Sametingsrådet gir millionstøtte til kriserammet reindrift

Pressemelding. Sametingsrådet støtter reindriftsnæringen med 1.275 000 kroner med flytting fra vinterbeite til sommerbeite.   På grunn av beitekrisen er reinsdyrene i dårligere hold enn under normale forhold og mange reinsdyr klarer ikke den belastningen som vårflyttingen medfører. Sametingsrådet bevilger derfor i overkant av 1,2 millioner til støtte til fraktordninger som kan lette belastningen for dyrene …

Pressemelding. Sametingsrådet støtter reindriftsnæringen med 1.275 000 kroner med flytting fra vinterbeite til sommerbeite.  

På grunn av beitekrisen er reinsdyrene i dårligere hold enn under normale forhold og mange reinsdyr klarer ikke den belastningen som vårflyttingen medfører. Sametingsrådet bevilger derfor i overkant av 1,2 millioner til støtte til fraktordninger som kan lette belastningen for dyrene og næringa sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) 

Sametingsrådet mener det var rett og riktig at avtalepartene og forvaltningen hittil har bidratt sterkt med økonomisk støtte til for og transport av foret. Nå er det fortsatt utfordringer med vårflyttingen og for å forhindre tap og forverring av reinens kondisjon før kalving ser mange reineiere seg nødt til å foreta vårflyttingen med trailertransport.

– Det er derfor sametingsrådet nå etter en søknad gir støtte til fellestiltak som kan støtte transport av dyrene i de tilfeller der dette er aktuelt sier rådsmedlem Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingsrådet har innvilget Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) et tilskudd på kr. 1 275 000 til kriseforebyggende tiltak i reindriftsnæringen, der 975.000 kroner går til Finnmark, mens 300.000 kroner går til ordninger for resten av landet.

Mye snø og områder med islagte beiter har ført til en svært krevende beitesituasjon for reindrifta i store deler av Nord – Norge. Reindriftsutøvere har over lang tid vært nødt til å fore reinsdyrene for å forebygge lidelser og hindre sultedød. I en ekstraordinær situasjon som denne er det avgjørende at flyttingen til vår og sommerbeitene skjer på en mest mulig skånsom måte for reinsdyrene.

Det vil derfor være av stor betydning for reindriftsutøverne å få fraktet reinsdyrene til disse beiteområdene med trailertransport avslutter Muotka som fremhever den tette dialogen med andre aktører i denne saken som avgjørende for at man kan gi et ekstraordinært tilskudd som dette

Preassadieđáhusas: Sámediggeráđđi juolluda 1.275 000 ru giđđajohtindoarjaga boazodoalloealáhussii.

Guohtunroasu geažil leat bohccot heajubut go dábálaš ja olu bohccot eai gierdda johtit dálveorohagas geasseorohahkii. Sámediggeráđđi juolluda danne badjelaš 1,2 miljon ruvdnosaš doarjaga fievrrádusortnegiidda mat geahpedit bohccuid ja ealáhusa noađi, dadjá sámediggeráđđi Silje Karine Muotka.  

Ordningen skal forvaltes av fylkesmannen i Finnmark. Når det gjelder tilskuddet til reindriften utenfor Finnmark vil Sametinget i samarbeid med NRL og Fylkesmennene finne en praktisk løsning. 

Sámediggeráđđi oaivvilda ahte šiehtadallanbealit ja hálddašeapmi dahke riekta go ekonomalaččat nannosit dorjo fuođđariid doalvuma.  Dál leat ain hástalusat giđđajohtimiin ja boazodoallit bággejuvvojit fievrridit ealuideaset guorbmebiillaiguin eastadan dihte jápmima ja várjalan dihte bohccuid vuoimmi, dál ovdal guottetáiggi.  

-Danne juolluda sámediggeráđđi dál ohcama vuođul doarjaga oktasašdoaibmabidjui veahkkin fievrridit bohccuid doppe gos lea dárbu, dadja sámediggeráđi lahttu Silje Karine Muotka.  

Sámediggeráđđi juolluda Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvái (NBR)  1 275 000 ruvdnosaš heahteveahki boazodoalloealáhusa várás, mas 975.000 ru manná Finnmárkui, ja 300.000 ru manná ortnegiidda muđui riikkas.  Ortnega hálddaša Finnmárkku fylkkamánni.

Doarjaga várás boazodollui olggobealde Finnmárkku áigu Sámediggi ovttasráđiid NBR:in ja fylkkamánniiguin gávnnahit čovdosa.   

Olu muohttaga ja lássejuvvon guohtuma dihte lea ealáhat vearáskan olu báikkiin Davvi-Norggas.  Boazodoallit leat guhkit áiggi ferten biebmat bohccuid vai bohccot eai dárbbat gillát ja jáme nealgái. Dakkár earenoamáš váttis dilis lea hui dehálaš ahte giđđajohtin manná nu njuovžilit go vejolaš bohccuide.

Danne oaivvildit boazodoallit ahte ferte fievrridit bohccuid guorbmebiillaiguin geasseorohahkii, loahpaha Muotka, gii deattuha ahte lagas gulahallan eará oasálaččaiguin dán áššis mielddisbuvttii ahte lea vejolaš juolludat dakkár earenomáš doarjaga.   

————————–

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *