Sametinget glad for OEDs nei til Sandhaugen vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har tatt til følge klagene på NVEs vedtak om forlenget frist for byggingen av Sandhaugen vindkraftverk i Tromsø.

– Dette innebærer at reinbeitedistriktet har fått medhold. Sandhaugen vindkraftverk blir ikke realisert og dette er Sametinget tilfreds med. Reinbeitedistriktet på Kvaløya er fra før sterkt belastet med inngrep. At Olje- og energidepartementet nå trekker tilbake konsesjonen som NVE hadde gitt, er en gladnyhet for oss, sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Sametinget har i konsultasjoner med OED sluttet seg til departementets konklusjon. Sametinget har vist til at de samiske interessene i området ikke er ivaretatt i NVEs saksbehandling og vedtakene som NVE har gjort i saken om Sandhaugen vindkraftverk har store mangler i forhold til vurderinger av konsekvensene utbygging ville fått for reindrifta på Kvaløya.

– Bygging av to store vindkraftverk er allerede igangsatt i samme område. I tillegg planlegges det alpinanlegg og reiselivsanlegg innen de arealene som utgjør distrikts reinbeiteareal. Nærheten til Nord-Norges største by gir distriktet åpenbare utfordringer i forhold til bruken av arealer. Sametinget har ved flere anledninger påpekt at belastningene for reindrifta i området er store. Sametingsrådet mener derfor at det ikke vil være grunnlag for å gi tillatelse dersom det senere skulle komme en ny konsesjonssøknad om vindkraftutbygging på Sandhaugen, avslutter Silje Karine Muotka.