– Ij leah eajtohte ajve akte learoehkinie

Ajve akte almetje mij åarjelsaemien soptseste lohkehtæjjaööhpehtimmiem vaalta aktine stipendine 1 millijovnh kråvnine. Ij leah eajtohte, Noerhte Universiteete jeahta, jalhts jienebh vienhtieh dah buerebh lin byöreme vierhtide nuhtjedh misse akt jeatjah goh sïejhme lohkehtæjjaööhpehtimmie.

– Daate ööhpehtimmie båajhtoeh premissine sjædta. Akte dagkeres öörnege gusnie edtjieh aktem stoerre stipendem vedtedh dejnie aajkojne noerh skreejrehtidh lohkehtæjjine sjïdtedh maahta båajhtoeh skraejriem vedtedh. Skraejrie tjuara årrodh noerh sijhtieh lohkehtæjjine barkedh jïh ij dan åvteste dah stipendem åadtjoeh 1 millijovnh kråvnine. Dah lin maaje maahteme daejtie beetnegidie vedtedh dejtie lohkehtæjjide mah joe leah ööhpehtimmiem vaalteme jïh mah sijhtieh jïjtjemse åarjelsaemien gïelesne evtiedidh elliesstudiji tjïrrh, Malin K. Sandvik Wilks jeahta, mij lea lohkehtæjjaööhpehtimmiem vaalteme jïh aktem stoerre dïedtem åarjelsaemien sisnjelen åtna dovne jåarhkeskuvlesne jïh gïelejarngine. 

Evteben våhkoen lij byögkeles rïhpestimmie lohkehtæjjaööhpehtimmeste åarjelsaemien jïh julevsaemien gïelesne Bådåddjosne. Akte prosjekte gusnie fïerhte studente 200.000 kråvnah stipendesne åådtje fierhten jaepien, doh vïjhte jaepieh ööhpehtimmie vaasa.  Jïh fåantoe lea jienebh lohkehtæjjah gïelemaahtojne dåårrehtidh. Mearan ööhpehtimmie julevsaemien gïelen sisnjelen lij eevre dïeves, dellie lij ajve akte studente mij veelji studijem vaeltedh åarjelsaemien gïelesne.

–Mijjieh maam akt jeatjah daarpesjibie.


Malin K. Sandvik Wilks

Malin K. Sandvik Wilks veanhta åssjalommese aktine stipendeöörneginie juktie jienebh lohkehtæjjah skååffedh lea gujht hijven, men daelie åajaldamme dejtie mah joe leah lohkehtæjjaööhpehtimmiem vaalteme jïh mah sijhtieh jåarhkeööhpehtimmiem vaeltedh åarjelsaemien gïelen sisnjelen.

– Manne saemien 2 vaadtsam Noerhte Universiteetesne daan jaepien jïh leam jeenjesigujmie digkiedamme mah leah aajhpehts dan åvteste fokuse lea orre lohkehtæjjah dåårrehtidh, men dah leah mijjem åajaldamme mah joe aktem lohkehtæjjaööhpehtimmiem utnieh. Mijjese, mah sijhtieh mijjem åarjelsaemien evtiedidh, ij leah naan jeatjah faalenasse goh daah bielietïjjenstudijh mah leah joekoen krïevije dovne barkose jïh fualhkan dan åvteste dah studijh leah hïelji, Wilks tjïelkeste mij veanhta Saemiedigkie, fylhkentjïelte jïh Noerhte Universiteete båajhtode darjoeh gosse fokusem utnieh orre lohkehtæjjah ööhpehtidh.

- Ij leah eajtohte


Asbjørn Kolberg

Asbjørn Kolberg, voesteslektovre fakulteetesne  lohkehtæjjaööhpehtæmman, tjeahpose jïh kultuvrese Noerhte Universiteetesne Bådåddjosne jeahta ij leah eatjohte jalhts ajve akte almetje mij åarjelsaemien soptseste lea faalenassem dååsteme lohkehtæjjaööhpehtimmien bïjre 1 millijovnh kråvnajgujmie stipendesne. Stipendeöörnege akte ektie öörnege gaskem Nordlaanten fylhke, Trööndelagen fylhke, saemien reeremetjïelth jïh Saemiedigkie.

– Jalhts ajve akte learohke ij leah eajtohte, numhtie lea. Mijjen limh 8-10 ohtsijh jïh dejstie 5 nuekies maahtoem utnin. Gaatesjen nieljie dejstie idtjin veeljh ööhpehtimmiem aelkedh daan jaepien. Men 2 leah jeahteme dah sijhtieh syökedh vihth mubpien jaepien. Manne tuhtjem mijjieh jïjnjem darjoejimh juktie studenth dåårrehtidh, men dagke limh maahteme vielie darjodh. Akte jeatjah fåantoe lea åejvieladtji jolle tsaekemekrïevenassh v.g. matematihkesne, naakede mij hævvi ohtsijelåhkoem giehpede. Mubpien jaepien vuarjasjibie aaj daejtie studijidie dovne goh elliestïjjen jïh bielietïjjen  faalenassh utnedh, guktie dah mah gaskem jeatjah leah båatsosne maehtieh buerebe nuepieh åadtjodh dovne barkedh jïh ööhpehtimmiem vaeltedh, Kolberg jeahta.

Ulmie lea bachelore 2020

Læjhkan Kolberg seamede daelie gujht tïjje båateme aktine elliestïjjen bachelorine åarjelsaemien gïelesne. Daate maahta aarebi båetedh goh saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen aerviedi SÁMi Ođasmagasiidnese evteben låhkosne. Dïhte aerviedi nov sån sæjhta unnemes 10 jaepieh vaesedh åvtelen buektehte aktem elliestïjjen åarjelsaemien ööhpehtimmiem faalehtidh.

–Manne sïemes mijjieh byörebe aktem elliestïjjen bachelorem utnedh åarjelsaemien gïelesne, jïh mijjen ulmie lea dam buektiehtidh, men daan biejjien ibie dam buektehth dan åvteste mijjieh lohkehtæjjah fååtesibie akten dan jolle njeaptjan. Mijjieh tjarke dejnie barkebe jïh manne gegkestem mijjieh edtjebe dam buektiehtidh jaepien 2020, Kolberg jeahta.