Guvvie: samas.no

Vierhtieh fååtesieh

Rektovre Gunvor Guttorm Saemien jïlleskuvlene Guovdageaidnusne aajhpehtsvoetem guarkoe studenti gaskem åarjelsaemien gïelen sisnjelen.

Guttorm lij maaje sïjhteme vuejnedh gïeleööhpehtimmie åarjelsaemien gïelesne aktem studijeprogrammem åadtjoeji aalkoekuvjsen raejeste akten maasteren jallh dåakteregraaden raajan, men dan åvteste dovne faagealmetjh jïh ekonomeles vierhtieh fååtesieh dellie jïlleskuvle ij nuepiem utnieh dagkeres iktemierien ööhpehtimmiem faalehtidh.

– Manne gujht daam aajhpehtsvoetem guarkam jïh mijjieh limh sïjhteme dïedtem vaeltedh bacheloren jih maasteren åvteste åarjelsaemien gïelesne, men daan biejjien ibie dejtie faagealmetjidie utnieh mah maehtieh gïelem vaeltedh jollebe daltesasse. Daan biejjien ibie daam maahtoem utnieh. Unnemes 2-3 faagealmetjh daerpies mah maehtieh dïedtem vaeltedh daej studiji åvteste. Tjoerebe dovne Universiteetine Romsesne jïh Sveerjine gaahtjedh, Guttorm jeahta.

Saemien jïlleskuvle lea aalkeme daam tsiehkiem digkiedidh dej ovmessie gïelejarngigujmie jïh gegkeste mij akt tjïelke daestie båata naa varke.

– Mijjieh aaj dam ekonomijem fååtesibie mij lea daerpies juktie dagkeres ööhpehtimmiem buektiehtidh. Dam maehtebe ajve buektiehtidh jis giehpiedibie dejtie noerhtesaemien ööhpehtimmiefaalenasside jallh saemiedigkiem meatan åadtjobe jïh destie jienebh vierhtieh åarjelsaemien ööhpehtæmman åadtjodh, Guttorm tjïelkeste.