Reindriftspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt er skuffet over SP. FRP pressebilde

- Senterpartiet undergraver norsk selvråderett i reindriftspolitikken

Reindriftspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark, mener at Senterpartiet undergraver norsk selvråderett i reindriftspolitikken ved ikke å respektere dommen fra høyesterett om at Jovsset Ante Sara må redusere antall rein.  

Fremskrittspartiet reagerer på at Ap, Sp og SV har fremmet forslag i stortinget hvor de ber regjeringen avvente eventuell iverksettelse av tvangstiltak i saken om reintallsreduksjon til FNs menneskerettskomité har behandlet saken.

– Det er spesielt at SP er i front for å la overnasjonale komiteer styre norsk reindriftspolitikk og ser bort fra økologisk bærekraftighet, sier Bengt Rune Strifeldt (FrP) i en pressemelding.

Skuffet over Senterpartiet. 

– SP ønsker å undergrave norsk råderett over norske ressurser. Det kom overraskende på oss i FrP at Senterpartiet vil utfase forvaltningen av norsk reindrift til overnasjonale organer. Forslaget fra Senterpartiet undergraver ikke bare norsk råderett over politikken, men også jobben som allerede er gjort blant reineiere for å skape en økologisk bærekraftig utvikling i reindriftsnæring, sier han og viser til at Jovsset Ante Sara må redusere på grun av beitesituasjonen i reindriften.

– For å sikre en bærekraftig reindrift i Finnmark har det vært nødvendig å tilpasse reintallet til beitegrunnlaget. Å vente med å iverksette reduksjonsvedtaket mot Sara vil dvære svært urettferdig overfor de siidaandelene som har vært lojale og fulgt opp myndighetenes vedtak om reduksjon, og andre reineiere som har innrettet seg. Dette vil kunne svekke reindriftas tillit til forvaltningen, da det vil stride i mot prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet, sier Strifeldt og uttaler at FNs menneskerettskomité gir, er rettslig bindende for konvensjonsstatene, men er å anse som anbefalinger.

I morn behandler Stortinget SV, AP og SPs forslag om å vente med å iverks