Rørosrein lea såemies sjïere dorjesh evtiedamme. Gejhkiegoerve 100 % bovtsenbearkoste mij lea dorjesovveme naemhtie guktie fuelhkie dam dorjeme gellie jaepieh lea akte dejstie dorjesijstie mij joekoen lyjhkedihks sjïdteme.

Tjïelke lahkoe

Verkebe goh 10 jaepieh Rørosrein akte dejstie saemien sïeltijste Saepmesne sjïdteme mejnie hijvenlaakan gåarede.Sïelte lea gille jaepine læssanamme 2 jaepiebarkojste 2 jaepiebarkojde jïh iktesth orre jïh gieltegs dorjesh evtedeminie.


Bovtsh deemedh lea akte bielie sjïdteme sïelten laavenjassijste. Gellie turisth sijhtieh bovtsh vuejnedh jïh åenebe tuvrine mïnnedh vuejemeråantjoejgujmie. Daate akte bielie sjïdteme dejstie faalenassijste Rørosrein maahta turistide jïh jeatjah åestiejidie faalehtidh.

Rørosrein AS:  
Saetniesvoeth 
bovtsenbearkoen bïjre

- Dïhte maam almetjh byöpmedin goh nommere golme jåvlide jïh orrejaepien lij bovtsenbearkoe

- is fïerhte almetje Nöörjesne 300 gram bovtsenbearkoste byöpmedi dellie ij sïjhth vielie bearkoe aajmene årrodh maarhkedesne

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Nordfjell mijjem fuelhkiegaertienisnie dååste ånnetji Rørosen jarngen ålkolen. Daesnie geellebinie ektine Magne Eggen Haugom sov guhkies nïekedassem saatnan dorjeme. Mænngan sïeltine nïerhkin jaepien 2010 Rørosrein lea jïjtjemse akten sïeltese jïh vaaroemïerhkese evtiedamme mij variasjovnem jïh kvaliteetem jarngesne åtna.

Faahketji aalkoe

Sïelte sååjhti reakasovvedh akten faahketji nuepien tjïrrh, jïh geajnoe lahkose lea sjïdtedamme sïlleste sïllese.

–Ajve numhtie sååjhti mijjieh daejnie eelkimh, mijjieh nïekedassine utnimh mijjieh meehtimh båatsoste jieledh. Gosse bovtsigujmie nïerhkimh mænngan mov eejhtegh orrijin, dellie månnoeh geelle Magneh sïejhme barkoem utnimen. Mijjieh raaktan daejnie nïerhkimh dan åvteste mijjieh såemies gyhtjelassh turisti bïjre åadtjoejimh, mah sïjhtin bovtsh vuartasjidh.  

– Jïh dan mænngan ajve jiene-jienebe sjïdteme, voestegh aktem låavthgåetiem utnimh gusnie guessieh dåastoejimh, ånnetji mænngan derhviegåetiem tseegkimh gusnie eelkimh gaskebiejjiem gåassoehtidh guesside mah tjaangin. Daate lij jaepien 2008 jïh dellie annje jeatjah aatigujmie barkimh. Jïh dle manne barkohth sjïdtim jïh ussjedim ”maam daelie darjobe?” Destie aktem åssjaldahkem ohtsedimh maam guhkiem åtneme, akten ellies aarvoesjugniedimmiem krievvien bïjre utnedh gusnie miesiem dåeriedimh reakadimmien raejeste, goske leekesåvva, jurjiehtamme jïh gåassoehtamme sjædta guessien buertien nelnie, Eva Nordfjell tjïelkeste. 

Tjuara meatan årrodh abpe prosessesne


Dah leah dam båeries fievsiem jeatjahtahteme daajbaaletje produksjovnelokaalide gusnie smeejvieh jïh jåarhkeevtiedimmine gïehtelieh åajvemes 
bovtsenbearkoste.

Gaalletjeguaktah varke guarkajigan jis såtnoeh edtjigan buektiehtidh barkoesijjieh evtiedidh jïh vielie dïenestem sjugniedidh, dellie Rørosrein AS tjoeri abpe prosessem jïjtje stuvredh, ryöjnesjimmien raejeste gaervies dorjesen raajan. Dan åvteste vierhtiej bïjre syökin Innovasjovne Nöörjeste juktie gaertenen fievsiem jeatjahtehtedh daajbaaletje lokaalide smeejvemasse jïh jåarhkeevtiedæmman bearkoste.


Verkebe goh 10 jaepieh Rørosrein AS akte lahkoesïelte sjïdteme.

– Don aejkien ussjedin göökte barkoesijjieh sjugniedidh men daelie dej leah abpe 16 almetjh baalhkalæstosne. Daelie mahte 7 jaepiebarkoeh utnebe. Naa luste mijjieh dan jïjnjem buektiehtamme jïh ïedtje bovtsenbearkose ajve læssene. Bovtsenbearkoe ij leah naan liehties vaaroe, mijjen mïelen mietie bearkoe lea dïhte aejliesommes bearkoe maam maahta åadtjodh daennie laantesne, jïh dan åvteste ij edtjh bearkoem lihtieslaakan doekedh. ïihte sïejhme åestije mijjen luvnie ij åasan mietie gihtjh, mijjen åestijh kvaltiteetem sijhtieh, dah daejrieh maam sijhtieh jïh sijhtieh dam buaratjommesem utnedh dehtie buaratjommesistie jïh dan åvteste ij leah åasa vihkeles dejtie, Eva soptseste.

Dååjresh turistide


Gosse Eva Nordfjell bovtsigujmie eelki mænngan eejhtegh orrijin dellie såtnoeh sïjhtigan sïeltem Rørosrein tseegkedh  dorjesigujmie mejtie krievveste åadtjoeh.

Daan raajan sïelte gellie baalhkah vitneme sov bearkoedorjesi åvteste. Gaskem jeatjah dej leah göökte voestesbaalhkah jïh akte mubpienbaalhka finaaleste gaahtjemisnie Norske Måltider. Daelie Rørosrein AS jarngesne åtna dorjesh hijven kvaliteeteste utnedh mejtie åestije maahta åestedh jïh dagke aaj vadtesinie vedtedh. Guktie jïjtjh jiehtieh, dah aaj dam aajnehke gejhkiegoervem ajve bovtsenbearkojne darjoeh. Men jalhts bearkoedorjemasse hijven jåhta dellie sïelte aaj sæjhta jienebi juelkiej nelnie tjåadtjodh

– Mijjieh soejkesjibie dååjresh vedtedh turistide. Mijjieh eelkimh bovtsh deemedh, men idtjimh rikti lyhkesh dejnie aalkoelisnie, idtjimh asth jïh idtjimh nuepieh utnieh bovtside nuekies deemedh, men daelie buerebe sjïdteme. Dæjman 14 låemties bovtsh utnimh jïh dejstie 8 lin vuejemeråantjoeh, jïh jeenjesh sijhtieh maaje vuejemeråantjojne vuejedh. Mov lea dïedte dej bovtsi åvteste mah leah deemesovveme jïh mijjieh edtjebe vielie daejnie gïehtelidh båetijen aejkien. Røros lea aalkovisnie gaskenasjonaale turismine jïh mijjieh vïenhtebe mijjieh aktem dorjesem utnebe mij maahta gieltegs årrodh turistide mah diekie båetieh. Mijjieh iktegisth jïjtjemem maarhkedese sjïehtedeminie jïh dejtie joekehts daerpiesvoetide maarhkede åtna abpe jaepien. Daelie vuejnebe turisth faalenassem sijhtieh abpe jaepien.