FRPs sametingsrepresentant Arthur Tørrfoss innrømmer at det skulle vært et minstetall i reindriften.

FRP innrømmer feilslått reindriftslov

FRPs sametingsrepresentant Arthur Tørrfoss innrømmer at det skulle vært et minstetall i reindriften. – Man skulle hatt et minste tall på 250 rein, men da må reindriftsloven endres. Jovsset Ánte sak tror jeg er tapt fordi den er vedtatt i domstolene, sier Tørrfoss.

Da Sametinget vedtok en uttalelse om Jovsset Antes sak, var det kun en som ikke stemte med. FRPs sametingsrepresentant Arthur Tørrfoss reiste seg i protest og stemte imot.

– For det første så er det regjeringen og ikke FN som  bestemmer i Norge, og for det andre så har han tapt i Høyesterett, sier Tørrfoss til SÁMi Ođasmagasiidna. Tørrfoss har ikke vært i kontakt med regjeringen, fordi han mener den er ferdig behandla og kan ikke omgjøres..

– Kan være et offer

Tørrfoss innrømmer derimot at det er umulig å leve av 75 rein og at reindriftsloven skulle hatt et minstetall på 250 rein.

– Han kan ikke leve av reindrifta med 75 rein. Han overlever ikke som reindriftsutøver

Ser du det blir splittelser blant reindriftsutøvere siden det er de som må komme til enighet om reintall reduksjon for at staten ikke skal blande seg inn?

– Ja det ser jeg. Det har vært et problem i all sin tid at reindriftsutøvere selv ikke blir enige seg imellom, men så har de selv ønsket å ha styringen på reintallet, men så har man ikke blitt enig i noen siidaer, og da må jo noen ta tak i det og få ned reintallet.

Tørrfoss ser derimot at Jovsset Ánte Sara kan være offer for en reindriftslov som ikke fungerer. Man burde hatt en minste tak på 250 rein.

– Man skulle hatt et minste tall på 250 rein, men da må reindriftsloven endres. Men denne saken tror jeg er tapt fordi den er vedtatt i domstolene. Når det ikke fungerer i siidaen da kommer jo loven inn. Det er jo synd for han som ønsker å drive med rein, men noen må ta ansvar.

Tørrfoss mener det er siidaen til Jovsset Ante Sara som har ansvaret i denne saken.

– Det er siidaen som kunne ha ordna opp i dette her. De kunne ha bidratt, men de vil kanskje ikke ha han i reindriften, og da blir det helt feil å legge skylda på staten i den her saken, sier Tørrfoss.


NSR leder Runar Myrnes Balto og Sametingspresident Aili Keskitalo er provosert over at man ikke tar menneskelige hensyn i Jovsser Ante Sara saken. – Vent med saken til FN har sagt sitt, sier de i vedtaket til Sametinget.

Håper Landbruksdepartementet hører på Sametinget

Sametingspresident Aili Keskitalo kaller interstyringa i reindrifta for en stor vits, fordi den såkalte internstyringa fører til umulige avgjørelser for reindrifta, som igjen fører til at det er staten som har siste ordet med tvangsvedtak. Sametingspresident spør om som hvorfor det ikke er plass til for Jovsset Ánte i Kvalsund, siden man føler det er plass til både  kv 420 linja, Nussir gruvedrift, vindmølleparker og ny flyplass i tillegg alle hyttene som allerede er der.

– Selvstyre kan man ikke snakke om før man også har adgang til å råde over arealene. Vi jo vi vet at reintallets reduksjon har berørt voldsomt mange i reindrifta, for dette er jo snakk om deres levebrød. Sametinget har kritisert dette mange ganger, for loven tar ikke menneskelige hensyn og loven forårsaker at de som skal være nærmeste kollegaer må konkurrere. Dette berører ikke bare Jovsset Ánte, men veldig mange andre og det har vært flere rettsaker. Det som er spesielt i Jovsset Ánte er at han vært igjennom hele Norges rettssystem. Saken handler også om retten til å utøve reindrift og om hvorvidt man skal vektlegge Sametinget og NRLs syn. Som jeg ser så har Høyesterett valgt å overse det Sametinget og NRL har sagt hele tiden, allerede fra den gang lovforslaget kom. Det Høyesterett egentlig sier er at staten vet det beste.

– Jeg ønsker Jovsset Ánte tar godt i mot det Sametinget nå har bestemt og det viktigste er at Sametingets uttalelse i saken når frem til Landbruksdepartementet som råder over Landbruksdirektoratet. Det er absolutt nødvendig at de venter med saken fremtil FN menneskerettighetskomité ser på saken, sier Keskito.

SÁMi Ođasmagasiidna har ikke lykkes med å få kommentar av Fálá reinbeitedistriktsleder.