjïdti dennie hijven sïelskesne Raarvihkine ektine. Datne dååjrh  datne akten saemien tjïeltese båatah gosse Snåasese båatah. Mijjieh sïjhtebe jåerhkedh saemien tjïelth evtiedidh, jïh mijjieh edtjebe laavenjostoem vielie nænnoestehtedh, Vik soptseste.

Guhkies men hijven prosesse

Lohkehtæjja Sigbjørn Dunfjeld lea akte dejstie mij lea meatan orreme aalkoelistie, jïh lea evtiedimmiem Snåaseste goh reeremetjïelte dåeriedamme. Dïhte veanhta maajetjh dle hijven gåaradamme, men annje jïjnje aajmene. 

– Manne lim meatan aalkoelistie  gosse åssjaldahke bööti jïh disse ryöjredi. Manne lim joekoen gïeltege maam snåasehkh sïjhtin jiehtedh reeremetjïelten bïjre. Maajetjh joekoen hijven gåaradamme. Manne bïllim nåake reaksjovnh sïjhtin båetedh men ij lij daerpies bïlledh goh.


Dunfjeld lea evtiedimmiem Snåaseste goh reeremetjïelte lïhke dåeriedamme. Dïhte veanhta dïhte hijven gåaradamme men annje jïjnje aajmene.

Dunfjeld meala reeremetjïelte lea gellie positijve aath buakteme.

–Manne jåarhkeskuvlesne barkeminie jïh mijjieh hijven illedahkh vuajneme. Daelie akte bielie learoehkijstie voestesgïeleldh learohkh,  jïh im jaehkieh numhtie orreme jis Snåase ij lea reeremetjïeltine orreme jïh saemien maanagïertem åtneme, Dunfjeld tjïelkeste mij veanhta vihkeles Snåase jåarhka barkedh åvtetjïeltine årrodh åarjelsaemien reeremedajvesne.

–Tjoerebe jåerhkedh gïelejarngem jïh dejtie faalenasside evtiedidh mej åvteste dïedtem åtna. Mijjieh tjoerebe aaj vuartasjidh guktie skuvle maahta meatan årrodh sov råållam nænnoestehtedh goh gïeleareena jïh kultuvredåarjoehtæjja. Manne damtem politihkerh jïh reereme Trööndelagesne aktem eerlege sjaavnjoem utnieh dan saemien åvteste barkedh. Manne gegkestem dïhte barkoe mij lea aalkeme maahta jåerhkedh, Dunfjeld minngemosth jeahta.