Samisk kulturell og kreativ næring har stort vekstpotensial

Leserinnlegg av Silje Karine Muotka, sametingsråd med ansvar for næring. Det skjer spennende ting på den kreative næringsfronten i Kautokeino der det skjer et arbeid for å forene de unike drivkreftene som jobber innen kreativ næring. I Sápmi har vi en lang tradisjon med kreative næringer. For mange av de som driver innen samisk kulturell …

Leserinnlegg av Silje Karine Muotka, sametingsråd med ansvar for næring.

Foto: Samediggi

Det skjer spennende ting på den kreative næringsfronten i Kautokeino der det skjer et arbeid for å forene de unike drivkreftene som jobber innen kreativ næring.
I Sápmi har vi en lang tradisjon med kreative næringer. For mange av de som driver innen samisk kulturell og kreativ næring står personlige kunstneriske mål og et ønske om å styrke samisk kultur og identitet gjennom kunsten, svært sentralt.
Denne motivasjonen er en drivkraft for å skape egen arbeidsplass som er veldig sterk, og som kan bidra til at vi får enda flere heltidsstillinger innenfor denne sektoren.

Kautokeino er pilotkommune i prosjektet “Hutkás Gielda/Kreativ kommune”, som retter seg mot næringsutvikling med basis i samiske kunst- og kulturuttrykk. Målet er å utvikle en modell og en helt ny måte å jobbe på som fremmer samarbeid, synlighet og aktivitet mellom kreative næringer og resten av kommunen.

Modellen baserer seg på at næringen selv legger føringer og prioriteringer på videre satsning for å få en synlig kreativ kommune. Næringsutøverne har i løpet av de to arbeidsmøtene som er gjennomført kommet opp med en rekke tiltak som de ønsker å gjennomføre.
Det dreier seg om å skape nettverk, om samarbeid og om synlighet. Næringen ønsker blant annet et tettere samarbeid om videre- og etterutdanning med samisk høgskole i emner som for eksempel forretningsutvikling.
Næringsaktørene peker på at felles promotering av Kautokeino som kreativ næring er viktig og at det er behov for en aktiv næringsforening.
Kreativ og kulturell næring har et stort vekstpotensial i Sápmi. Det innebærer muligheten for flere arbeidsplasser, styrket verdiskapning og ikke minst viktig videreføring av samisk tradisjon og kulturkunnskap.
Dette er et av flere satsningsområder for Sametinget, og det er derfor oppløftende å se at pilotprosjektet “Hutkás Gielda/Kreativ kommune” allerede har fått så mye positiv interesse fra næringen selv, fra kommunen og ulike institusjoner.
Målet er å skape en sterkere kreativ næring i samiske områder. Når vi styrker de kreative næringene og verdiskapningen kan vi gjennom dette også styrke samisk kultur, samfunn og bosetning.
Fra Sametingets side er vi glade for at både administrasjonen og politisk ledelse i Kautokeino kommune gitt initiativet en varm velkomst. Denne samarbeidsmodellen kan bli en modell for videre arbeid i andre kommuner som har potensiale for vekst i kreative næringer.
De aller viktigste kreftene bak Hutkás Gielda er de personene som arbeider med de kreative og kulturelle næringene. Disse dyktige og innsatsvillige etablererne og bedriftseierne har gjennom prosjektdeltakelsen hittil virkelig stilt opp i pilotprosjektet for å løfte sitt eget næringsfelt og det er den aller viktigste forutsetningen for å kunne lykkes i å styrke de kulturelle og kreative næringene fremover.
———

Sámi kultuvrralaš ja hutkás ealáhusas lea buorre vejolašvuohta stuorrut

Silje Karine Muotka lohkkiidčálus, sámediggeráđi ovddasvástideaddji ealáhusain

Lea miellagiddevaš dat mii Guovdageainnus dáhpáhuvvá hutkás ealáhusain go leat bargamin ovttastahttit searaid mat barget hutkás ealáhusain. Sámis lea guhkes árbevierru hutkás ealáhusaiguin bargat. Ollugiin geat barget sámi kultuvrralaš ja hutkás ealáhusain lea persovnnalaš kultuvrralaš mihttomearri hui guovddážis ja sávaldat sámi kultuvrra ja identitehta nannet dáidaga bokte. Dát motivašuvdna buktá návccaid ráhkadit alcces bargosaji mii lea nanus ja mii lea mielde eanet ollesáiggi virggiid buktimin dán suorgái. 
Guovdageainnu suohkan lea Hutkás gielda-prošeavtta pilohtagielda, mas áigumuššan lea ovddidit ealáhusaid main lea vuođđu sámi dáidagis ja kultuvrras. Mihttomearrin lea ovddidit modealla ja áibbas ođđa bargovuogi, mii ovddida ovttasbarggu, čalmmusvuođa ja aktivitehta hutkás ealáhusaid ja suohkana gaskka muđui.
Modealla vuođđun lea ahte ealáhus ieš mearrida ja vuoruha masa boahttevuođas áigu searaid bidjat olahan dihte hutkás gieldda. Ealáhusbargit leat dan guovtti bargočoahkkimis mat leat dollojuvvon ovddidan máŋga doaibmabiju maid háliidit čađahit.
Dás lea sáhka fierpmádaga huksemis, ovttasbarggus ja čalmmusvuođas. Ealáhus háliida earret eará lagat ovttasbarggu Sámi allaskuvllain joatkka- ja lassioahpu birra, ovdamearkka dihte gávpeovddideami fáttás. Ealáhusaktevrrat čujuhit ahte oktasaš promoteren Guovdageainnu ektui lea deaŧalaš ja ahte lea dárbu aktiivvalaš ealáhussearvái.
Hutkás ja kultuvrralaš ealáhusas lea buorre vejolašvuohta stuorrut Sámis. Dat dahká eanet bargosajiid, nannoseabbo árvoháhkama ja ain juo sámi árbevieru ja kulturmáhtu seailluheami vejolažžan. Dat lea okta Sámedikki máŋga áŋgiruššansurggiin, ja danne lea movttiidahtti oaidnit ahte pilohtaprošeakta Hutkás gielda dál juo lea ealáhusas alddis, gielddas ja iešguđetlágan ásahusain ožžon nu ollu positiivvalaš beroštumi. Mihttomearrin lea hukset nannoseabbo hutkás ealáhusa sámi guovlluin. Go mii nannet hutkás ealáhusaid ja árvoháhkama, de mii dainna sáhttit nannet maiddái sámi kultuvrra, servodaga ja ássama.
Sámedikki bealis mii leat ilus go sihke Guovdageainnu suohkana hálddahus ja politihkalaš jođiheaddjit leat initiatiivva váldán bures vuostá. Dát ovttasbargomodealla sáhttá šaddat modeallan boahttevaš bargui eará gielddain main hutkás ealáhusain lea stuorrunvejolašvuohta.
Hutkás gieldda deaŧaleamos návccat leat dat olbmot geat barget hutkás ja kultuvrralaš ealáhusain. Dát čeahpes ja áŋgiris álggaheaddjit ja fitnodateaiggádat leat prošektii searvamiin dán rádjái duođai bargan pilohtaprošeavttain ja lokten iežaset ealáhussuorggi. Dat lea deaŧaleamos eaktu lihkostuvvamii kultuvrralaš ja hutkás ealáhusaid ovddidemiin boahtteáiggis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *