GPDR

Personvernerklæring 

1) Hvem er behandlingsansvarlig?
Denne personvernerklæringen gjelder for iSámi.Press AS sine nettsteder. iSámi.Press AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden www.samimag.no

2) Hva er formålet?
Våre registreringer inneholder kun informasjon som personen frivillig gir oss og vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter. Informasjonen innhentes kun for å:
–  sende relevant vårt nyhetsbrev
–  forbedre brukeropplevelsen på siden
–  kontaktinformasjon – for at vi kan kontakte deg

3) Hva er det rettslige grunnlaget?
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

4) Hvilke personopplysninger behandles?
Eksempler på informasjon som innhentes og registreres:
– Din e-postadresse hvis du har meldt deg på vårt nyhetsbrev
– Informasjon om din bruk av nettsiden, blant annet i form av hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger. IP-adresse blir ikke sporet da denne informasjonen anonymisering av Google Analytics. Databehandleravtalen til Google Analytics kan sendes på forespørsel.
– Chat-dialogen du gjennomfører via vårt chatverktøy WordPress, kan slettes på forespørsel

5) Hvor hentes opplysningene fra?
iSámi.Press AS henter opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider
www.samimag.no etter:
– påmelding til å motta nyhetsbrev
– påmelding til webinar og/eller kurs
– i det du fyller i et skjema

6) Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig å oppgi personopplysninger til iSámi.Press AS

7) Utleveres opplysningen til tredjeparter?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men iSámi.Press AS bruker underleverandører til utvikling og vedlikehold av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av iSámi.Press AS

8) Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Informasjon innhentes gjennom påmeldingsskjema til vårt nyhetsbrev på @samimag.no og lagres av oss i MailMojo som er vår leverandør av utsending av nyhetsbrev. Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

9) Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov i Norge. I tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

10) Hvordan sikres opplysningene?
Ansatte i iSámi.Press AS har tilgang til MailMojo som er vår leverandør av utsending av nyhetsbrev via personlig pålogging og opplysninger som er registrert i systemet skal behandles fortrolig av ansatte. Dersom du mener at iSámi.Press AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på datatilsynet.no.

11) iSámi.Press AS
Juhána Rástoš geaidnu 2, 9730 Karasjok
Epost: info@samimag.no

Sist oppdatert 15.04.2020

PERSOVNEVAARJELIMMIEBÆJHKOME Sámi magasijnese jïh ektiedamme digitaale bæjhkoehtimmide jïh dïenesjidie.

Sámi magasijne (SM) tuhtjie vihkeles dov persovnevaarjelimmiem vaarjelidh jïh respekteradidh. SM persovnebïevnesh gïetede persovnebïevneselaaken mietie dej fierhten aejkien sïejhme laaki mietie. Daate persovnevaarjelimmiebæjhkome buerkeste mah persovnebïevnesh mijjieh dåastobe jïh sïjse tjöönghkebe gosse datne digitaale bæjhkoehtimmieh jïh vuelebe dïenesjh nuhtjh mejtie SM bæjhkohte (aaj faamosne ”digitaale vuekieh”), jïh maam mijjieh darjobe juktie dov persovnebïevnesh vaarjelidh.

SM datnem haasta daejnie persovnevaarjelimmiebæjhkoeminie hijvenlaakan åahpenidh. Gosse datne mijjen bæjhkoehtimmieh jïh dïenesjh åtnose vaaltah datne mijjen gïetedimmiem persovnebïevnesijstie jååhkesjh daan  persovnevaarjelimmiebæjhkomem mietie jïh dej mieriej sisnjeli mah leah daaletje laaki mietie.

1  GÏETEDIMMIEN TJÅADTJOEHTÆJJA

Sámi magasijne (SM) dïedtem åtna gïetedimmien åvteste persovnebïevnesijstie dej digitaale bæjhkoehtimmiejgujmie jïh vuelebe dïenesjigujmie, mejtie SM olkese vadta.

2 PERSOVNEBÏEVNESH

2.1 Bïevnesh datne jïjtje mijjese vadtah

Sámi magasijne (SM) doh persovnebïevnesh gïetede mejtie datne vadtah gosse jïjtjemdh mijjen luvnie registreredh, jïh bïevnesh mejtie jeatjahlaakan jïjtjevyljehke datneste vadtah, vuesiehtimmien gaavhtan gosse utnijeprofijlem tseegkh, bïevnesh vadtah nommen, adressen, e-påasten, mobijlenommeren, aalteren jïh dagke aaj ïedtji bïjre.

2.2 Bïevnesh SM sïjse tjöönghkie gosse mijjen dïenesjh nuhtjh

Gosse digitaale bæjhkoehtimmieh jïh vuelebe dïenesjh nuhtjh, Sámi magasijne (SM) registrerede viehkine ovmessie analyjsedïrregijstie, dov darjomh. SM aaj bïevnesh sïjse tjöönghkie dehtie ektievoeteste maam nuhtjh, gosse mijjen digitaale vuekieh vaaksjoeh, vuesiehtimmien gaavhtan bïevnesh IP-adressen, operatijvesysteemen, nedtelohkijen jïh nedteviermien bïjre.

SM aaj bïevnesh tjöönghkie åtnoen jïh trafihken bïjre, vuesiehtimmien gaavhtan bïevnesh sïjseloggadimmiehistorihken bïjre, åtnoe- jïh svihtjememöönsteren bïjre, mah tjaalegh utnijh luhkieh, man gellien aejkien tjaalegh leah vuajnalgamme jïh man gellie utnijh. SM aaj bïevnesh tjöönghkie saernieprieviedongkemen bïjre, daan nuelesne mah saernieprievieh mah dutnjien seedtesuvvieh, guhte dejstie datne rïhpesth, maam e-påasteklientide datne nuhtjh, gusnie datne leah gosse saernieprieviem rïhpesth jïh misse deadtah daejnie e-påastine.

Dastegh datne sijjiebaseradamme dïenesjh nuhtjh, Sámi magasijne (SM) maahta sïjse tjöönghkedh jïh bïevnesh gïetedidh dov posisjovnen bïjre. SM sæjhta sjïerelaakan datnem bïeljelidh jïh jååhkesjimmien bïjre birredh åvtelen dagkerh bïevnesh sïjse tjöönghkebe. Datne maahtah saaht gåessie dov jååhkesjimmiem bååstede giesedh daaletje laaki mietie.

2.3 Sjïere åtnoen bïjre cookiesistie

Mijjen digitaale vuekine nuhtjebe bïevnesekaapselh, mah gohtjesuvvieh cookies: Vielie bïevnesh, vuartesjh http://samimag.no/sma/content/cookies

Mïerhkh, gosse datne Sámi magasijnem (SM) nuhtjh dellie aaj mijjen åtnoem bïevnesekaapselijstie (cookies) jååhkesjh.

3 MIJJEN ÅTNOE PERSOVNEBÏEVNESIJSTIE

SM persovnebïevnesh nuhtjie mejtie datne leah vadteme juktie maehtedh dutnjien dejtie dïenesjidie vedtedh mej åvteste datne lea jïjtjemdh registreradamme, jïh juktie maehtedh datnine govlesadtedh daej bïjre. Mijjieh aaj sïjse tjöönghkebe jïh bïevnesh gïetedibie gosse mijjen dïenesjh nuhtjh mah leah bijjielisnie buerkiestamme juktie maehtedh sisvegem sjïehtedidh jïh annonside sjïerelaakan stuvredh dov dåemiedimmien jïh preferanseaarvehtsi mietie, maarhkedetreendh analyseradidh, mijjen bæjhkoehtimmieh jïh dïenesjh bueriedidh jïh båajhtoeh åtnoem heerredidh jïh vueptiestidh.

3.1 Persovneprofijlh

Muvhten aejkien SM persovnebïevnesh vierteste mejtie mijjieh åådtjebe datneste bïevnesigujmie jeatjah gaaltijijstie. Maahta vuesiehtimmien gaavhtan årrodh mijjieh dongkemedaatah jïh bïevnesh nommen jïh adressen bïjre viertiestibie mejtie datne leah vadteme, bïevnesigujmie dej bæjhkoehtimmiej jïh låhkoej bïjre datne nuhtjh, sïjseloggadimmiehistorihke jallh daatah dov åtnoemöönsteren bïjre. Daah daatah öörnesuvvieh goh persovneprofijlh jïh tjåanghkan bïejesuvvieh krypteradamme jïh tjeakoes utnije-id’i baaktoe. Sijhtebe aaj maehtedh segmenteradidh dagkerh persovneprofijlh tjïertestamme segemeenti sïjse. SM dam dorje juktie maehtedh mijjen sisvegem sjïehtedidh, annonsh jïh maarhkededoekemegyhtjelassh sjïerelaakan dutnjien stuvredh jïh maehtedh mijjen digitaale bæjhkoehtimmieh jïh ektiedamme dïenesjh guhkiebasse evtiedidh.

3.2 Maarhkededoekeme

Sámi magasijne (SM) persovnebïevnesh nuhtjie juktie dutnjien bïevnesh jïh maarhkededoekemem vedtedh bæjhkoehtimmiej jïh dïenesji bïjre mejstie datne maahtah ïedtjem utnedh, baseradamme dejtie bïevnesidie datne jïjtje leah vadteme jallh dej bïevnesi mietie SM lea sïjse tjöönghkeme åtnoen tjïrrh mijjen digitaale dïenestijstie (persovneprofijlh)

Jis datne leah jallh dongkije orreme, pryövedongkije jallh leah utnijeprofijlem jeatjahlaakan registreradamme, vuesiehtimmien gaavhtan saernieprievieh åadtjodh, leah maahteme krïevenassi tjïrrh jååhkesjamme elektrovneles govlesadtemem jïh maarhkededoekemem dåastodh goh åestije, jïh SM maahta dellie govlehtimmieh seedtedh dan jååhkesjimmien mietie maam vadteme. SM maahta aaj dutnjien maarhkededoekemem elektrovneles seedtedh, goh e-påaste jïh sms, dej krïevenassi mietie mah leah sïejhme laaki mietie, goske datne jïjtje beavnah datne ih vielie dagkeres govlesadtemem sïjhth. Maahtah saaht gåessie veeljedh jïjtjemdh reserveradidh dagkeres govlehtimmiej vööste.

Jis ih leah utnijeprofijlem mijjen luvnie registreradamme jallh dov gaskesedaatah såårneme goh åestije, SM sæjhta ajve saernieprievieh jïh elektrovneles maarhkededoekemem seedtedh jis datne sjïerelaakan leah jååhkesjamme dagkerh govlehtimmieh dåastodh.

4 DEELLEME PERSOVNEBÏEVNESIJSTIE

Persovnebïevnesh SM dov bïjre åtna maehtieh deellesovvedh jeatjah sïeltide mijjen konsernen sisnjelen, jïh aaj dejtie sïeltide mah latjkoen mietie mijjine, dam teknihkeles jallh reereles barkoem utnieh mijjen digitaale bæjhkoehtimmijste jïh ektiedamme dïenestistie. Gosse SM gåalmedeguejmide luhpiem vadta persovnebïevnesidie naemhtie, SM gorrede daah gåalmedeguejmieh mijjen krïevenassh gïetedimmien bïjre persovnebïevnesijstie jïh sïejhme laakijste steerieh. Persovnebïevnesh maehtieh aaj vadtasovvedh dastegh daate lea luhpies laaken mietie, jallh SM stillesåvva dam darjodh aktede riekteste jallh jeatjah byögkeles åejvieladtjeste.

Sámi magasijne (SM) maahta gåalmedeguejmide luhpiem vedtedh akkumuleradamme jïh tjeakoes daatide.

5 SÁMI MAGASIJNE (SM) GÏETEDIMMIE PERSOVNEBÏEVNESIJSTIE

Ajve autoriseradamme barkijh Morgenbladet-plaerien luvnie luhpiem åtna dov persovnebïevnesidie. Luhpie persovnebïevnesidie lea gorredamme luhpiekontrolline jïh tjeakoesbaakojne. SM avanseradamme teknologijem nuhtjie juktie heerredidh olles luhpehts almetjh mijjen systeemi sïjse båetieh.

Sámi magasijne (SM) tjaaleldh ruvtijnh åtna sisnjeldskontrollese jïh bïevnesejearsoesvoetese juktie gorredidh jïh vihtiestidh mijjen gïetedimmie persovnebïevnesijstie lea sïejhme laaki mietie.

Dov persovnebïevnesh sijhtieh ajve vöörhkesovvedh dan guhkiem mijjieh saakeles daerpiesvoetem utnebe dam darjodh daan persovnebæjhkomen jïh sïejhme laaki mietie. Gosse saakeles daerpiesvoete ij vielie gååvnesh, sijhtebe bïevnesidie hiejhtedh jallh dejtie tjeakoes darjodh.

6  DOV REAKTAH

Dov lea iktesth reaktah vuejnedh doh bïevnesh mah leah dov bïjre registreradamme, jïh maahtah staeriedimmiem jïh hiejhtemem krïevedh sïejhme laaki mietie.

7  JARKELIMMIEH DAEHTIE PERSOVNEVAARJELIMMIEBÆJHKOEMISTIE

Sámi magasijne (SM) maahta daam persovnevaarjelimmiebæjhkomem  revideradidh gosse gïetedimmie persovnebïevnesijstie jorkese, jallh gosse revisjovne lea daerpies jarkelimmiej gaavhtan sïejhme laakine. Gosse SM jarkelimmieh dorje daennie bæjhkoemisnie SM sæjhta revisjovnedaatovem daennie sæjrosne jarkelidh, jïh dïhte jarkelamme persovnevaarjelimmiebæjhkome faamoem åådtje minngemes revisjovnebiejjien raejeste. SM sæjhta jarkelimmide hijven våajnoes darjodh, men juvnehtibie datne jaabnan persovnevaarjelimmiebæjhkomem lohkh gosse mijjen digitaale vuekieh vaaksjoeh. Lissine sijhtebe tjaavhkodh aarebi versjovnh persovnevaarjelimmiebæjhkoemistie aktene våarhkosne, guktie datne maahtah dejtie aelhkieslaakan åadtjodh.

8 GOVLEHTIMMIEH

Jis sïjhth vielie bïevnesh åadtjodh mijjen gïetedimmien bïjre persovnebïevnesijstie, maahtah mijjem gaskesadtedh daesnie info@samimag.no.