Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo. Guvvie: Kenneth Hætta

Årrode meatan gïelelutnjemisnie!

Gïelepolitihke tjuara seamma otnjegisnie giesedh, mejtie politihke dejnie saemien gïelebyjresinie sjugniehtåvva jallh voenges, regijonaale, nasjonaale jallh gaskenasjonaale institusjovnine. Aktine ellies jïh akteraeresne gïelepolitihkine, gusnie nasjonaale, regionaale jïh tjïelten åejvieladtjh jïh aktöörh vïehkesjedtieh, edtjebe sjïehteladtedh guktie saemien gïelh leah iemie, siebriedahkeguedtije jïh jielije gïelh siebriedahkesne. Daate lea visjovne Saemiedigkieraerien strategijine saemien gïelide – Gïelelutnjeme.

-    Mijjen vihkielommes laavenjasse lea sijjieh sjugniedidh saemien gïelide jïh baahtsemenuepiem gïelide vedtedh. Daate sæjhta jiehtedh mijjieh tjoerebe saemien gïelelïerehtæmman jïh åtnose saemien gïeleste sjïehteladtedh gaajhkine areenine siebriedahkesne. Tjoerebe aaj saemien gïelh våajnoes darjodh dennie byögkeles tjiehtjielisnie jïh hijven sjïdtemenuepieh gïelide sjugniedidh, saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo jeahta.

Min boazu - akte bovtseleekedimmiesïelte mij aadtjen aalkeme, vuesehte guktie saemien gïele våajnoes dorjesåvva. Sïelte saemien gïelem nuhtjie gaajhkine sov dorjesinie, logojne, bæjhkoehtimmine jïh bïevnesinie dovne sosijaale meedijinie jïh gosse båatsoeaajhterigujmie gaskesadta.

– Mijjieh jienebh dagkerh dåarjoeh sïjhtebe. Jïh mijjieh sïjhtebe edtja iemie årrodh saemien jïh nöörjen leah våajnoes loevtsæjresne, mejtie lea beapmoen bïjre, bæjhkoehtimmine jallh sosijaale meedijinie, saemiedigkiepresidente jeahta.